Pranešimų šablonai ir juose naudojamos reikšmės

Pranešimų šablonai ir juose naudojamos reikšmės. BSS IT Sistema bendrauja su jos naudotojais siųsdama pranešimus tiek viduje, tiek išoriniams dalyviams. Tai gali būti informacija apie asmens gautas veiklas, skolų priminimai, pranešimai apie siunčiamas sąskaitas ar siunčiamus pasirašyti dokumentus. Prisijungę prie BSS ERP sistemos, pasirinkę Meniu punktą Planavimas –> Pranešimų šablonai galite rasti standartinius pranešimų šablonus.

Pranešimo šablono pavadinimas nurodo apie ką yra pranešimo šablonas, pranešimo šablono antraštė patenka į siunčiamo elektroniniu paštu laiško temos (subject) eilutę, o pranešimo šablono tekste galime nurodyti mums reikiamą informaciją. Nuo nurodyto siuntimo tipo priklauso, kokiu būdu pranešimas pasieks sistemos naudotoją (pvz.: el. paštu, ar SMS pranešimu) Visa ši informacija yra koreguojama ir ją galima prisitaikyti savo poreikiams.

Žemiau rasite informaciją, koks pranešimo šablonas apie ką informuoja ir kokios reikšmės į jį ateina iš sistemos.

1. Pranešimo šablonas ActivityCompleteTemplate
1.1. Šis pranešimas informuoja dokumento siuntėją apie tai, kad veikla, kuriai jis siuntė dokumentą (susipažinti, pasirašyti, vykdyti) buvo atlikta.
1.2. Į šablono antraštę ateinanti reikšmė iš sistemos [DocumentName] nurodo konkretaus siųsto dokumento pavadinimą (temą). Į pranešimą iš sistemos taip pat ateina šios reikšmės: [EmployeeName] – darbuotojo, kuris atliko veiklą vardas, [Environment] – nurodo įmonę, kurioje buvo atlikta veikla, [ActivityType] – nurodo, kokia veikla, susijusi su dokumentu buvo atlikta, taip pat pranešime yra tiesioginė nuoroda į dokumentą [DocumentUrl].

2. Pranešimo šablonas HelpDeskTicketHighPrioTicketAssignedSMS
2.1. Pranešimas informuoja sistemos naudotoją apie incidentų valdymo sistemoje jam priskirtą dokumentą.
2.2. Šiuo atveju į pranešimo antraštę įrašytą reikšmę [NR] atitinka sistemoje užregistruoto incidento numerį, o pranešimo tekste reikšmė [NR]-[NAME] nurodo incidento numerį ir pavadinimą.

3. HelpDeskTicketClosedSMS
3.1. Informuoja incidentų kūrėją apie tai, kad incidentas buvo išspręstas.
3.2. Iš sistemos ateinanti reikšmė [NR] atitinka incidento numerį sistemoje.

4. HelpDeskTicketMailForReceiver
4.1. Asmuo, kuriam buvo priskirtas incidentas gauna laišką sistemoje su incidento aprašymu.
4.2. Pranešimo antraštėje reikšmė [NR]-[NAME] nurodo incidento numerį ir pavadinimą. Pranešime nurodomos šios reikšmės [NR] – atkartojamas incidento numeris; [NAME] – nurodomas incidento pavadinimas; [CLIENT_NAME] – nurodo kliento, sukūrusio incidentą pavadinimą; [CLIENT_PHONE] – nurodo, kliento, sukūrusio incidentą, telefono numerį, [PARTNER_NAME] – nurodo kliento įmonę; [CONTRACT_NUMBER] – sutarties, pasirašyto su kliento įmone, numeris, [PRIORITY] – reiškia incidento svarbumą; [GROUP] – nurodo incidento pobūdį; [LOCATION] – nurodo incidento vietą; [DESCRIPTION] – į pranešimą patenka incidento aprašymas; [RECEIVER_NAME] – nurodo, atsakingą asmenį, kuriam buvo priskirtas incidentas; [URL_INCIDENT]- pateikiama nuoroda į incidentą.

