Atostogų rezervo perskaičiavimas

Atostogų rezervo perskaičiavimas/išnulinimas. Atostogų rezervo perskaičiavimas ko gero yra vienas sudėtingiausių darbų buhalteriui. Perskaičiavimo datai reikia turėti darbuotojų atostogų likutį, bei vėliausią VDU, paskaičiuoti atostogų rezervo sumą kiekvienam darbuotojui atskirai (arba visiems bendra suma). Tada palyginti praeito laikotarpio užregistruotą atostogų rezervą su dabar registruojamu ir užregistruoti skirtumą apskaitoje (arba išnulinti praeito laikotarpio rezervą ir užregistruoti naują). Sudėtingas darbas. Turime Jums gerų žinių, Personalas ir atlyginimai šis procesas yra automatizuotas. Žemiau rasite aprašymą kaip Personalas ir atlyginimai perskaičiuoti atostogų rezervą pasirinktam laikotarpiui:

1. Konfigūracija.

Prieš pirmą kartą perskaičiuojant atostogų rezervą turite atlikti 2 konfigūravimo darbus, kur:
* apsirašysite į kokią DK sąskaitą ir su kokiomis detalėmis bus išnulinamas atostogų rezervas.
* susikursite korespondenciją, su kuria bus užregistruojamas naujai perskaičiuojamas rezervas.
Reziume prieš perskaičiuojant rezervą turite atlikti konfigūraciją dvejose vietose: esamo rezervo išnulinimui ir naujai perskaičiuoto rezervo užregistravimui. Konfigūracija atliekama tik pirmą kartą.
1.1. Esamo rezervo išnulinimo konfigūracija. Eikite Apskaita -> Apskaitos konfigūracija -> Periodų uždarymo konfigūracija -> Naujas
Screenshot_1
1.1.1. Užpildykite pagrindinę informaciją kaip parodyta paveiksle žemiau. Būtinai nurodykite Uždarymo operacijos tipą, priešingu atveju negalėsite teisingai sugeneruoti balansinių ataskaitų. Apatinėje lentelėje pildomos reikšmės:
1.1.1.1. Uždarymo seka - nurodykite kaip paveiksle
1.1.1.2. Uždaroma sąskaita - nurodoma detali 4 klasės atostogų rezervo sąskaita (vienoje eilutėje atostoginių, kitoje sodra).
1.1.1.3. Skaičiuojamas balansas - pasirinkite Likutis
1.1.1.4. Uždarymo sąskaita - nurodoma detali 6 klasės atostogų rezervo sąskaita (vienoje eilutėje atostoginių, kitoje sodra).
1.1.1.5. Uždaryti į kreditą - uždėkite varnelę
1.1.1.6. Detalizacijos - varnele pažymėkite detalizacijas, kurios keliaus į didžiąją knygą kaip detalizacijos kartu su nulinimo operacija (standartiškai nurodomas Tabelis bei Darbuotojas, Padalinys ar kita Jūsų naudojama detalizacija (projektas ir pan.)). Būtent šiuo detalumu bus išnulinamas jau užregistruotas atostogų rezervas nulinimo metu. Pavyzdžiui: jei aktualu papildomai sekti rezervą pagal Projektą - pažymėkite varnelę ties Projektas. Tada atostogų rezervą galėsite sekti ir pagal projektą.
1.1.1.7. Priskaitymas - pasirenkamas atostogų rezervo ir atostogų rezervo sodros priskaitymas

