fbpx

Naujienos

2022 metų BSS IT naujienų apžvalga. Pristatome Jums, mūsų nuomone, esminius 2022 metų BSS IT sukurtus funkcionalumus pagal sritis.

Dokumentų valdymas

 1. Dokumentų paieškos filtrų prenumerata. Esant poreikiui galite užsisakyti priminimus/prenumeratas pagal tam tikrus ERP ar DVS sudėliotus filtrus. Pagal filtrų reikšmes ir konfigūraciją DVS'e, gausite informacinius pranešimus pagal nurodytų filtrų reikšmes. Pavyzdžiui: Jums aktualu kurios sutartys baigia galioti sekančią savaitę arba kas iš darbuotojų planuoja atostogauti poros savaičių bėgyje. Tam tikslui pirma sukuriami konkrečią sąlygą atitinkantys filtrai EREP arba DVS, po to atliekama konfigūracija, kur nurodoma kokių filtrų informacija kam turėtų būti siunčiama. Daugiau apie paieškos filtrų prenumeratą rasite instrukcijoje.
 2. Šiukšlinė. Visi trinami dokumentai atsiduria šiukšlinėje. Iš šiukšlinės jie trinami po tam tikro laiko. Ne savo ištrintus dokumentus iš šiukšlinės gali pašalinti tik vartotojai turintys DVS administratoriaus teises. Daugiau apie šiukšliadėžės konfigūraciją rasite instrukcijoje.
 3. Galimybė nerodyti dokumento procesų bei parašų informacijos vartotojams turintiems DVS naudotojo teisę. Pavyzdžiui kai su dokumentu pasirašo ar susipažįsta daug darbuotojų (kartais visi įmonės darbuotojai) ir nenorite, kad jie matytų kas jau susipažino ar pasirašė galite naudoti šį funkcionalumą. Tai gali padaryti tik specialią DVS administratoriaus teisę turintis vartotojas.
 4. Masinis darbuotojų pridėjimas iš dokumento į procesą. Pavyzdžiui komandiruotės įsakyme galite nusirodyti grupę darbuotojų ir dokumentą siunčiant veiklai vienu mygtuku sudėti visus šiuos darbuotojus kaip veiklos gavėjus.
 5. Atostogų prašymas ir pavaduojančio nurodymas (pavaduojantis asmuo atvaizduojamas ir dokumente ir dokumentų valdymo sistemoje įsijungia pavadavimas). Daugiau apie pavadavimą ir jo sukonfigūravimą rasite instrukcijoje.
 6. Automatinis naudotojų grupių bei adresatų grupių kūrimas pagal padalinius.
 7. BI dokumentų analitika: dokumentų analitika leidžia analizuoti duomenis sekančiais aspektais:
  1. Registruotų dokumentų analitika;
  2. Mokamų parašų statistika (kokių registrų, tipų ar katalogų dokumentai pasirašomi kvalifikuotu el. parašu);
  3. Veiklų analitika (pas ką, kokio tipo veiklų daugiausia, kokie konkrečiai dokumentai turi veiklų).
 8. Galimybė reguliuoti prisijungimo prie sistemos būdus kiekvienam vartotojui. Pvz. galite sukonfigūruoti sistemą, kad vartotojas prisijungtų tik su savo Windows Azure vartotoju. Galimi prisijungimo būdai yra:
  1. Vartotojo vardas bei slaptažodis;
  2. Windows Azure vartotojas;
  3. Įvedus telefono numerį gaunate SMS su vienkartiniu prisijungimo kodu.
 9. Galimybė procesų sekoje įdėti dokumento kaip priedo siuntimą elektroniniu paštu. Galite dokumento procesą sudėlioti taip, kad tam tikrame žingsnyje sistema išsiųstų dokumentą gavėjui el. paštu kaip priedą.
