fbpx

Naujienos

Buhalterinė apskaita naujovės:
1. Jei naudojate ECB valiutos kurso importą, tikriausiai jau susidūrėte su problema, kad ECB nepateikia savaitgalių dienų valiutų kursų. Tokiu atveju, jei Jūsų turimo dokumento data - savaitgalis, negalite jo registruoti dokumento data, nes nėra valiutos kurso (arba tos dienos kursą turite susikurti patys). Po šių atnaujinimų nepatogumo nebeliks. Importuotos penktadienio valiutų kurso reikšmės galiojimas automatiškai bus pratęstas iki sekmadienio imtinai.
RN (35)
2. Naujas pasirinkimas Mokėjimai -> Skolos pagal terminus lange Atsižvelgti į mokėjimų grafiką. Pažymėjus Taip - skola bus išskaidoma pagal prie sąskaitos mokėjimo grafike nurodytą informaciją. Pažymėjus Ne - informacija bus rodoma sena tvarka t.y. Apmokėjimo terminas bus vienas - vėliausia grafiko apmokėjimo iki data. Toks pats nustatymas pridėtas ir į ataskaitos AT7 filtrus
RN (40)
3. Naujiena! Vidinėse operacijose rasite naują pasirinkimą Spausdinti -> Saugoti dokumentą ir atidaryti generavimui. Šio mygtuko pagalba ne tik bus sugeneruotas operacijos spausdinys, bet ir išsaugotas į dokumentų katalogą, bei sugeneruotą spausdinį rasite tos pačios vidinės operacijos skiltyje Dokumentai
Screenshot_4
4. Pridėta galimybė Pardavimo sąskaitoje pridedant produktą atlikti paiešką ir pagal produkto KN kodą
RN (39)
5. Didžiojioje knygoje (Apskaita -> Didžioji knyga) pridėtas papildomas filtras Sąskaitos pavadinimas EN. Sąskaitos pavadinimai EN yra Sąskaitų plane. Pagal filtrą galima rūšiuoti, filtruoti, grupuoti.
RN (45)
6. Nauji nustatymai I.SAF naudotojams:
* Generuojant i.SAF pardavimo sąskaitoms, į rinkmeną patraukti pirkėją, o ne mokėtoją - pažymėjus varnelę bus rodomas ne pardavimo sąskaitos pirkėjas, o mokėtojas
* Generuojant i.SAF pirkimo sąskaitoms, į rinkmeną patraukti naudos gavėją, o ne pardavėją - pažymėjus varnelę bus rodomas ne pardavėjas, o naudos gavėjas.
RN (50)
7. Pridėta galimybė generuoti ataskaitą FA1_8 DK apyvarta auditui anglų kalba. Ataskaitos filtruose rasite naują pasirinkimą Rodyti anglišką ataskaitą. Pažymėjus varnelę Taip, ataskaita bus rodoma angliškai. Taip pat anglų kalba jau galite sugeneruoti ir ataskaitas FA08_1 Balansas bei FA8_4 Pelno (nuostolio) ataskaita
RN (48)

8. Skolų suderinimo akte (ataskaita AT3 Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas) pridėta papildoma tekstinė informacija "Patvirtiname, kad 20xx.xx.xx dienai likučiai sutampa. Pasirašyto skolų suderinimo akto nepateiksime."
Screenshot_1
9. Produktų paieškoje pridėta galimybė ieškoti pagal Detalizacijų kodus ir Detalizacijų pavadinimus
RN (56)

