29. Automatinis valiutinių likučių perskaičiavimas balanso datos valiutos kursui

Automatinis valiutinių likučių perskaičiavimas balanso datos valiutos kursui (sutrumpintą instrukciją rasite čia)

Pagal 22 – ojo VAS  7 straipsnį Valiutiniai straipsniai balanse turi būti įvertinami finansinės atskaitomybės valiuta, taikant balanso datos valiutos kursą. Laikantis šio standarto minėto straipsnio, sudarant įmonės balansą (metinį ar ketvirtinį), būtina perskaičiuoti apskaitoje užregistruotus valiutinius likučius.

Ši instrukcija skirta valiutinių mokėtinų ir gautinų sumų bei bankų sąskaitų/kasų likučių perskaičiavimui, valdymui. Atlikę instrukcijoje nurodytus veiksmus galėsite atlikti sistemoje perskaičiavimus ir apskaitoje užregistruoti valiutinių svyravimų įtaką.

Sistemoje yra galimybė registruoti operacijas įvairiomis užsienio valiutomis. Į sistemą kas dieną automatiškai suimportuojami įvairių valiutų kursai iš Lietuvos centrinio banko duomenų. Valiutų kursus ir valiutas, kuriomis galimas operacijų registravimas sistemoje, galite rasti modulio Administravimas skiltyje Valiutos. Atvėrę valiutos kortelę rasite kiekvienos dienos atitinkamai pasirinktos valiutos kursą

1

Valiutiniai perskaičiavimai atliekami modulio Apskaita skiltyje Valiutiniai perskaičiavimai. Atvėrę langą matysite visus dokumentus, kuriems buvo atlikti valiutiniai perskaičiavimai. Lango stulpeliuose pateikiama informacija apie perskaičiuotą dokumentą (numeris, data), perskaičiavimo datą, paskaičiuotą valiutos nuokrypį, nuorodą į sukurtą perskaičiavimo dokumentą (paspaudus dokumento nuorodą galima pamatyti kokiais apskaitos įrašais buvo užregistruotas nuokrypis) ir kt.

2

Norint atlikti valiutinių likučių perskaičiavimus atliekami žingsniai:

Valiutinių perskaičiavimų lange paspaudus Valiutinių likučių perskaičiavimas, atveriamas langas Apskaitos periodų generavimas.

3
Atsidariusiame lange nurodoma:
Perskaičiavimo data – nurodoma data, kuriai norima perskaičiuoti likučius (pagal šią datą parenkama, kurios dienos valiutos kursas bus taikomas likučių perskaičiavimui)
Perskaičiavimo valiuta – nurodoma kokios valiutos dokumentams bus atliekamas perskaičiavimas
Pažymima varnelėmis kokias sumas perskaičiuosite

Užpildžius reikšmes spaudžiamas mygtukas Gerai. Sistema pateiks informacinį pranešimą, kad valiutinių likučių perskaičiavimo procesas pradėtas ir kad proceso eigą galite stebėti masinių procesų vykdymo srityje.Pasibaigus valiutinių likučių perskaičiavimo procesui visus dokumentus, kuriems buvo atliktas valiutinis perskaičiavimas, ir valiutinio svyravimo reikšmė rodoma lange Valiutinių perskaičiavimų paieška. Kiekvienai valiutinio nuokrypio reikšmei sukurta buhalterinė pažyma, kurią galima peržiūrėti pažymėjus norimą dokumentą skiltyje Buhalterinė pažyma arba modulyje Apskaita -> buhalterinės pažymos

33SVARBU: valiutiniai perskaičiavimai atliekami tik tada, kai apskaitoje užregistruotos visos valiutinės operacijos. Valiutiniai perskaičiavimai atliekami augančia tvarka: negalima atlikti ankstesnio valiutinio perskaičiavimo, nei paskutinis atliktas (t.y. jei atliktas valiutinis perskaičiavimas 2016 12 31 datai, tai anksčiau nei 2016 12 31 datai perskaičiavimo atlikti negalima). Norint atšaukti valiutinius perskaičiavimus taip pat būtina laikytis chronologijos: pirmiausia atšaukiamas vėliausias valiutinis perskaičiavimas ir toliau pagal chronologiją kiti. Jeigu tarp valiutinių perskaičiavimų buvo skirtingų valiutų dengimų – jie taip pat turi būti atšaukti. Juos galima atšaukti nuėjus į mokėjimo arba pirkimo dokumentą, skiltį Mokėtinos gautinos sumos (detalią instrukciją apie mokėtinų gautinų sumų atidengimą rasite čia).