 10. Teisė neleidžianti įkelti dokumento į katalogą turintiems įprastinę DVS naudotojo rolę. Dažniausiai to reikia kai norite, kad darbuotojas, turintis tik DVS naudotojo rolę, matytų katalogą bei jame esančius dokumentus, tačiau į katalogą įkelti dokumentų negalėtų.
 11. Darbuotojo dokumentai savitarnoje. Sistema automatiškai visus su darbuotojo kortele susijusius dokumentus atvaizduoja savitarnoje skiltyje mano dokumentai, sudėliodama juos pagal dokumento tipą.
 12. Daugiareikšmiai atributai. Sistemoje yra galimybė susikurti daugiareikšmį su sistemos objektu susijusį atributą (pvz. Projektas, Produktas, Padalinys ir kelis jų nurodyti vienam dokumentui).
 13. Pirkimo sąskaitų administravimas Dokumentų valdymo sistemoje. Sukursime atskirą internetinį seminarą šiuo klausimu. Daugiau apie pirkimo sąskaitų automatinį pajamavimą ir sistemos sukonfigūravimą rasite instrukcijoje.
 14. MFA - kelių dalių autentifikavimas, jungiantis prie sistemos. Duomenų saugumas ypatingai aktuali tema. Turime užtikrinti, kad prisijungimo duomenys prie sistemos būtų maksimaliai apsaugoti. Tam tikslui sukūrėme Jums galimybę prie BSS ERP ir DVS autentifikuotis ne tik slaptažodžiu, bet papildomai sms ar autentifikacijos programėle. Jungiantis šiuo būdu, vartotojai turės pateikti papildomą tapatybės patvirtinimą Jūsų nustatytu būdu. MFA (kelių dalių autentifikavimo) sukonfigūravimo instrukcija.
 15. Darbo priemonių administravimas. Visiškai naujas funkcionalumas, su kuriuo galite susipažinti peržiūrėję tam skirtą darbo priemonių administravimo internetinį seminarą.
 16. Dokumentų archyvavimas. Sukursime atskirą internetinį seminarą šiuo klausimu.
 17. Procesų ar dalyvių išrinkimas pagal atributo reikšmę ar kitą dokumento meta informaciją. Pavyzdžiui jeigu norite, kad vadovas Tvirtinimui veiklą gautų jei sutarties vertė daugiau kaip 1000 Eur, kitu atveju pakanka padalinio vadovo parašo arba aplamai jo nereikia. Proceso dalyvių išrinkimo konfigūravimo instrukcija.
 18. Priminimai išoriniams gavėjams apie jiems siųstus ir nepasirašytus dokumentus. Pavyzdžiui jeigu norite, kad kai išsiunčiate dokumentą pasirašymui ir gavėjas dėl kokių nors priežasčių tam tikrą laiką nepasirašo dokumento, sistema automatiškai apie tai jam primins (ka keletą dienų - kas reguliuojama sistemos nustatymuose). Kaip susikonfigūruoti filtrų priminimus rasite instrukcijoje.

Atlyginimas ir personalo valdymas

 1. Darbo sutarčių pakeitimų importas. Darbo sutarčių pakeitimų importas. Jo pagalba greitai suimportuosite masinius pokyčius darbuotojams (pavyzdžiui: masiškai keičiasi padalinys, visiems darbuotojams keičiasi nustatytas atlyginimas ir pan.). Supildžius excel failo reikšmes beliks jį suimportuoti, susikurs naujos sutarčių versijos, kurias reiks masiškai patvirtinti. Instrukciją rasite čia.
 2. Kaštų centrų sutartyse importas. Kaštų centrų darbo sutartyse importas. Tai labai patogu, kai masiškai darbo sutartims keičiasi detalizacijų rinkiniai. Tokiu atveju užteks supildyti excel failiuke kelias reikšmes ir nauji detalizacijų rinkiniai, pagal kuriuos skaičiuosite darbo užmokestį, bus suimportuoti į darbo sutartis. Detaliau apie importą rasite čia.