Personalas ir atlyginimai naujovės:
1. Įvertinę savo klientų poreikius, realizavome kelis prastovų skaičiavimo būdus: prastovų ne dėl darbuotojų kaltės ar prastovų esant ekstremaliai situacijai skaičiavimus, dalinių prastovų skaičiavimus. Taip pat realizuota galimybė skaičiuoti prastovas ne dėl darbuotojo kaltės nuo VDU arba nuo nustatyto atlyginimo. Detalų aprašymą apie įvairius prastovų skaičiavimus ir reikiamus atlikti nustatymus rasite čia.
2. Naujas atostoginių skaičiavimo būdas darbdaviams, kurių darbuotojai dirba pagal valandinį grafiką ir darbo grafikas yra kintantis. Personalas ir atlyginimai įdiegtas naujas atostoginių skaičiavimo būdas. Skaičiavimas gali būti naudojamas tik tiems darbuotojams, kurie turi valandinį darbą ir valandinį darbo atlygį. Skaičiavimo esmė: išskaičiuojamas trijų prieš atostogas einančių mėnesių vidutinis dirbtas valandų skaičius, su prielaida, kad darbuotojas dirbtų kalendorines darbo dienas. Gautos valandos bus dauginamos iš atostogų darbo dienų (nustatytų pagal valstybės patvirtintą darbo laiko kalendorių) ir dauginama iš įprastai išskaičiuoto VDU.
Pavyzdžiui darbuotojas dirba nepastoviu grafiku t.y. kas mėnesį dirbtų valandų skaičius skirtingas. Sausį dirbo 152 val., vasarį – 89 val., kovą – 161 val. Vidutinis valandinis darbuotojo įkainis 4,20 eurų. Darbuotojas eina atostogų nuo 04 06 iki 12 imtinai t.y. 5 d.d. pagal standartinį darbo grafiką (nežiūrint darbuotojo balandžio mėnesio grafiko). Valstybės patvirtintos darbo dienos sausio mėnesį 22 d.d., vasarį 20 d.d., kovą 21 d.d.
1. Skaičiuojamos vidutinės 3 paskutinių mėnesių faktiškai dirbtos valandos 1 d.d. (pagal patvirtintą valstybės darbo dienų skaičių mėnesyje)
(152val. +89val. +161val. )/ (22d.d.+20d.d.+21d.d.)=6,38 val.
2. Skaičiuojamos darbo valandos atostogų laikotarpiu (5d.d.) pagal 1 punkte išskaičiuotas vidutines darbo dienos valandas
6,38 val.*5 d.d.=31,90 val.
3. Skaičiuojama atostoginių sumą įprastai
31,90 val. *4,20 eurų =134 eurų
Toks skaičiavimo būdas bus taikomas tik tada, kai darbo sutartyje bus varnelės Valandinis darbas ir Kasmetinių atostogų skaičiavimas pagal vid. dirbtas val. per dieną.
RN (34)
3. Naujiena! Pareigybės aprašymo lange galima nurodyti darbo valandų savaitę, kurios bus taikomos tik toms pareigybėms. Reikšmė aktuali tada, jeigu pas Jus yra darbuotojų, kurie dirba sutrumpintą savaitę ir pagal suminę darbo laiko apskaitą (pavyzdžiui sveikatos priežiūros specialistų darbo savaitė yra sutrumpinta t.y. 38 valandos). Nurodžius reikšmę prie pareigybės, automatiškai bus išskaičiuojami suminės darbo laiko apskaitos periodai, atsižvelgiant į pareigybėje nurodytą darbo savaitės valandų trukmę.
RN (37)
4. Naujiena Tabelių paieškoje. Nuo šiol galėsite atidaryti ir uždaryti tabelius masiškai. Prie tabelių uždarymo/atidarymo mygtuko išskleidus varnelę uždaryti/atidaryti tabelius pagal filtrą. Pasirinkus bus pradėtas masinis procesas, kurio metu bus uždaromi/atidaromi visi pagal filtrą esami tabeliai. SVARBU: masinio tabelių uždarymo metu nebus tikrinama, ar uždaromi tabeliai yra užpildyti, todėl pasitikrinkite prieš atliekant masinį tabelių uždarymą
RN (41)
5. Pridėta galimybė atlikti skaičiavimus darbuotojams už budėjimą namuose. Tabelyje tokiu atveju reikia pažymėti budėjimo namuose valandas. SVARBU: budėjimo namuose laikas neįeina į FD, todėl žymint budėjimą namuose FD valandų nereikia koreguoti (jei tokios buvo). Pavyzdžiui: darbuotojas 2 valandas dirbo darbe ir 5 budėjo namuose, tai tabelyje reikia pažymėti 2 FD ir 5 BN. Skaičiavimas atliekamas pagal formulę BN*VDU*0,2 (20 proc.). Taip pat pridėta validacija, kad nebūtų galima įvesti budėjimo namuose, jei tą dieną darbuotojas jau dirbo 11 ar daugiau kaip 11 valandų bei Maksimali leistina budėjimo namuose trukmė per 4 savaičių laikotarpį 168 valandos. Šias valandas galima pakeisti programos nustatymuose
RN (31)
6. Naujas suminės darbo laiko apskaitos viršvalandžių skaičiavimas DU žiniaraštyje ir atvaizdavimas atlyginimo lapelyje. Jei turite pagal suminę darbo laiko apskaitą dirbančių darbuotojų ir suminio periodo pabaigoje jam susikaupė viršvalandžiai, kuriuos reikia apmokėti, DU žiniaraštyje jie bus apskaičiuojami atskiroje eilutėje kaip ir buvo, bet koeficientas jų bus ne 1,5 karto, o 0,5 karto. Kita dalis bus pridedama prie priskaičiuoto valandinio ar etatinio atlyginimo. DU žiniaraščio informacijoje matysite Viršvalandžiai už periodą reikšmę valandomis. Šią reikšmę taip pat matysite ir atlyginimo lapelyje, kad ir Jūsų darbuotojams būtų aišku, kiek turėjo viršvalandžių ir kiek už juos gavo.
RN (54)
7. Naujiena! nuo šiol galėsite keisti tabelio numerį sutartyje ir tada, kai sutartis jau bus galiojanti. Pakeitus tabelio numerį, naujasis tabelio numeris bus pakeistas ir istoriniuose duomenyse. Tabelio numerį sutartyje galite pakeisti paspaudę mygtuką [Redaguoti darbo sutartį]
RN (44)
8. Skaičiuojant atlyginimus už gegužės mėnesį DU žiniaraštyje matysite išskaidytą priskaitymą Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Dabar atskirai bus rodomas Apmokėjimas už darbą poilsio dienomis ir Apmokėjimas už darbą švenčių dienomis
RN (46)
9. Naujas nustatymas Jums Darbo sutarčiai reikalingas personalo įsakymas. Nužymėjus čia varnelę, tvirtinant naują sutartį ar sutarties pakeitimą, nebebus reikalaujama pridėti įsakymą (priėmimo/pakeitimo pagrindą).
RN (52)
10. Du žiniaraščių paieškoje dabar matysite dar daugiau informacijos. Pridėti informaciniai laukai:

* IS Išmokėtina suma
* KPP Kita veiklaRN (32)
* AUBN Apmokėjimas už budėjimą namuose
* DOVS Dovanos suma
* DRDA Draudimo apmokėjimas
* PNGPMSNK Pajamų natūra GPM (nekompensuojama)
* AUVDP Apmokėjimas už viršvalandinį darbą poilsio dienomis
* AUVDN Apmokėjimas už viršvalandinį darbą naktimis
* AUVDS Apmokėjimas už viršvalandinį darbą švenčių dienomis
* NDOVS Neapmokestinamos dovanos suma
* AUP Atskaitymas už pavežėjimą
* MZ Materialinė žala
* MEDAPZ Medicininė apžiūra
* KVK Kvalifikacijos kėlimas
* PVESP Priedas vienkartinis ESP
* KVV Kvalifikacijos kėlimas pagal VDU
* DA Dieninis atlyginimas
* AUVDSN Apmokėjimas už viršvalandinį darbą šventinę naktį
* AUDSN Apmokėjimas už darbą šventinę naktį
* AUDPD Apmokėjimas už darbą poilsio dienomos
* AUDSD Apmokėjimas už darbą švenčių dienomis
* PNDKE Prastovos esant ekstremaliai situacijai
* AUDPN Apmokėjimas už darbą poilsio naktį
11. Sukurtas naujas žymėjimas tabelyje DPN - Darbas poilsio naktį. Žymėjimas skirtas išskirti valandas, kurias darbuotojas dirbo naktį poilsio dieną. Taip pat sukurtas kintamasis AUDPNT Apmokėjimo už darbą poilsio naktį tarifas, kur galite nurodyti tarifą, koks bus taikomas šioms valandoms apmokėti. DU žiniarštyje taip pat matysite atskirą priskaitymą būtent šioms valandoms Apmokėjimas už darbą poilsio naktį
563
12. Personalo operacijų paieškoje pridėta galimybė filtruoti personalo operacijas pagal Padalinį ir Sutarties numerį
Screenshot_2
13. Nauja ataskaita Jums DU5_10_D Darbo užmokesčio žiniaraštis už mėnesį, sugrupuota su dirbto laiko ir darbo sutarties informacija. Šioje ataskaitoje pateikiama informacija: apie darbuotojui priskaitytą darbo užmokestį bei atskaitytus mokesčius, atostogų likutį, nedarbingumo ar atostogų valandas, viršvalandžius ir daug kitos informacijos. Taip pat filtruose yra galimybė nurodyti priskaitymus/atskaitymus, kuriuos norite matyti. Nurodyti priskaitymai bus pridedami į ataskaitos galą.
RN (47)
14.Naujas informacinis laukas ataskaitoje DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis Sutartinis darbo užmokestis. Šiame lauke bus matomas darbuotojo darbo užmokestis, nurodytas darbuotojo darbo sutartyje, žiniaraščio generavimo laikotarpiui. Jei per laikotarpį keitėsi darbo užmokestis - bus rodomi abu dydžiai.
RN (43)
15. DU5_3 Darbuotojo metinė uždarbio kortelė pridėtas papildomas informacinis laukas Sukaupta atostogų dienų. Atostogų dienų likutis rodomas ataskaitos Datai iki.
RN (42)
16. Ataskaita PV1 Nepanaudotų atostogų ataskaita papildyta informaciniu stulpeliu Atostogų norma. Šioje grafoje matysite atostogų normą ataskaitos formavimo datai iki.
RN (30)
17. Dabar ataskaitoje PV15 Darbuotojų dirbtos/neatvykimų valandos (pivot) galite pridėti 3 atributus, esančius darbo sutartyje. Jei darbo sutartyje turite atributų ir norite juos matyti ataskaitoje - eikite į programos nustatymus ir raskite PV15 ataskaitos darbuotojų atributų stulpelis. Čia paieškokite reikiamų atributų ir pridėkite - nurodyti atributai bus matomi ir ataskaitoje.
RN (51)
18. Tabelių vedimo portale darbuotojo vardas ir pavardė dabar nebesislankios kartu su slinkties juosta, taigi bus dar patogiau žiūrėti mėnesio vaizdą.
RN (29)
19. Atnaujinta ST03 DA - 01 Darbo apmokėjimo ketvirtinė statistinė ataskaita forma, patikslintos ataskaitos surinkimo taisyklės

