1. Kaip sistemoje susikurti produktą?

Kaip sistemoje susikurti produktą? Produktai sistemoje yra dviejų tipų: prekės ir paslaugos.
Produkto kortelėje nurodžius tipą prekė - ir pridėjus tokį produktą į pirkimą, nupirkta prekė bus užregistruota sandėlyje. Produkto kortelėje nurodžius tipą paslauga - ir pridėjus tokį produktą į pirkimą, nupirkta paslauga bus užregistruota į sąnaudas t.y. į sandėlį nepateks.
Pagal produkto kortelėje nurodytą grupę, pirkimo ar pardavimo sąskaitos registravimo į apskaitą metu, pridėjus į pirkimo detales produktą, parenkama detali Debeto pusės sąskaitų plano sąskaita (atsargos arba sąnaudos).

1. Naujo produkto sukūrimas.

1.1. Produktai kuriami Produktų katalogas -> Produktai -> Naujas. Atverčiama produkto kortelė. Supildoma pagrindinė produkto informacija:
Produkto numeris – nurodomas produkto numeris. Nenurodžius numerio sistema jį suteiks automatiškai
Pavadinimas – nurodomas produkto pavadinimas
Grupė – iš sąrašo parenkama produkto grupė. Produkto grupė reikalinga korespondencijų tvirtinimo į apskaitą metu parinkimui (būtent pagal produkto grupę pirkimo ir pardavimo metu parenkama detali sąskaitų plano sąskaita, detaliau apie produkto grupes ir konkrečių sąskaitų parinkimą skaitykite sekančiuose punktuose), taip pat patogu pagal produkto grupę vėliau atlikti paiešką produktų kataloge, prekių likučiuose.
Tipas – pasirenkama iš sąrašo Prekė arba Paslauga.
Taip sukurtas produktas išsaugomas.
2.2.1.
1.2. Atverkite skiltį detalės ir nurodykite matavimo vienetus, jei jie turi būti kitokie nei vnt. Pavyzdyje nurodytu atveju naudotinas vienetas turėtų būti litrai. Detalėse spauskite [Pridėti] ir iš atverto sąrašo pasirinkite reikiamą vienetą litrai.  Buvusią vnt eilutę pašalinkite pažymėję ją ir paspaudę [Pašalinti]. Nurodykite apskaitos ir operacijos matavimo vienetus l.
vnt

 

2. Produktų grupės.

Produktų grupės nurodomos kiekvieno produkto kortelėje. Tai privalomas laukas. Tvirtinant pirkimo sąsakitą pagal produkto grupę parenkama detali saskaitų plano sąskaita (plačiau apie tai sekančiame skyriuje).
2.1.Produktų grupių kūrimas/koregavimas. Produktų grupes rasite Produktų katalogas -> Grupės.  Kaip tai atlikti skaitykite 3 skyriuje.
2.2. Nauja grupė kuriama pažymėjus reikiamą stambią produktų grupę ir spaudžiant [Naujas].
1.2.
Kur galite pasirinkti:
Pridėti grupę – bus pridėta smulkesnė grupė po pažymėtu pasirinkimu
Pridėti šakinę grupę – bus pridėta grupė tokiame pačiame lygyje kaip kad pažymėta grupė.
Pasirinkus kokiame lygyje kursite grupę, dešinėje pusėje bus atverta grupės kortelė, kur laukelyje Pavadinimas nurodykite grupės kodą ir pavadinimą taip kaip nurodyta paveiksle žemiau. Ir išsaugokite.
1.3.
2.3. Taip sukurtą grupę galima naudoti kuriant produktus. Ištrinti grupę galima tik tol, kol ji nėra panaudota jokiame produkte. Jei grupė pridėta prie produkto - grupes ištrinti nebus galima.Produktus, kurie priskirti atitinkamai grupei galite matyti produkto grupės lape Produktai.