 3. Darbo sutarties Išsaugoti kaip funkcija. Šios funkcijos pagalba pagreitinsite naujų sutarčių su darbuotojais kūrimo procesą. Jei priimate darbuotoją panašiomis sąlygomis kaip jau esamas darbuotojas kurkite naują sutartį pasinaudodami išsaugoti kaip funkcionalumu.
 4. BI Darbo užmokesčio analitika: GPM ataskaita. Metų pradžia yra tas metas kai reikia teikti metinę pajamų deklaraciją GPM312, ji generuojama iš BSS Atlyginimų ir Personalo programos, o susitikrinimui siūlome naudoti šią analitinę ataskaitą.
 5. BI analitika įmonių grupėms. Jeigu esate įmonių grupė ir naudojatės mūsų programa, visų analitinių ataskaitų duomenis galite matyti įmonių grupės mastu, t.y. duomenys apjungiami pačiose ataskaitose.
 6. Atostogų kaupimas ir nurašymas kalendorinėmis dienomis. Darbo kodekso 126 straipsnio 2 dalyje yra sakinys: „Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos“. Šia sąvoka klientai vadovaujasi kai dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą darbuotojams atostogas kaupia ir panaudoja ne darbo dienomis, o kalendorinėmis. Kaip užpildyti darbuotojo darbo sutartį, kad atostogos kauptųsi ir nusirašytų kalendorinėmis dienomis rasite instrukcijoje.
 7. Atlyginimo lapelis dviem kalbomis. Nemažai mūsų klientų turi darbuotojų, kurių gimtoji kalba nėra lietuvių, tad atsirado poreikis siųsti atlyginimo lapelį dviem kalbomis (lietuvių bei anglų ar rusų). Kaip tai susikonfigūruoti rasite instrukcijoje.
 8. Grafikų ir tabelių kontrolė pagal darbo kodekse nurodytus reikalavimus darbo laikui bei pertraukoms. Mūsų sistema turi galimybė kontroliuoti, kad neatsirastų prieštaravimų darbo kodeksui dėl darbo laiko bei poilsio rėžimų. Instrukciją kaip susikonfigūruoti rasite vartotojo vadove. Sistema kontroliuoja sekančius laikus:
  • Tabelio/Grafiko dienos maksimali trukmė valandomis (Min=0; Max=24). Reikšmė pagal darbo kodeksą: 12
  • Tabelio/Grafiko savaitės maksimali trukmė valandomis (sumininkams) (Min=0; Max=168). Reikšmė pagal darbo kodeksą: 52
  • Tabelio/Grafiko savaitės nepertraukiamo poilsio trukmė valandomis (Min=0; Max=168). Reikšmė pagal darbo kodeksą: 35
  • Tabelio/Grafiko savaitės maksimali trukmė valandomis (Min=0; Max=168). Reikšmė pagal darbo kodeksą: 60
  • Tabelio savaitės maksimalios viršvalandžių valandos (Min=0; Max=168). Reikšmė pagal darbo kodeksą: 12
  • Tabelio maksimali viršvalandžių trukmė per metus (Min=0; Max=1000). Reikšmė pagal darbo kodeksą: 180
 9. Atostogų rezervo perskaičiavimas. Jeigu atostogų rezervą perskaičiuojate dažniau nei kartą per metus (pvz. kas ketvirirtį ar kas mėnesį) siūlome naudotis atostogų rezervo perskaičiavimo funkcionalumu. Kaip juo naudotis ir susikonfigūruoti rasite vartotojo vadove.
 10. Darbo laiko pildymas keliems darbuotojams vienu metu tabelių portale. .Tai labai patogu, kai reikia pakeisti faktiškai dirbtą laiką keliems darbuotojams. Čia taip pat galėsite ir atstatyti tabelio žymėjimus į nustatytus pagal grafiką, jei neteisingai supildėte laiką. Tai padarysite pasirinkę funkciją Pergeneruoti pagal grafiką. Standartiškai neperpildomos (neatstatomos) užrakintos dienos bei tos, kurių tabeliai jau uždaryti ar yra personalo operacijos.