5. HelpDeskTicketStartedSMS
5.1. Incidento pranešėjas gauna informaciją apie tai, kad jo sukurtas incidentas yra sprendžiamas.
5.2. Iš sistemos ateinanti reikšmė [NR] atitinka incidento numerį sistemoje.

6. HelpDeskTicketAssignedSMS
6.1. Incidento pranešėjas gauna informacinį pranešimą apie tai, kad jo sukurtas incidentas buvo perduotas atsakingam asmeniui.
6.2. Iš sistemos ateinanti reikšmė [NR] atitinka incidento numerį sistemoje.

7. StaffPayoutCheckSMS
7.1. Įmonės darbuotojams siunčiamas pranešimas su atsiskaitymo lapelio informacija
7.2. Pranešime nurodomos šios reikšmės: [Year].[Month] – nurodomi metai ir mėnuo už kuriuos atsiskaitoma; [EmployeeFullName] – nurodoma darbuotojo, gaunančio atsiskaitymo lapelį vardas ir pavardė; [AdditionsSum] – nurodoma priskaityta suma; [DeductionsSum] – nurodoma atskaityta suma; [PaymentSum] – nurodoma galutinio atsiskaitymo suma.

8. SendEmailExternalInformation
8.1. Šis pranešimo šablonas naudojamas, kai dokumentas iš dokumentų valdymo sistemos yra siunčiamas išoriniam dalyviui.
8.2. Į pranešimo šablono antraštę ir tekstą patenka ši informacija: [SenderFullName] – asmens, kuris siunčia dokumentą iš sistemos išoriniam dalyviui vardas ir pavardė; [DocumentName] – siunčiamo dokumento pavadinimas (tema); [SignatureMailContent] - komentaras, kurį dokumento siuntėjas įrašė prieš siųsdamas dokumentą; [SenderEmailAddress] – asmens, atsiuntusio dokumentą išoriniam dalyviui elektroninio pašto adresas; [SenderPhoneName] – asmens, atsiuntusio dokumentą telefono numeris (jei jis yra nurodytas sistemoje).

9. DMSTwoFactorAuthentication
9.1. Šiuo pranešimu siunčiamas darbuotojo anketos autentifikacijos kodas – t.y. tam, kad išorinis dalyvis, būsimas darbuotojas, galėtų užpildyti darbuotojo anketos informaciją, jis turi patvirtinti savo tapatybę.
9.2. Šiuo pranešimu ateinanti informacija iš sistemos yra sistemos suformuotas autentifikacijos kodas [Code].

10. DMSTwoFactorAuthenticationOnboardingSMSTemplate
10.1. Šiuo pranešimu išorinis dalyvis yra informuojamas apie dokumento peržiūros ar pasirašymo autenfikacijos kodą.
10.2. Šiuo pranešimu ateinanti informacija iš sistemos yra sistemos suformuotas autentifikacijos kodas [Code].

11. InformacijaApieSuperadminModifikavima
11.1. Šiuo pranešimu siunčiama informacija apie tai, kuriems naudotojams buvo pridėti superadministratoriaus rolė ir kas ją pridėjo.

12. EmployeOnboardingTemplate
12.1. Šiuo pranešimu naujai priimamas į darbą asmuo asmuo informuojamas apie tai, kad darbdavio atstovas jam atsiuntė nuorodą, kurią paspaudęs, jis turi užpildyti darbuotojo anketą.
12.2. Šiame pranešime iš sistemos ateinanti informacija yra jau anksčiau aprašytos reikšmės: [EmployeeFullName], [Environment], [SenderFullName], [SenderPhoneNumber], [SenderEmailAddress], [SenderExpectedPosition].

13. EmployeContractEndOfTermReminder
13.1. Šiuo pranešimu sistemos naudotojui siunčiama informacija apie besibaigiančias darbo sutartis ir besibaigiančius bandomuosius laikotarpius.
13.2. Pranešimo tekste nurodoma ši informacija: [WithinDays] – nurodomas dienų skaičius, po kurio baigsis darbo sutartis ar darbuotojo bandomasis laikotarpis; [TemplateData] – duomenų lentelė apie darbo sutarčių pabaigą; [ProbationTemplateData] - duomenų lentelė apie bandomojo laikotarpio pabaigą.

