35. Ilgalaikio turto, įsigyto lizingo būdu, registravimas

Ilgalaikio turto, įsigyto lizingo būdu, registravimas. Vis labiau populiarėjant šio turto pirkimo būdui, buhalteriams atsiranda poreikis teisingai užregistruoti šią ūkinę apskaitos operaciją sistemoje. Lizingo sandoris registruojamas pirkimų modulyje vėliau sukuriama ilgalaikio turto kortelė. Kas mėnesį (ar kitokiu periodu) priskaitomos palūkanos ir sumokama einamojo mėnesio įmokos suma, iškeliama ilgalaikio įsipareigojimo suma į trumpalaikius. Šiame aprašyme pateikiame detalius žingsnius sistemoje Ilgalaikio turto įsigyto lizingo būdu registravimui.
Pavyzdys. Įmonė įsigijimo automobilį 2018 01 31 BMW lizingo būdu už 20 000 eurų be PVM 5 metų laikotarpiui. Kas mėnesį įmonė turi įmokėti po 333,33 eurus lizingo įmoką ir 26,54 eurus palūkanų.
1. Registruojama Ilgalaikio turto pirkimo sąskaita.
1.1. Sukuriamas produktas, reikiamas pirkimo sąskaitai užregistruoti. Produkto grupė turi būti Ilgalaikis turtas, Globali grupė – lizingu įsigytas IT (reikalinga korespondencijos parinkimui), tipas Paslauga.
1
1.2. Kuriama nauja pirkimo sąskaita Pirkimų modulyje užpildant pagrindinės informacijos laukus įprastai.
2
1.3. Sąskaitos detalėse pridedamas 1.1. punkte sukurtas produktas. Nurodoma lizingo suma.
3
1.4. Sąskaita tvirtinama. Sistema turėtų automatiškai parinkti korespondenciją, tačiau jeigu neparenka – pasirinkite iš sąrašo Ilgalaikio turto pirkimas lizingo būdu. Turtas bus užregistruotas į tarpinę sąskaitą,taip pat bus užregistruotas PVM ir nominalioji paskolos vertė. Jei reikalingos kitos sąskaitų plano sąskaitos – nužymėkite varnelę nuo Sugrupuoti pagal DK sąskaitą ir įsirašykite reikiamas DK sąskaitas.
2. Ilgalaikio turto kortelės kūrimas ir Ilgalaikio turto įsigijimo operacijos registravimas. Toliau sukuriama ilgalaikio turto kortelė naujam IT vienetui bei užregistruojama įsigijimo operacija, kurios metu IT bus užregistruotas į reikiamą IT sąskaitų plano sąskaitą.
2.1. Ilgalaikio turto kortelės kūrimas. Ilgalaikio turto kortelės kuriamos Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikis turtas kuriama nauja ilgalaikio turto kortelė paspaudus mygtuką [Naujas].
Screenshot_1
Atvertoje naujoje ilgalaikio turto kortelėje supildoma privaloma informacija:
o Inventorinis numeris – nurodomas Ilgalaikio turto inventorinis numeris
o Pavadinimas – nurodomas turto pavadinimas
o Turto grupė – iš sąrašo pasirenkama turto grupė. Pagal turto grupę bus parenkama Ilgalaikio turto registravimo 1 klasės sąskaitų plano sąskaita.
o Įvesta į eksploataciją – nurodoma įvedimo į eksploataciją data t.y. turto įvedimo į eksploatacija data, kada turtas bus pradėtas naudoti
o Vieta – nurodoma Ilgalaikio turto vieta
o Atsakingas asmuo – nurodomas atsakingas asmuo
o Įsigijimo data – nurodoma turto įsigijimo data pagal įsigijimo dokumentus
o Įvertinimo metodas – pasirenkamas iš sąrašo
o Likvidacinė vertė – nurodoma likvidacinė vertė
o Skaičiuoti nusidėvėjimą – pažymima varnelė ar bus skaičiuojamas nusidėvėjimas
o Nusidėvėjimo periodo tipas – pasirenkama iš sąrašo nusidėvėjimo periodo tipas (įprastai būna mėn.)
o Tarnavimo trukmė (mėn.) – nurodoma naudingo tarnavimo trukmė mėnesiais
o Likusi nusidėvėjimo trukmė – nurodoma likusi naudingo tarnavimo trukmė mėnesiais (kadangi daiktas naujas, tai ši reikšmė turi sutapti su Tarnavimo trukme).