 11. Grafikų, tabelių bei personalo plane galimybė įsiminti „mėgstamiausius“ darbuotojus. Visuose portaluose įdėtas papildomas stulpelis, kuriame žvaigždute galite pasižymėti Jums reikiamas sutartis. Tada paspaudę žvaigždutės simbolį matysite tik žvaigždute pažymėtas sutartis.
 12. Padalinių vadovai ir jų veiksmai sistemoje. Įprastai padalinio vadovai gauna savo padalinio darbuotojų dokumentus įvairioms veikloms (atostogų prašymai tvirtinimui, darbo sutartys pasirašymui ir pan.), pildo tik jų darbo laiką Grafikų ar Tabelių portale, pasirašinėja darbo sutartis (ar jų pakeitimus, nutraukimus), analizuoja analitinius Padalinio personalo ar darbo užmokesčio duomenis. Tą dabar lengvai gali daryti ir su BSS dirbančių įmonių padalinių vadovai. Reikia tik teisingai apsirašyti Padalinio vadovo informaciją atitinkamame Padalinyje. Kaip tai padaryti išsamius aprašymus skaitykite čia:
 13. Priskaitymų/atskaitymų importe galite importuoti ir jų kaštų centrus arba tekstą kurį galėsite atvaizduoti darbuotojui atlyginimo lapelyje.
 14. Suminio darbo laiko detalizavimas tabelyje. Naujas informacinis stulpelis Tabelių paieškoje - Suminės apskaitos dirbtas laikas. Čia matysite išdetalizuotą suminės apskaitos dirbtą laiką. Jei paskaičiavus sumininko DU bus neaišku kodėl jam paskaičiuota tokia suma - šiame stulpelyje matysite kokios darbuotojo valandos naudojamos skaičiavimuose.
 15. Grafikų aplikacijoje dienos kopijavimas. Atkreipiame dėmesį į labai patogią funkciją leidžiančią nukopijuoti dienos grafiką kitai dienai.
 16. BI Personalo analitika: Neatvykimų ataskaita. Čia matote neatvykimų informaciją pagal padalinius bei kokie darbuotojai kokiuose neatvykimuose buvo pasirinktam laikotarpiui.
 17. Darbuotojų atleidimo priežastys BI Analitikoje. Čia nutraukus sutartį užpildoma informacija apie atleidimo teisės aktų informaciją bei realizuota galimybė pridėti sutarties nutraukimo priežastį (sąrašas, kurį galite pildyti Administravimas -> Sąrašas -> Sutarties nutraukimo priežastis).
  Sutarties nutraukimo priežastį galima pridėti tik tada, kai sutartis yra Nutraukta.
 18. Grafikų portale galimybė priskirti darbuotoją Projektui ar Padaliniui. Ši funkcija aktuali tiems klientams kurių darbuotojai dirba pagal individualius darbo grafikus.
  • Padalinio priskyrimas naudotinas tais atvejais jeigu darbuotoją laikinai perkeliame ar paskoliname į kitą padalinį. Tokiu atveju ir darbo užmokesčio kaštai bus proporcingai padalinti tarp padalinių. Proporcijai išskaičiuoti bus naudojamas dirbtos valandos.
  • Projekto priskyrimas naudotinas tais atvejais kai darbuotojų darbo užmokesčio kaštai skirstomi pagal projektuose dirbtą laiką. Kaip naudoti projektus grafikuose rasite instrukcijoje.
 19. BI Analitika Darbo užmokestis – darbuotojų darbo sutartys. Šioje analitinėje ataskaitoje galėsite matyti darbuotojų sutarties kitimo istoriją, sutartinio darbo užmokesčio dydžius (“ant popieriaus”, “į rankas”, “pilną darbuotojo kainą”.
