fbpx

Naujienos

BSS Buhalterinė apskaita naujovės:

Masinis globalių grupių priskyrimas. Realizuota galimybė masiškai keisti globalias grupes tiek partneriams, tiek ir produktams.  Dabar vieno mygtuko pagalba, be vargo, galite visam sąrašui įrašų priskirti globalią grupę.

Atlyginimai ir personalas naujovės:

 • Suminė darbo laiko apskaita. Sistemoje realizuoti pakeitimai, leisiantys skaičiuoti darbo užmokestį pagal suminę darbo laiko apskaitą. Atlikti pakeitimai:
  • Darbo sutartyje pridėtas požymis „Suminė darbo laiko apskaita“. Pasirinkus šį požymį darbo užmokestis bus skaičiuojamas pagal suminę darbo laiko apskaitą.
  • Pridėti laukai, leisiantys nurodyti suminės darbo laiko apskaitos periodo pradžią, trukmę bei kiekvieno mėnesio darbo valandų kiekį.
  • Tabelių informatyvumas. Atlikus mėnesio tabelio „uždarymo“ veiksmą, sistema parodys likusį suminės laiko apskaitos periodo neišdirbtų valandų kiekį.
  • Suminės laiko apskaitos periodo pabaigoje, t.y paskutinį suminės laiko apskaitos periodo mėnesį, sistema automatiškai suskaičiuos viršvalandžius ir prastovas.
  • Ligos išmoka ir atostogos bus skaičiuojamos pagal darbo grafiką, t.y tik už tas valandas/dienas, kurios tuo metu būtų dirbamos pagal grafiką.

 • Nedarbingumas. Sistemoje realizuotas funkcionalumas, kuris leis importuoti nedarbingumo pažymėjimus į sistemą. Sodros internetiniame puslapyje susigeneravus ir atsisiuntus nedarbingumo pažymėjimo failą xml formatu, jį importuosime į personalo operacijų modulį. Sistema automatiškai sukurs visas reikiamas personalo operacijas pagal pažymoje esančią nedarbingumo informaciją.

 • Masinis personalo operacijų tvirtinimas. Sistemoje realizuotas pakeitimas, leisiantis patogiau ir greičiau tvirtinti personalo operacijas. Pasirinkus visas nepatvirtintas personalo operacijas, jas galėsite patvirtinti vieno mygtuko paspaudimu.
 • Personalo operacijų kopijavimas. Sukurtas funkcionalumas, kuris leis patogiau bei greičiau suvesti personalo operacijas jas kopijuojant. Šiam veiksmui atlikti buvo sukurtas mygtukas „Išsaugoti kaip“. Pažymėjus kopijuojamą operaciją ir paspaudus šį mygtuką, sukuriama nauja personalo operacija su pilnai užpildytais duomenimis. Vartotojui tereikia atlikti kelis redagavimo veiksmus (tarkim, pakeisti operacijos datą) ir patvirtinti naują operaciją.
 • Minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA) pasikeitimai. Nuo 2016 m. liepos 1 dienos keičiasi minimalus mėnesinis darbo užmokestis. Sistemoje, skaičiuojant atlyginimą už birželio mėnesį, bus taikomi senieji rodikliai (MMA – 350 Eur., minimalus valandinis atlygis (MVA) – 2,13 Eur.), o už liepos mėnesį – naujieji (MMA – 380 Eur.,MVA – 2,32 Eur.) (http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1161652).
 • Darbo grafikų pasikeitimai. Darbo grafikų languose pridėti trys nauji laukai, nuo kurių priklausys tabelių pildymas. Pridėti laukai:
  • Laiką poilsio dienomis skaičiuoti kaip darbą poilsio dienomis. Pažymėjus šį lauką, pildant tabelį, sistema tikrina, ar pildoma diena yra savaitgalis ir ar ji sutampa su darbo grafiku. Tokiu būdu, sistema automatiškai nustato, kad tai yra darbas poilsio dieną.
  • Laiką švenčių dienomis skaičiuoti kaip darbą švenčių dienomis. Pažymėjus šį lauką, sistema pildant tabelius tikrina, ar dirbta diena yra šventinė diena ir ar ji sutampa su darbo grafiku. Tokiu būdu, sistema automatiškai nustato, kad tai yra darbas šventinę dieną.
  • Skaičiuoti viršvalandžius prieššventinę dieną. Pažymėjus šį lauką, sistema pildant tabelius pagal grafiką papildomai tikrina ar tai yra prieš šventinė diena. Jeigu tai yra prieššventinė diena, sistema darbo dienos viena valanda netrumpina, tačiau automatiškai tabelyje pažymi vieną valandą viršvalandinio darbo.

Dokumentų valdymo sistemos naujovės:

 • Lygiagretaus proceso atšaukimas. Kartu su sistemos atnaujinimais keitėsi ir lygiagretaus proceso atšaukimo taisyklės. Iki šiol, jei dokumentas buvo siunčiamas lygiagrečiam procesui, bent vienam dalyviui atšaukus jam priskirtą veiklą, tuo pačiu metu būdavo atšaukiamas visas dokumentas ir grąžinamas rengėjui. Po pakeitimų, vienam lygiagretaus proceso dalyviui savo veiklą atmetus, visiems kitiems ji nėra baigiama ir dokumentas toliau yra vykdomas. Tokie pakeitimai leis išvengti nesusipratimų, kai į lygiagretų dokumento procesą vykdymą įdedamas darbuotojas per klaidą ir jam atmetus priskirtą veiklą, kitiems darbuotojams jų darbas su dokumentu nesikeičia.
 • Persiųsti/Deleguoti. Pakoreguotas šių dviejų mygtukų funkcionalumas. Dabar vartotojas lengviau galės savo veiklas persiųsti arba deleguoti.
  • Persiųsti. Šis funkcionalumas naudojamas tuomet, kai vartotojas gautos veiklos nevykdys, tačiau tiksliai žino, kas veiklą turėtų atlikti. Šis funkcionalumas yra naudingas, tokiais atvejais, kai per klaidą dokumento vykdytoju yra nurodomas klaidingas sistemos vartotojas.
  • Deleguoti. Šis funkcionalumas naudojamas tuomet, kai vartotojas nusprendžia priimti sprendimą tik po to, kai sprendimą priima jo kolega. Dažniausiai šis funkcionalumas yra naudingas, kai dokumentas nukreipiamas padalinio vadovui, o jis veiklą deleguoja pavaldiniui ir laukia jo sprendimo. Padalinio vadovas savąjį sprendimą priima tik po to, kai savo sprendimą priima kolega.

Kitos naujienos

Daugiau