1.1.2. Išsaugokite konfigūraciją. Dabar eikite į Administravimas -> Programos nustatymai ir radę nustatymą Apskaitos konfigūracija, naudojama atostogų rezervo perskaičiavimui pasirinkite iš sąrašo 1.2. punkte sukurtą konfigūraciją ir išsaugokite.
Screenshot_4
1.1.3. Kita informacija
1.1.3.1. Jei naudojate daugiau nei vieną sąnaudų ir mokėtinų sumų sąskaitą, kuriose apskaitote rezervą, tuomet šioje konfigūracijoje pridėkite jas visas. Pavyzdžiui sąskaitų plane turite atskiras rezervo sąskaitas sąnaudoms ir mokėtinoms sumoms pagal padalinius, tada šioje konfigūracijoje pridėkite visas sąskaitų poras.
1.1.3.2. Jei registruojate DU sumas apskaitai ir ten atostogų rezervas kaupiamas bendrinėse sąskaitose t.y. nedetalizuojant pagal padalinius - tuomet nulinimo procese pridėkite ir bendrų sąskaitų poras. Tuomet nulinimo metu bus išnulintas į bendras sąskaitas užregistruotas rezervas, o naujo rezervo registravimo metu jau bus išskaidoma pagal rezervo registravimo konfigūraciją, apie kurią skaitykite žemiau.
1.2. Naujai perskaičiuoto rezervo užregistravimas. Naujo atostogų rezervo paskaičiavimo metu sukuriama buhalterinė pažyma, kuri automatiškai patvirtinama.
1.2.1. Kad sukurta atostogų rezervo buhalterinė pažyma būtų automatiškai patvirtinta, tam reikalinga korespondencija. Pagal sukurtą korespondenciją bus užregistruotos atostogų rezervo sumos. Labai patogu, nes galite susikurti sąskaitų tipus (taisyklių rinkinius) ir naudoti juos rezervo registracijos metu. Pavyzdžiui: galėsite nusirodyti, kad jei detalėse yra padalinys A - būtų registruojama į vienokias sąnaudas ir mokėtinas sumas, jei B - į kitas.
1.2.2. Standartiniams atvejams, kai rezervas nedetalizuojamas į smulkias sąskaitas pagal detales sąskaitas, sąskaitų tipai yra sukurti. Korespondencija taip pat. Jei Jums reikia detalizuoti rezervo sumas smulkiau - kaip sąskaitų tipus detalų aprašymą rasite čia.
Jei nedetalizuojate rezervo pagal kokią nors papildomą detalę Jūsų sąskaitų tipai atrodo taip:

O sukurta korespondencija atrodo taip:

Būtina nurodyti išrinkimo kriterijų, kad tvirtinimo metu būtų parenkama reikiama korespondencija

1.2.3. Detalizacijos į buhalterines pažymas paimamos iš perskaičiuojamo mėnesio DU žiniaraščio t.y. visada bus sisteminės detalizacijos: darbuotojas, tabelis, padalinys bei Priskaitymas/atskaitymas (atitinkamai AR arba ARDSODRA, kad paskui būtų atitinkamai parenkama sąskaitų plano sąskaita) ir kitos Jūsų naudojamos detalizacijos, pavyzdžiui: Projektas.
1.2.4. Jei buhalterinė pažyma nepasitvirtino automatiškai - eikite Apskaita -> Buhalterinės pažymos ir pabandykite ją tvirtinti patys, tada gausite aiškų klaidos pranešimą, pagal ką identifikuosite ko trūksta sukurtame dokumente.
1.3. Papildomai galite nustatyti:
1.3.1. Jei norite, kad neigiamas atostogų rezervas nebūtų skaičiuojamas (kai darbuotojo atostogų likutis neigiamas), Administravimas -> Programos nustatymai raskite programos nustatymą Neigiamas atostogų rezervas netraukiamas į apskaitą ir pažymėkite varnele. Tada darbuotojams, turintiems neigiamą atostogų likutį, atostogų rezervas nebus skaičiuojamas t.y. jų atostogų rezervo suma bus 0.
1.3.2. Perskaičiuojant atostogų rezervą, skaičiuojama atostogų dienų likutis * 8 val. * VDU (valandos). Jei Jūsų įmonėje darbuotojai dirba ne 8 val. (pvz. dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą), tada darbo sutartyje pridėkite kintamąjį DVSARS Darbo valandų skaičius, atostogų rezervo skaičiavimui ir skaičiuojant atostogų rezervą formulėje bus naudojamos ne standartinės 8 val., o Jūsų įrašyta reikšmė.