3. Registravimas apskaitoje.

Kaip jau minėjome instrukcjos pradžioje, pagal pirkimo arba pardavimo sąskaitos detalėse pridėto produkto grupę parenkamos atitinkamos sąskaitų plano sąskaitos (tvirtinant pardavimo sąskaitą - Kredito  pusė, tvirtinant pirkimo sąskaitą - Debeto pusė) taisyklės, kuriose aprašyta, pagal ką parenkama detali sąskaitų plano sąskatai yra aprašyta atitinkamuose apskaitos tipuose.
3.1. Pardavimo sąskaitos. Pardavimo sąskaitoje pridėjus produktą ir tvirtinant ją, detali sąskaitų plano sąskaita parenkama pagal produkto grupę.
Jei produkto grupė 5000 Parduotų prekių pajamos - parenkama 5000 Parduotų prekių pajamos sąskaita
Jei produkto grupė 5001 Suteiktų paslaugų pajamos - parenkama 5001 Suteiktų paslaugų pajamos sąskaita
Jei produkto grupė 5400 Ilgalaikio turto perleidimo pelnas - parenkama 5400 Ilgalaikio turto perleidimo pelnas sąskaita
Jei Jūsų pajamų sąskaitų yra daugiau - tada būtina pasikoreguoti sąskaitų tipą.
3.1.1. Pardavimo sąskaitų tipo koregavimas. Norėdami pakoreguoti tipą pirmiausia turite susikurti pajamų produktų grupes pagal pajamų sąskaitų plano sąskaitas (galite ir dar smulkiau, pagal poreikį) kaip tai aprašyta 2 punkte.
3.1.2. Sukūrę grupes turite pakoreguoti sąskaitų tipą, kad detali sąskaitų plano sąskaita būtų parenkama pagal naujai sukurtas produkto grupes. Sąskaitų tipus rasite Apskaita -> Sąskaitų plano sąskaitų tipai. Pardavimo sąskaitų korespondencijoje naudojamas tipas PARD_pajamos. Atvėrę tipą matysite, kad parenkama pajamų sąskaita priklauso nuo pardavimo sąskaitoje esančio produkto grupės.
Screenshot_5
3.1.3. Norėdami papildyti sąskaitų tipą naujomis taisyklėmis, spauskite [Pridėti sąskaitą] ir pridėtoje eilutėje, stulpelyje Sąskaitos numeris pasirinkite sąskaitų plano sąskaitą, kuriai pridėsite taisyklę, pagal kurią ji bus parenkama
Screenshot_6
3.1.4. Pažymėję pridėtą eilutę ir  spauskite [Pridėti reikšmę], taip pridėsite eilutę, kurioje nurodysite sąskaitos išrinkimo taisyklę
Screenshot_7
3.1.5. Pridėtoje eilutėje, stulpelyje Reikšmės tipas nurodykite Produktas, o stulpelyje Produkto grupė - nurodykite produkto grupę, kuriai esant bus parenkama aukščia nurodyta sąskaitų plano sąskaita
Screenshot_8
3.1.6. Pagal pridėtą pavyzdį suformuluota taisyklė, kad kai pardavimo sąskaitoje bus pridėtas produktas, kurio kortelėje produkto grupė bus 5020 Nuomos pajamos, tvirtinimo į apskaitą metu Kredito sąskaita bus 5020 Nuomos paslaugų pajamos.
3.1.7. Svarbu: jei ta pati 5020 sąskaita turi būti parenkama ir pagal kitą sukurtą produkto grupę - turite sąskaitą pridėti iš naujo ir pakartoti 3.1.4 - 3.1.5. punktuose aprašytą seką tik jau nurodyti kitą produkto grupę.
Screenshot_9
BLOGAS PAVYZDYS:
Screenshot_10
Taip pat negalima tos pačios globalios grupės tame pačiame tipe pridėti kelioms sąskaitų plano sąskaitoms
BLOGAS PAVYZDYS:
Screenshot_15
3.2. Pirkimo sąskaitos. Pirkimo sąskaitos tvirtinimo metu Debeto sąskaita parenkama taip pat pagal produkto grupę (tiek sąnaudų sąskaita tiek prekių). Jei sąskaitų planą papildėte naujomis sąskaitomis - turite papildyti ir sąskaitų plano sąskaitų tipą, pagal kurį parenkama Debeto sąskaita pirkimo sąskaitos tvirtinimo metu.
3.2.1. Pirkimo sąskaitų tvirtinimo metu Debeto pusė parenkama pagal Pirkimo savikaina 2 kl. produktams ir 6 kl. paslaugoms (Purchase Cost) sąskaitų tipe suformuluotas taisykles. Atvėrę tipą (rasite Apskaita -> Sąskaitų plano sąskaitų tipai) matysite suformuluotas taisykles.
Screenshot_11
3.2.2. Norėdami pridėti naujai sukurtą sąskaitą ir suformuoti jai taisyklę, pirmiausia susikurkite reikiamas produkto grupes kaip tai aprašyta 2 punkte. Tuomet Apskaita -> Sąskaitų plano sąskaitų tipai atverkite tipą Pirkimo savikaina 2 kl. produktams ir 6 kl. paslaugoms (Purchase Cost) ir spauskite [Pridėti sąskaitą] bei pasirinkite iš sąskaitų plano sąskaitą.
Screenshot_12
3.2.3. Pridėjus sąskaitą pažymėkite ją ir spauskite viršuje esantį mygtuką [Pridėti reikšmę]. Šiuo mygtuku pridėsite eilutę, kurioje galėsite formuluoti sąskaitos parinkimo taisyklę
Screenshot_13
3.2.4. Pridėtoje eilutėje nurodykite Reikšmės tipas - Produktas, o stulpelyje Produkto grupė - nurodykite Produkto grupę, kuriai esant bus parenkama aukščia nurodyta sąskaitų plano sąskaita
Screenshot_14
3.2.5. Pagal pridėtą pavyzdį suformuluota taisyklė, kad kai pirkimo sąskaitoje bus pridėtas produktas, kurio kortelėje produkto grupė bus 63002 Automobilio nuomos sąnaudos, tvirtinimo į apskaitą metu Debeto sąskaita bus 63002 Automobilio nuomos sąnaudos.
3.2.6. Svarbu: jei ta pati sąskaita turi būti parenkama ir pagal kitą sukurtą produkto grupę - turite sąskaitą pridėti iš naujo ir pakartoti 3.2.3 - 3.2.4. punktuose aprašytą seką tik jau nurodyti kitą produkto grupę.  Taip pat negalima tos pačios globalios grupės tame pačiame tipe pridėti kelioms sąskaitų plano sąskaitoms
3.3. Kiti sąskaitų tipai, kur sąskaitos parenkamos pagal produkto grupes. Yra ir daugiau tipų, kur detali sąskaitų plano sąskaita parenkama pagal atitinkamoje operacijoje nurodytą produktą (jo kortelėje esančią produkto grupę):
3.3.1. Atsargos - tipas naudojamas registruojant atsargų nurašymus, perkėlimus, pervežimus ir kitas atsargų operacijas, parenkant kredito arba debeto pusę. Jei prekėms sukūrėte naujas produkto grupes - reikia papildyti ir šį tipą analogiškai kaip kad aukščiau aprašytus, priešingu atveju nurašymo metu (ar kitose atsargų judėjimo operacijose) nebus parenkama detali atsargų sąskaita.

Daugiau apie sąskaitų tipus, jų pildymą galite rasti čia.