14. StartLoginSMS
14.1. Pranešimas informuoja apie sistemos suformuotą kodą, kuris reikalingas, norint prisijungti prie dokumentų valdymo sistemos naudojant telefono numerį.
14.2. Šiuo pranešimu ateinanti informacija iš sistemos yra sistemos suformuotas autentifikacijos kodas [Code].

15. TwoFactorAuthenticationSMS
15.1. Pranešimas skirtas išorinio dalyvio tapatybės patvirtinimui.
15.2. Šiuo pranešimu ateinanti informacija iš sistemos yra sistemos suformuotas autentifikacijos kodas [Code].

16. ActivityOverdueNotifyTemplate
16.1. Šis pranešimas informuoja apie naudotojo sistemoje neužbaigtas veiklas.
16.2. Į šį pranešimo šabloną ateinančios reikšmės: [Company name] – įmonės, kurios darbuotojas atsiuntė veiklas, pavadinimas ir [TemplateData] – duomenų apie neužbaigtas veiklas lentelė.

17. DokumentoSiuntimasLaisku
17.1. Šablonas informuoja išorinį dalyvį apie gautą informaciją.
17.2. Šablono tekste nurodytos reikšmės atkartoja reikšmes, aprašytas 8 p.

18. TwoFactorAuthenticationEmail
18.1. Pranešimas skirtas išorinio dalyvio tapatybės patvirtinimui.
18.2. Šiuo pranešimu ateinanti informacija iš sistemos yra:  [Code] - sistemos suformuotas autentifikacijos kodas; [DocumentName] – siųsto  dokumento, kurio peržiūrai autentifikuojamasi, pavadinimas; [SignerFullName] – nurodo nuorodos gavėjo vardą ir pavardę; [SenderFullName] – asmens, kuris siunčia dokumentą iš sistemos išoriniam dalyviui vardas ir pavardė; [SenderEmailAddress] – asmens, atsiuntusio dokumentą išoriniam dalyviui elektroninio pašto adresas; [SenderPhoneName] – asmens, atsiuntusio dokumentą telefono numeris (jei jis yra nurodytas sistemoje).

19. SendNotificationExternalSignatureCompleted
19.1. Pranešimas nurodo, kad išorinis vartotojas pasirašė jam iš sistemos siųstą dokumentą.
19.2. [SignerFullName] – nurodo dokumentą pasirašiusio asmens vardą ir pavardę; [DocumentName] – siųsto pasirašymui dokumento pavadinimas; [SignatureLink] – nuoroda į pasirašytą dokumentą.

20. SendEmailExternalSignature
20.1. Pranešimo šablonas informuoja išorinį dalyvį apie jam peržiūrėti ir/ar pasirašyti siunčiamą dokumentą.
20.2. Pranešimo šablono tekste nurodomos reikšmės atitinka 8 p. nurodytas reikšmes.

21. PayablesReceivablesDebtReconcilementAct
21.1. Informuoja išorinį vartotoją apie siunčiamą tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktą.
21.2. Iš sistemos ateinanti reikšmė [Environment] – nurodo įmonę, kuri siunčia minėtą dokumentą.

22. ESaskaitaKlaida
22.1. Informuoja, kad keliant dokumentą į e.sąskaitą įvyko klaida.
22.2. Į pranešimo šabloną iš sistemos ateina šios reikšmės: [ESaskaitaLink] – nuoroda į e.sąskaita sistemoje keltą dokumentą; [ErrorMessage] – įvykusios klaidos pranešimas.

23. PriminimasApieApyvarta
23.1. Pranešimas primena apie neužpildytas apyvartas konkrečiai sutarčiai.
23.2. Iš sistemos į pranešimo šabloną ateinančios reikšmės: [Environment] – informuoja apie įmonę, kurioje yra neužpildytos apyvartos; [ContractNumber] – nurodomas konkrečios sutarties numeris; [DateTo] – nurodo data, iki kurios yra neužpildyta informacija.