2. Atostogų rezervo perskaičiavimas.

Atostogų rezervo perskaičiavimo metu pirmiausia patikrinama ar yra apskaitoje jau užregistruotas atostogų rezervas ankstesniais laikotarpiais (tikrinami konfigūracijoje nurodytų sąskaitų likučiai). Patikrinus ir radus likučius, dabar vykdomo perskaičiavimo datai sukuriamas koreguojantis įrašas, kuris išnulina jau užregistruotus likučius ir kuriamas naujas apskaitos įrašas (o kartu ir buhalterinė pažyma) pagal perskaičiavimo datai esančią darbuotojo informaciją (atostogų likučio dienas ir vėliausią VDU).
2.1. Atostogų rezervo perskaičiavimas atliekamas DU sumų apskaitai lange. SVARBU: perskaičiavimą galite atlikti ne vėlesnei datai nei yra išsiųstos paskutinės DU sumos apskaitai (pvz jei išsiųstos sumos apskaitai data iki yra 2020 08 31, tai perskaičiuoti 2020 09 11 dienai negalima). Norėdami perskaičiuoti atostogų rezervą spauskite [Atostogų rezervo perskaičiavimas datai]
Screenshot_3
2.2. Atvertame lange siūloma perskaičiavimo data pagal nutylėjimą - paskutinių išsiųstų DU sumų apskaitai data. Pasirinkite kitą datą, jei reikia ir spauskite [Gerai]. Būtent pagal čia nurodytos datos duomenis bus paimama darbuotojo atostogų likučio ir VDU informacija bei šiai datai sukuriamas atostogų rezervo įrašas (ir koregavimo, jei yra prieš tai užregistruotų atostogų rezervo sumų)
Screenshot_5
2.3. Prasidės masinis procesas, kurio eigą bei sukurtus įrašus matysite Masiniai procesai- > masinių procesų vykdymas


2.4. Matysite 2 sukurtus objektus: išnulinimo apskaitos kvitas ir Buhalterinė pažyma, kurioje užregistruotas naujas atostogų rezervas. Paspaudę ant apdoroto nulinimo objekto masiniame procese būsite nukreipti į sukurtą ir į didžiąją knygą perkeltą apskaitos kvitą.
Screenshot_7
2.6. Paspaudę ant buhalterinės pažymos - būsite nukreipti į sukurtą buhalterinę pažymą

2.7. Sukurtą atostogų rezervo perskaičiavimo apskaitos įrašą taip pat galite rasti ir didžiojioje knygoje
Screenshot_8

3. Atostogų perskaičiavimo anuliavimas.

Jei yra poreikis atšaukti atostogų rezervo perskaičiavimą (pasikeitė perskaičiavimui reikalinga informacija ar pan.), tai galite padaryti atvėrę masinį procesą, kuriuo jis buvo perskaičiuotas ir paspausti ant sukurto objekto, kur bus pateikiamas apskaitos kvitas ir čia paspaudus [Stornuoti]. Arba didžiojioje knygoje atidarius apskaitos įrašo eilutę, kur bus atvertas tas pats apskaitos kvitas. Naujai užregistruotą rezervą stornuosite atvėrę buhalterinę pažymą ir nustornavę ją. SVARBU: turi būti stornuoti abu masinio proceso sukurti objektai (tiek koreguojantis ankstesnį laikotarpį, tiek sukurtas naujas perskaičiavimas (buhalterinė pažyma)).
Screenshot_10
4. Būtina:

BŪTINA išlaikyti perskaičiavimo nuoseklumą datų atžvilgiu t.y. jei perskaičiavote atostogų rezervą 06 mėn. ir paskui perskaičiavote 08 mėn., tai dabar perskaičiavus 07 mėn. rezultatas nebus teisingas. Reikia anuliuoti 08 mėn. perskaičiavimą ir tik tada atlikti 07 mėn. perskaičiavimą.

Neradote Jums reikalingos instrukcijos? parašykite mums [email protected] ir mes ją parengsime.