 20. Avansų darbuotojams konfigūravimas ir skaičiavimas. Darbinėje praktikoje pasitaiko atvejų, kai darbuotojui nemokamas avansas, net jei jis išreiškė norą jį gauti. Pavyzdžiui: darbuotojas avansų mokėjimo mėnesį sirgo arba yra priimtas naujai ir neišdirbo dar tiek dienų, kad užsidirbtų avansą, o gal darbuotojui išmokėti atostoginiai ir avansas jam nebepriklauso? Kaip susikonfigūruoti nustatymus, kad tokiais atvejais avansas nebūtų paskaičiuojamas ir kaip apskritai skaičiuojami avansai BSS Personalas ir atlyginimai rasite vartotojo vadove.
 21. Darbo užmokesčio išmokėjimas pagal Darbuotojo požymį. Turite poreikį DU mokėtinose sumose filtruoti darbuotojų mokėtinas sumas pagal kokį nors darbuotojo atributą? Pavyzdžiui: kokį procentą atlyginimo darbuotojas nori gauti tik pradėjęs dirbti su pirmu algos mokėjimu? arba subsidijuojamas darbuotojas ir pan. Tam tikslui sukūrėme naują programos nustatymą Darbuotojo atributas matomas DU mokėtinose sumose. Susikurkite reikiamą atributą Personalas šakoje, pridėkite jį nurodytame nustatyme (nepamirškite ir darbuotojo kortelėje, kur ir bus pažymima konkreti darbuotojo reikšmė). Paskaičiavus Darbo užmokestį, DU mokėtinose sumose matysite nustatyme nurodyto atributo reikšmę, kurio pavadinimas bus universalus – Darbuotojo atributas, pagal kurį galėsite filtruoti, grupuoti, rūšiuoti DU mokėtinas
 22. Darbo grafiko dokumento siuntimas darbuotojui. Grafikų portale realizuota galimybė sudarius darbuotojui grafiką jį išsiųsti kaip dokumentą tam tikram procesui (darbuotojas taip pat galės parsisiųsti dokumentą). Grafikas gali būti tiek individualus, tiek visam padaliniui. Konfigūracijos nustatymus bei veikimo principus rasite vartotojo instrukcijoje.
 23. Mamadienių įvedimas auginantiems 1 vaiką iki 12 metų. Kaip sistema kontroliuoja mamadienius, ką reikia suvesti sistemoje rasite instrukcijoje.
 24. Darbuotojas dirba ligos metu – kaip tai pažymėti sistemoje? Nedarbingumo personalo operacijoje, prieš ją patvirtinant, reikia susivesti Dirbo nuo – Dirbo iki datas. Pagal čia nurodytą laikotarpį atitinkamai tabeliuose bus rodomas dirbtas laikas, skaičiuojama/neskaičiuojama ligos pašalpa, užpildomi formos NPSD reikiami laukai.
 25. BI Personalo Analitika – Darbo laikas ataskaita. Joje rasite dirbto laiko informaciją, detalizuotą pagal žymėjimą, padalinį, pareigas.
 26. Darbo stažas ir kasmetinių atostogų norma. Darbo kodekse numatyta, kad už tam tikrą darbuotojo stažą įmonėje jam prie atostogų normos pridedamos papildomos atostogų dienos. Bet niekas nedraudžia motyvuoti įmonės darbuotojus ir nusistatyti kitokius metų rėžius ar pridedamas dienų reikšmes. Tokią motyvacinę priemonę naudojame mes patys ir siūlome Jums, o kad būtų paprasčiau tai administruoti - sukūrėme funkcionalumą, kurio pagalba atostogų norma darbuotojui bus pakeičiama automatiškai, suėjus Jūsų pačių rėžiuose nurodytai trukmei. Norite naudoti funkcionalumą? Instrukciją rasite čia.
 27. Antraeilės sutartys, papildomi susitarimai su darbuotojais. Sulaukdavome užklausų, kaip susivesti informaciją, kai darbuotojas dirba antraeilėse pareigose arba turi papildomą susitarimą su darbdaviu dėl papildomų funkcijų vykdymo. Kaip tai padaryti rasite instrukcijoje.