24. StaffPayoutCheckGenerationBatch
24.1. Pranešimo šablonas informuojantis įmonės darbuotojus apie gautą atlyginimo lapelį.
24.2. Reikšmė [Date] nurodo už kurį laikotarpį darbuotojui siunčiamas atlyginimo lapelis.

25. ContractEndOfTermReminder
25.1. Primena atsakingiems asmenims apie besibaigiančias sutartis.
25.2. Į pranešimo šabloną ateina šios reikšmės: [CompanyName] – įmonės, su kuria pasirašyta sutartis pavadinimas; [Date] - nurodo duomenų datą ; [TemplateData] - pateikiama duomenų apie sutartis lentelė.

26. Skolos priminimas
26.1. Siunčiamas išoriniams dalyviams priminti apie neapmokėtas sąskaitas.

27. DocumentResponseReminder
27.1. Informuoja apie tai, kad netrukus baigsis terminas dokumento atsakymui.
27.2. Pranešima nurodyta reikšmė [Document] – nurodo dokumentą, į kurį reikia atsakyti.

28. SendActivityReminderNotificationsEmail
28.1. CRM automatinis priminimas. Pranešimo šablonas informuoja apie užsakytus priminimus suplanuotoms veikloms.
28.2. Reikšmės : [ActivitiesToRemind] - pateikiamas šiai dienai suplanuotų veiklų sąrašas; [ActivitiesOverdue] - pateikiama vėluojamų atlikti veiklų sąrašas.

29. SendEmailAboutCreatedActivity
29.1. Informuoja sistemos naudotoją apie jam priskirtą naują veiklą dokumentų valdymo sistemoje.
29.2. Reikšmė ateinanti iš sistemos [Activitybody] – siunčiant dokumentą veiklai, siuntėjo nurodytas komentaras.
29.3. Reikšmė ateinanti iš sistemos [ReceiverUserFullName] - veiklos gavėjo naudotojo vardas ir pavardė.

30. WorktimeTimetableCreationErrorNotification
30.1. Sistema informuoja apie klaidas kuriant tabelius

31. InvoiceSendingBatch
31.1. Informuoja apie išoriniam dalyviui siunčiamas sąskaitas
31.2. Reikšmė ateinanti iš sistemos {Invoice-number} – Tiek antraštėje, tiek laiško turinyje ateina siunčiamos sąskaitos serija ir numeris.

32. EmployeBirthdayCongratulationTemplate
32.1. Automatinis sveikinimo su gimtadieniu laiškas
32.2. Reikšmė ateinanti iš sistemos [EmployeFullName] – sveikinamo darbuotojo vardas ir pavardė; [Environment] – nurodo įmonę, kuri siunčia sveikinimą.

33. EmployeWelcomeTemplate
33.1. Pasisveikinimo laiškas naujai priimtam darbuotojui.
33.2. Reikšmė ateinanti iš sistemos [EmployeFullName] – naujai priimto darbuotojo vardas ir pavardė; [UserName] – pateikiamas darbuotojo naudotojo vardas; [RemindLink] - nuorodą slaptažodžio keitimui; [DvsLink] - nuoroda prisijungti prie DVS portalo; [Environment] – nurodo įmonę, kuri siunčia informaciją.

34. SendDocumentByEmail
34.1. Į išorę siunčiamo dokumento (kaip prisegtuko el. paštu) laiškas
34.2. Reikšmė ateinanti iš sistemos [SenderFullName] – asmens, kuris siunčia dokumentą iš sistemos išoriniam dalyviui vardas ir pavardė, [DocumentName] nurodo konkretaus siųsto dokumento pavadinimą (temą), [DocumentRegistrationDate], [DocumentsRegistrationNumber] - siunčiamo dokumento registracijos numeris ir registracijos data[SenderEmailAddress] – asmens, atsiuntusio dokumentą, elektroninio pašto adresas; [SenderPhoneName] – asmens, atsiuntusio dokumentą, telefono numeris (jei jis yra nurodytas sistemoje); [DocumentNumber] - siunčiamo dokumento numeris.