20. Į Darbo užmokesčio žiniaraštį ir atlyginimo lapelį pridėta informacija:
PN Prastovos ne dėl darbuotojo kaltės
PNE Prastova esant ekstremaliai situacijai
BN Budėjimas namuose
RN (53)
21. Ataskaitoje DU5_4_3N Atlyginimo lapelis papildytas (nekarpomas) pridėtas papildomas filtras Padalinys. Pasirinkus konkretų padalinį matysite tik to padalinio darbuotojų atlyginimo lapelius
RN (55)

Dokumentų valdymo naujovės
1. Dokumentų konfigūracijoje pridėtas naujas turinio laukas Prašytojo padalinys. Kurdami dokumentų šablonus dabar galėsite naudoti ir šią reikšmę. Reikšmė bus paimama iš darbuotojo darbo sutarties
RN (36)
2. Pridėta lankstesnė galimybė konfigūruoti dokumento, kuriamo pagal šabloną, pavadinimą. Pavadinime naudojami laukai gali būti: Šablono pavadinimas, Darbuotojo kortelės numeris, Komandiruotės šalies kodas, Data nuo, Data iki, Prašytojas(-jai). Detaliau kai susikonfigūruoti norimą dokumento, kuriamo pagal šabloną, pavadinimą, rasite čia.

Administravimas naujovės:
1. Naujas funkcionalumas dėliojantiems saugos (matomumo) nustatymus. Padalinių paieškoje paspaudus Veiksmai matysite naują pasirinkimą Kopijuoti įrašų saugą į darbuotojus. Šio mygtuko pagalba bus sudėliojama padaliniuose nurodyta saugos informacija jau esamiems darbuotojams.
RN (38)
2. Pridėti papildomi filtrai portfelių paieškoje Aprašymas ir Įmonės pavadinimas, priskiriant naudotojus portfeliams.
screenshot-2

Naudotojo vadovas papildytas dviem naujom instrukcijom:
Tabelių pildymas portale
Prastovos, kai LRV paskelbia ekstremaliąją situaciją, registravimas

Na o naujienose kviečiame peržiūrėti mūsų vadovo Nerijaus Jankausko organizuotą webinarą Elektroninio parašo svarba karantino metu bei paskaityti straipsnį apie tai, ką reikia žinoti norint gauti subsidiją už prastovas.

Kitos naujienos

Daugiau