 28. Atostoginių skaičiavimo būdai sumininkams. Atostoginių apskaičiavimo būdai sumine darbo laiko apskaita dirbantiems darbuotojams. Darbuotojams, dirbantiems pagal standartinį darbo grafiką (5 d.d. per savaitę, 40 val.) paskaičiuoti atostoginius yra paprasta. Sudėtingiau yra tada, kai darbuotojams taikoma suminė darbo laiko apskaita ir jų darbo grafikas yra individualus. Yra išskiriami 3 atostoginių apskaičiavimo būdai:
 • Už darbo dienas pagal grafiką atostogų metu.
 • Pagal 5 d.d savaitės grafiką.
 • Taikant vidutinę darbo dienos trukmę valandomis.

Instrukcija ką reikia padaryti sistemoje rasite čia.

 1. BI Analitika Darbo užmokestis – Dirbtas laikas ataskaita. Šioje analitinėje ataskaitoje galėsite įsivertinti skirtingo dirbto laiko apimtis bei piniginį to darbo sąnaudų dydį, pagal padalinį, pareigas, darbuotojus.
 2. Atostoginių priskaitymų detalizavimas pagal pastarųjų 3 mėnesių projektus. Realizavome galimybę skaičiuojant darbuotojų atostoginius detalizuoti juos pagal skaičiuojamo periodo detales. Kitaip sakant: skaičiuojant atostoginius detalizacijos bus naudojamos iš VDU, kuris dalyvauja skaičiavime. Pavyzdžiui: darbuotojas iki spalio mėnesio dirbo projekte A, nuo spalio - projekte B. Spalio mėnesį darbuotojas atostogavo. Atostoginiai šiuo atveju bus išdetalizuojami projektui A ir atostoginių sąnaudos bus užregistruojamos projekto A. Tai apima visus skaičiavimus, kuriuose naudojamas darbuotojo VDU. Jei norite taikyti tokį skaičiavimo būdą - BŪTINAI įjunkite nustatymą Detalizuoti priskaitymus pagal VDU detalizacijas.
 3. Kasmetinių atostogų išklotinė darbuotojo savitarnoje. Ar ir Jums dažnai reikia aiškinti darbuotojui kiek atostogų dienų likučio jis turi, kur jas panaudojo ir pan.? tuomet turime Jums išeitį - nukreipkite jį į Dokumentų valdymo sistemą, kur darbuotojo skydelyje ar Darbuotojo nustatymuose galės pats peržiūrėti Atostogų išklotinę, kur galės pažiūrėti kokia jo atostogų norma, kiek dienų jis sukaupia per mėnesį, kur ir kiek panaudojo, kiek buvo pridėta papildomai, bei koks jo atostogų likutis šiai dienai.
 4. Dirbančių pagal autorines sutartis bei valdybos narių apskaita. realizavome galimybę skaičiuoti valdybos narių ir asmenų, dirbančių pagal autorines sutartis, darbo užmokestį! detalią instrukciją kaip apsirašyti tokius darbuotojus ir jų darbo sutartis, bei kaip jiems skaičiuojamas darbo užmokestis, rasite instrukcijoje.
 5. BI Analitika angliškai. Išverstos visos Personalo bei Darbo užmokesčio BI analitinės ataskaitos į anglų kalbą. Kuria kalba rodoma ataskaita nustatome pagal vartotojo pasirinktą kalbą savitarnoje.

Buhalterinė apskaita

 1. Patvirtintos Pirkimo ar Pardavimo sąskaitos detalizacijų redagavimas. Redaguojant jau patvirtintą pardavimo/pirkimo sąskaitą bus galima paredaguoti ir Projekto, Padalinio, Vietos (pastato) bei Sutarties informaciją. Paredagavus reikšmę bus atnaujinama mokėtinos/gautinos sumos bei apskaitos informacija. Redaguoti galima tik tas sąskaitas, kurios yra neapmokėtos (nesudengtos) ir sąskaitoje nėra prekių. Kaip tai atlikti rasite instrukcijoje.
