fbpx

Naujienos

RugsėjisPrasidėjus naujiems mokslo metams, BSS IT komanda taip pat kibo į darbus ir šiandien Jums pristatome savo pirmo rudens mėnesio darbų rezultatus...

i.MAS Naujienos

Visus mūsų klientus, kurie neturi įsigiję apskaitos modulio, kviečiame naudotis mūsų sukurtais įrankiais leidžiančiais konvertuoti Excel failą į VMI i.SAF bei i.VAZ XML rinkmenas. Šis įrankis mūsų klientams yra Nemokamas. Daugiau apie kiekvieną iš įrankių rasite:

 BSS Buhalterinė apskaita naujovės:

 • Buhalterinių pažymų paieškos lange pridėtas naujas filtravimo laukas „Partneris“ - tai palengvins buhalterinių pažymų paiešką.
 • Patobulintas buhalterinių pažymų importas. Importuojant buhalterines pažymas, galėsite nurodyti skolos apmokėjimo datą bei projektą.
 • Pagal nutylėjimą, partneriui, atsižvelgiant į jo registracijos šalį, parenkama Globali grupė (Pa-LT- Lietuva, Pa-ES - ES šalys, Pa-Ne-ES – visos likusios šalys).
 • Sistemos vartotojams, kurie naudojasi BSS apskaitos modulį, atsirado galimybė pirkimų/pardavimų paieškų laukuose formuoti i.SAF rinkmenas xml formatu, pasirenkant  norimo periodo sąskaitas faktūras.
 • Sąskaitų paieškos lange pridėti nauji laukai: „Eksportuota į i.SAF“, „i.SAF registro eksportavimo periodo pradžia“, „i.SAF registro eksportavimo periodo pabaiga“ ir „Gavimo data“.
 • Papildyti mokėjimo paskirčių bei buhalterinių pažymų tipų sąrašai nauju tipu „Depozitas“. Priklausomai nuo šio pasirinkto tipo, bus galima sukonfigūruoti atitinkamas kontuotės taisykles ir ateityje pinigų srautuose matyti gautus/mokėtinus depozitus.
 • Atlikti patobulinimai ilgalaikio turto operacijų stornavime. Iki pakeitimų, paspaudus mygtuką „Stornuoti kelis“, sistema išstornuodavo visas pagal filtrą t.y lange matomas, operacijas, dabar išstornuos tik pažymėtas.
 • Formuojant pardavimo apmokėjimą iš pardavimų paieškos lango, į pardavimo sąskaitos aprašymą automatiškai įrašomas mokėjimo numeris.
 • „AT7 Detali skolų ataskaita“ formavimo filtruose pridėtas naujas filtras „Grupuoti pagal partnerius“. Jį pasirinkus, suformuojama ataskaita, kurioje visos skolos sugrupuotos pagal partnerius.

Atlyginimai ir personalas naujovės:

 • Pakoreguotos personalo įsakymo atšaukimo taisyklės. Po pakeitimų, sistema leis atšaukti personalo įsakymą, jeigu personalo operacija, pagal šį įsakymą, yra stornuota.
 • Atlikti pataisymai, skaičiuojant darbuotojo, dirbančio naktį arba šventinę dieną, darbo užmokestį. Dabar, jeigu darbuotojo darbo valandos turi būti apmokamos pagal du skirtingus tarifus, sistema paskaičiuos išmokamą sumą tik pagal didesnį tarifą.
 • Atlikti pakeitimai, leisiantys nurodyti ar darbuotojui, kurio atostogos prasideda viename mėnesyje ir tęsiasi kitame, atostoginius suskirstyti į dvi dalis ir išmokėti su atitinkamo mėnesio atlyginimu ar visus vienu kartu.
  • Darbo sutartyse sukurta nauja kintamoji reikšmė „Atostoginiai išmokami kartu su atlyginimu, kas mėnesį“. Pasirinkus šią reikšmę ir užžymėjus varnele, sistema (jei atostogos yra nepertraukiamos per kelis mėnesius) atostoginius suskirstys į kelias dalis ir priskirs prie atitinkamo mėnesio darbo užmokesčio (darbo užmokesčio žiniaraštyje atostoginiai bus atvaizduoti per kelis mėnesius).
  • Jei darbuotojo darbo sutartyje yra kintamoji reikšmė „Atostoginiai išmokami kartu su atlyginimu, kas mėnesį“, šiam darbuotojui, kuriant nepertraukiamų atostogų per kelis mėnesius personalo operaciją, automatiškai sistema kuriamą operaciją išskaido į dvi dalis.
 • Po atliktų atnaujinimų, kuriant sistemoje komandiruotės operaciją, bus galima nurodyti komandiruotpinigių išmokėjimo procentą ( apribojimas - ne daugiau kaip 200%).
 • Atlikti pataisymai skaičiuojant kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Jeigu darbuotojas turėjo sukaupęs daugiau nei 84 kalendorines atostogų dienas, tai jį atleidžiant kompensacija yra skaičiuojama tik už trijų metų nepanaudotas atostogas (LR Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2002 m. birželio 4 d. Nr. IX-926, 175 str.), o ne už tiek kiek darbuotojas yra prikaupęs.
 • Darbo užmokesčio modulis susietas su dokumentų valdymo sistema. Dokumentų valdymo sistemoje užpildžius atostogų prašymą bei sukūrus atitinkamą įsakymą, sistema gali sukurti (naudojant naują sistemos mygtuką „Sukurti personalo įsakymą ir operaciją“) personalo operacijas ir įsakymus darbo užmokesčio sistemoje. Tai palengvina tabelių pildymą ir mažina darbo laiko sąnaudas, susijusias su tabelio užpildymu.
 • Į ataskaitą „AS13 Pardavimo apyvarta“ įtrauktas papildomas laukas „Savikaina“. Tai leis detaliau analizuoti pardavimo apyvartas.
 • Patobulintas personalo operacijų paieškos langas – sukurti papildomi filtravimo laukai: „Trukmė kalendorinėmis dienomis“ ir „Trukmė darbo dienomis“. Šis naujas funkcionalumas, pagrindiniame personalo operacijų paieškos lange, suteiks detalesnę informaciją apie atostogų personalo operacijas, t.y. kiek kalendorinių/darbo dienų darbuotojas atostogauja.
 • Papildytas darbo sutarčių paieškos langas nauju lauku - „Suminė darbo laiko apskaita“, tai palengvins tokių sutarčių paiešką.

Dokumentų valdymo sistema naujovės:

 • Pakeista dokumentų valdymo konfigūracija. Iki pakeitimų buvo ribojama, kokiam procesui dokumentą galima siųsti, priklausomai nuo esamo proceso statuso. Pvz.: jei dokumentas registruotas, siųsti tokį dokumentą buvo galima tik rezoliucijai, vykdymui ir informavimui. Po pakeitimų, tokie ribojimai nuimti, ir vartotojas pats gali spręsti, kokiam procesui dokumentą reikia siųsti.
 • Praplėsta dokumento šablonų konfigūracija. Dabar užpildžius atostogų prašymą, ir pagal jį pildant įsakymą, į įsakymo šabloną gali būti įtraukiama prašytojo informacija t.y vardas, pavardė bei pareigos.
 • Atlikti pataisymai, kad visi dokumento priedai turėtų analogiškas teises, kaip kad ir pagrindinis dokumentas. Tad dabar pridėjus prie dokumento priedą, jis automatiškai turės tokias pačias teises, kaip ir pagrindinis dokumentas.
 • Pakeistos vizų lapelio formavimo taisyklės. Iki pakeitimų, vizų lapelyje rodė informaciją tik apie vizavimo procesą, dabar lapelis rodo informaciją apie visus atliktus procesus, nepriklausomai nuo proceso tipo.
 • Darbo užmokesčio modulis susietas su dokumentų valdymo sistema. Dokumentų valdymo sistemoje užpildžius atostogų prašymą bei sukūrus atitinkamą įsakymą, sistema gali sukurti (naudojant naują sistemos mygtuką „Sukurti personalo įsakymą ir operaciją“) personalo operacijas ir įsakymus darbo užmokesčio sistemoje. Tai palengvina tabelių pildymą ir mažina darbo laiko sąnaudas, susijusias su tabelio užpildymu.
 • Atlikti pakeitimai, po kurių dokumentų valdymo sistemoje galite naudoti sąrašinius atributus.

Kitos naujienos

Daugiau