Produktų kortelių importas

Produktų kortelių importas/kūrimas. Produktų korteles sistemoje galima importuoti užpildžius importo failą arba susikurti rankiniu būdu sistemoje.

1. Produktų kortelių importas. Keliant produktus į sistemą pildomas importo excel failas. Vėliau užpildytas importo failas keliamas į sistemą susiejant sistemos ir importo failo laukus. Šiuo būdu galite susikelti ir paslaugų produktų korteles, kurias naudosite registruojant einamąsias operacijas. Tada jų nebereiks kurti sistemoje rankiniu būdu.
1.1. Importuojant produktus į sistemą pildomas importo failas, kurį rasite excel. Pavyzdys pateiktas faile.

Galite naudoti savo turimą importo failą. Tik tokiu atveju negalėsite pasinaudoti sistemoje esančiu automatiniu duomenų failo susiejimu su sistemos laukais. Šį susiejimą reiks atlikti rankiniu būdu, taip kaip aprašyta toliau.

1.2. Paruoštą duomenų failą importuokite į sistemą Produktų katalogas -> Produktai. Lange spauskite mygtuką [Importuoti].
2.1.2.1.
1.3. Atsidariusiame lange spauskite [Ieškoti] ir pridėkite užpildytą produktų kortelių importo failą (būtinai įsitikinkite, kad failas uždarytas, priešingu atveju įkelti kortelių nepavyks) ir spauskite [Toliau].

Jei importo failas yra identiškas kaip kad pavyzdyje (stulpelių seka identiška), Šablonas pasirinkite Produktų kortelių importas ir spauskite  [Toliau] 
2.1.2.2.
1.4. Sekančioje lentelėje  duomenis sistema nustato automatiškai, bet pasitikrinkite:
• Dokumento lapas Produktų kortelės -nurodomas excel lapas, iš kurio bus importuojami duomenys;
• Duomenų antraštės eilutė – excel eilutės numeris, kurioje yra stulpelių pavadinimai;
• Pirmoji importuojama eilutė – excel eilutės numeris, kur prasideda produktų kortelių duomenys;
• Paskutinė importuojama eilutė – excel eilutės numeris, kur baigiasi produktų kortelių duomenys.
Spauskite [Toliau].

Jei pasirinkote konkretų šabloną - sekančiuose languose spauskite [Toliau] ir pereikite prie 2.1.8.  punkto. Jei importuojate savo turimą šabloną - susiekite sistemos laukus kaip aprašyta žemiau esančiuose punktuose.
2.1.2.3.
1.5. Sekančioje lentelėje pateikiamas failo reikšmių ir sistemos laukų susiejimo langas. Viršutiniame lange užpildykite skiltyje Stulpelis informaciją taip kaip parodyta paveiksle žemiau:
2.1.2.4.
Kaina - nurodomas duomenų failo stulpelis, kur yra produkto pardavimo kaina. Ji bus matoma produkto kortelėje. Pardavimo metu produktui bus taikoma čia nurodyta kaina. Jei produktas nebus parduodamas arba jo kaina kintanti - reikšmė nenurodoma.
Matavimo vienetas - nurodomas duomenų failo stulpelis, kur yra produkto matavimo vienetas
Produkto globalios grupės kodas - nurodomas stulpelis, kur yra PVM grupės kodas 2
PVM globalios grupės kodas - nurodomas stulpelis, kur yra PVM grupės kodas
Grupė - nurodomas stulpelis, kur yra produkto grupė
Tipas - nurodomas stulpelis, kur yra produkto tipas
Aprašymas - nurodomas stulpelis, kur yra produkto aprašymas
Pavadinimas - nurodomas stulpelis, kur yra produkto pavadinimas
Produkto kodas - nurodomas stulpelis, kur yra produkto kodas

1.6. Atributų stulpelio eilutėje Tipas atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite kokio duomenų failo lauko kokia reikšmė bus atitikmuo sistemoje. Susieję spauskite [Gerai]. Duomenų susiejimo lange spauskite [Toliau]
2.1.2.5.
Daugiau informacijos apie stulpelių reikšmes rasite importo failo lape Aprašymas-Produktų kortelės
1.7. Sekančiame lange   spauskite [Toliau].
2.1.2.6.
1.8. Sistemoje prasidės produktų importas. Pasibaigus importui matysite importo rezultatus.
2.1.2.7.

Sėkmingų skaičius - tiek produktų kortelių buvo sukurta sistemoje.

Nesėkmingų skaičius - tiek produktų kortelių nebuvo perkelta į sistema. Pastabos dėl neperkeltų  kortelių pateikiamos lentelės baltame fone.

Praleistų - tiek produktų kortelių nebuvo importuota, nes rasti jų dublikatai sistemoje.

33  SVARBU:

Jei importas pavyko ir daugiau duomenų neimportuosite – spauskite [Uždaryti]. Jei spausite [Toliau] Jums bus pasiūlyta išsaugoti sukurtą susiejimų šabloną ir atliekant importą kitą kartą užteks pirmame importo žingsnyje nusirodyti šabloną ir reikšmės bus susietos automatiškai.
Jei importas nepavyko – pakoreguokite pagal poreikį failą ir importuokite iš naujo.
Jei atsiras poreikis importuoti sąrašą iš naujo (pvz.: papildėte jį naujais įrašais) produktų kortelių dublikatai nebus sukurti. Bus sukurti tik nauji faile įrašyti produktai.

Jei pakoreguosite faile jau importuotą produktą – importuojant pakoreguotą importo failą iš naujo būtinai pažymėkite varnelę Atnaujinti egzistuojančius laukus, tada bus atnaujinta jau suimportuotų produktų informacija.
naujas

2. Importuotų/sukurtų produktų šalinimas ir koregavimas. Produkto šalinimas galimas tik tol, kol jis nėra panaudotas jokiame apskaitos įraše. Jei reikšmė buvo panaudota kokiame nors apskaitos registravimo įraše ir tas įrašas vėliau stornuotas – produkto kortelės trinti sistema neleis, nes reikšmė jau panaudota sistemos įrašuose. Produkto kortelėje po jo panaudojimo apskaitos įrašų registravime leidžiama koreguoti tik produkto grupę. Kitos informacijos redaguoti nerekomenduojame.