 2. BI Buhalterijos Analitika – Aktualios skolos ataskaita. Šioje ataskaitoje rasite pirkėjų bei tiekėjų skolas pagal terminus, DK sąskaitas ar atsakingą asmenį, atsižvelgiant į mokėjimų grafiką (jei sąskaita turi daugiau kaip vieną apmokėjimo terminą).
 3. BI Buhalterijos Analitika – Pinigų srautai ataskaita. Ši ataskaita leidžia įsivertinti įplaukas bei išlaidas pamėnesiui bei kokios pobūdžio tai pinigai.
 4. BI Buhalterijos Analitika – Prekių pelningumo ataskaita. Šioje ataskaitoje matysite prekių pelningumą pagal pirkėją, produkto grupę, produktą, projektą.
 5. Sandėlio vietos ir detalizavimo šablonai. Atsargai atkeliavus į nurodytą sandėlį (pirkimo metu ar perkėlus atsargą į kitą sandėlį), toliau ji keliaus jau su sandėlio vietos detalizacijų šablone esančia informacija. Pavyzdžiui: skirstote atsargas pagal projektus. Tada Jums sandėlio vietos informacijoje reikia prisidėti detalizacijų šablonus su Projekto detalizacijomis. Prekes pirkite į bendrą sandėlį, be projekto, o paskui pervežkite prekes po reikiamus sandėlius. Jei tokias prekes vėliau parduosite ar nurašysite - detalėse ir apskaitoje visur keliaus prie sandėlio vietos nurodytas projektas.
 6. Atsakingo darbuotojo už klientų skolas priskyrimas. Partnerio kortelėje realizuota galimybė nusirodyti už to partnerio skolas atsakingą asmenį. Pagal šią detalę galėsite atlikti skolų paiešką Skolos pagal terminus lange, taip pat BI skolų ataskaitoje. Pasikeitus atsakingam asmeniui užteks tik pakeisti jį Partnerio kortelėje ir visa esamų skolų informacija atsinaujins. Detaliau apie funkcionalumą skaitykite instrukcijoje.
 7. Ilgalaikis turtas ir detalizavimo šablonai. Ilgalaikio turto kortelėje rasite naują skiltį Detalizacijų šablonai. Čia galite nurodyti detalizacijų šablonus ir pagal juose esančias detales į Ilgalaikio turto operacijas bus įtraukiamos reikšmės. Pavyzdžiui: turtas buvo įsigytas su detale Projektas A. Atitinkamai nusidėvėjimo operacijose figūruos detalė A. Pasikeitus informacijai, turtas toliau turi dėvėtis su projekto B detalizacija. Tokiu atveju Jums užteks pridėti IT kortelėje detalizacijų šabloną su projektu B ir nurodyti datą, nuo kuriuos turto operacijos detalės turi turėti Projektą B.
 8. Realizuotos Intrastat ataskaitos. Ką reikia atlikti sistemoje rasite instrukcijoje.
 9. BI Buhalterijos Analitika – Sutartinės pajamos ataskaita. Detali pardavimo pajamų pagal sutartis, analizė. Stebėkite, pagal kokius klientus, produktus ar projektus gaunate (ar planuojate gauti) daugiausiai pajamų. Kokiais metais pasirašytos sutartys kiek pajamų generuoja dabar ar generuos ateinančiais laikotarpiais.
 10. Automatinis PVM korekcijos paskaičiavimas. Ši funkcija Jums padės tada, kai sąskaitoje dėl gausos esančių įrašų nesutampa detalių PVM eilučių suma ir paskaičiuota bendra PVM suma bendrai sąskaitos sumai. Pasinaudojus PVM korekcijos paskaičiavimu, automatiškai bus pakuriami PVM korekcijos įrašai sąskaitoje. Kaip naudotis funkcionalumu išsamų aprašymą rasite vartotojo vadove.

Kitos naujienos

Daugiau