Pagal poreikį galite užpildyti ir kitą informaciją, tačiau einamųjų operacijų registravimui šios informacijos kortelėje užtenka.
4
Supildžius informaciją kortelė išsaugoma.
2.2. Ilgalaikio turto kortelės skiltyje Operacijos kuriama nauja operacija, paspaudus mygtuką [Naujas].
5
2.2.1. Atvertoje ilgalaikio turto operacijoje nurodykite:
o Operacijos tipas – Ilgalaikio turto įsigijimas
o Priežastis – pagal poreikį nurodykite priežastį iš sąrašo (neprivaloma)
o Data – nurodykite turto įsigijimo datą
o Pastaba – pagal poreikį nurodykite pastabą.
Supildę pagrindinę informaciją išsaugokite ilgalaikio turto operaciją.
6
2.2.2. Pereikite į skiltį Detalės ir spauskite šalia mygtuko [Pridėti likutį] esančią varnelę ir iš sąrašo pasirinkite Pridėti paslaugos eilutę (pridėti sumą renkamasi tada, kai nėra užregistruoto pirkimo)

8
2.2.3. Jums bus atvertas nupirktų produktų sąrašas iš kurio pasirinkite 1punkte nupirktą produktą ir pridėkite į Ilgalaikio turto operaciją du kartus spragteldami pelės žymeklių ant reikiamo produkto eilutės.
9
2.2.4. Pridėję reikiamą eilutę (arba kelias, jei turtui įsigyti buvo atlikti keli pirkimai) išsaugokite operaciją ir spauskite [Patvirtinti].
10
2.2.5. Toliau pasirenkama korespondencija eilutėje Koresp. Pagal nutylėjimą IT_01 IT įsigyjimas (Capital asset acquisition). Ir spauskite [Toliau]. Šio žingsnio gali nebūti, jei Jūsų registruojamai operacija yra tik 1 galima korespondencija. Atveriamas sugrupuotas korespondencijų langas. Jei korespondencijos Jums tinkamos – spauskite [Toliau] ir  operacija bus užregistruota sėkmingai. Jei yra poreikis pakoreguoti korespondenciją: tuomet korespondencijų lange nuimkite varnelę ties reikšme Sugrupuoti pagal DK sąskaitas. Operacijos detalės bus išskleistos smulkiausiu lygiu, o stulpelio Sąskaitos numeris eilutėse galėsite iš sąrašo pasirinkti reikiamą sąskaitų plano sąskaitą. Tai padarysite iš nurodyto stulpelio pašalinę esamą sąskaitų plano sąskaitą ir įvedę trumpą reikiamos sąskaitų plano sąskaitos fragmentą ir pažymėję pele Sąskaitos pavadinimas stulpelį. Taip bus atvertas sąskaitų plano sąrašas, kuriame lengvai rasite reikiamą sąskaitą. Jei žinote tikslų reikiamos sąskaitos numerį – tiesiog įrašykite jį į atitinkamą sąskaitos numerio eilutę. Atlikę reikiamus pakeitimus – patvirtinkite operaciją paspaudę mygtuką [Toliau].
2.3 Ilgalaikio turto įvedimas į eksploataciją. Nupirktas Ilgalaikis turtas įvedamas į eksploataciją, tik tada turtą bus galima nudėvėti. Neįvestas į eksploataciją turtas nedėvimas.
2.3.1. Atvėrus kortelę reikia spausti mygtuką [Įvesti į eksploataciją].
11
2.3.2. Atsiradusioje lentelėje nurodykite įvedimo į eksploataciją datą ir pirmojo nusidėvėjimo skaičiavimo data – nurodoma sekančio mėnesio. Ir spauskite [Gerai].
12
Įvedus turtą į eksploataciją, ilgalaikio turto kortelėje sukuriami nusidėvėjimo planai, kurios galite matyti Ilgalaikio turto kortelės skiltyje Nusidėvėjimo planai.
3. Einamųjų metų dalies mokėjimo iškėlimas iš ilgalaikių įsipareigojimų. Iškėlimas registruojamas per buhalterines pažymas.
3.1. Kuriama nauja Buhalterinė pažyma. Sistemoje buhalterinės pažymos kuriamos kuriamos modulyje Apskaita -> Buhalterinės pažymos -> Naujas. Atidaromas pagrindinis buhalterinės pažymos langas. Supildoma reikiama informacija:
Dokumento numeris – užpildomas automatiškai, jei vartotojas nenurodo kitaip
Dokumento data – nurodoma įrašo registravimo apskaitoje data
Apmokėti iki – nurodoma apmokėjimo iki data
Suma – nurodoma operacijos suma, kurią reikia iškelti iš ilgalaikių įsipareigojimų į trumpalaikius
Valiuta – pasirenkama valiuta, jei registruojama suma yra kita nei sistemine valiuta
Ekvivalentas – sistema automatiškai paskaičiuoja ekvivalento sumą, jei operacija registruojama kita nei
Buhalterinės pažymos tipas – pasirenkama iš sąrašo Lizingas.
Aprašymas – Aprašoma registruojamo įrašo esmė (aprašymo laukas matomas spausdinyje)
13
Užpildžius pagrindinį buhalterinės pažymos langą, pereikite į skiltį Susiję objektai ir pridėkite Partnerį – tą, kuriam bus mokama einamųjų metų dalies įmoka.
14
Atlikus šiuos veiksmus operaciją galima tvirtinti. Tvirtinimo metu pasirenkama korespondencija Lizingo einamųjų metų dalies iškėlimas (jei sistema neparenka automatiškai).
Toliau eikite Mokėjimai -> skolų dengimas. Suraskite partnerį iš kurio įsigijote turtą. Matysite, kad pilna lizingo suma bus mokėtinų sumų pusėje, o iškelta einamųjų metų lizingo suma bus gautinų sumų pusėje. Pažymėkite šias abi sumas ir spauskite [Dengti] taip kaip parodyta paveiksle žemiau.
16
4. Palūkanų priskaitymas. Palūkanos registruojamos per pirkimo sąskaitas įprastai. Perkamas produktas turi turėti grupę 6806 Palūkanų sąnaudos už finansinės nuomos būdu įsigyjamą turtą ir tipas turi būti Paslauga.
Screenshot_2
5. Mokėjimas. Atliekamas palūkanų ir/ar einamųjų metų dalies išmokėjimas lizingo įstaigai banko sąskaitoje. Kuriama nauja pinigų išmokėjimo operacija. Nurodoma paskirtis Partneris, gavėjas – įmokų gavėjas. Apačioje spaudžiama pridėti ir pridedamos Mokėtinos/gautinos sumos, už kurias bus apmokama (palūkanų suma ir einamųjų metų mokama suma). Pagal poreikį eilutėse pasikoreguokite Apmokamą sumą, Atnaujinkite pagrindinės informacijos langus.
17
Tvirtinkite mokėjimą. Korespondencijų pasirinkimo lange prie eilutės kur yra einamųjų metų lizingo sumos įmoka pasirinkite korespondenciją Lizingo einamųjų metų dalies įmoka; kur yra palūkanų suma - pasirinkite korespondenciją Lizingo palūkanų apmokėjimas.