Darbo santykių su praktikantais administravimas

Darbo santykių su praktikantais administravimas. Šioje instrukcijoje rasite aprašymą kaip susivesti informaciją, kai įmonėje dirba praktikantai. Kaip nusistatyti, kad jiems būtų kuriami tabeliai arba ne. Kokiose ataskaitose informacija apie praktikantus neatvaizduojama ir panašiai.

1. Darbo sutarties kūrimas.
1.1. Norėdami sukurti praktikanto darbo sutartį, Pagrindinėje sutarties informacijoje nurodykite Darbuotoją ir pasirinkite Sutarties rūšį:
* Švietimo įstaigos praktikantas - pasirinkus šį tipą darbo sutarties Papildomoje informacijoje pridėkite Partnerį - švietimo įstaigą, kuri siuntė praktikantą/yra pasirašyta trišalė sutartis (informacija reikalinga 1 SD ir 2 SD formų pildymui).
* Savanoriška praktika - įprasta praktika, kai nėra pasirašyta trišalė sutartis.
Pasirinkus atitinkamą  sutarties rūšį automatiškai bus deaktyvuojami sutarties laukai, kurių tokio tipo sutartims pildyti nereikia. Beliks nurodyti Pareigybę, Padalinį, Darbo sutarties bei jos įsigaliojimo datas ir priėmimo pagrindą (jei jis pas Jus privalomas). Pagrindinėje informacijoje daugiau nieko pildyti nereikia (šio tipo darbuotojai neturi nei darbo laiko normos, nei grafiko ir pan.). Sutartis patvirtinama įprastai.

2. Pasirinkus atitinkamą Praktikanto darbo sutarties rūšį:
* Papildomoje sutarties informacijoje automatiškai bus pažymėta, jog ši sutartis nekaupia atostogų ir jai nėra skaičiuojamas darbo stažas;
* nekuriamas DU žiniaraštis, nes praktikantams darbo užmokestis nemokamas;
* neskaičiuojamas atostogų rezervas;
* tokių sutarčių nėra galimybės pridėti į Personalo operacijas, neimportuojama nedarbingumo informacija;
* praktikantai neatvaizduojami tabelių ir grafikų portale;
* negali būti kuriamos sutarties versijos;
* nutraukiant tokią darbo sutartį nurodoma tik sutarties nutraukimo data.

3. Jei Jūs praktikantams pildote tabelius - tada programos nustatymuose raskite nustatymą Praktikantams darbo grafikas privalomas ir pažymėkite varnelę. Įjungus nustatymą:
* kuriant darbo sutartį praktikantams papildomai reiks nurodyti Darbo laiko normą ir darbo grafiką;
* praktikantams bus automatiškai kuriamas ir pildomas tabelis;
* praktikantų darbo laiko informacija bus atvaizduojama tabelių ir grafikų portale.

4. Atitinkamos rūšies praktikantų sutarčių informacija atvaizduojama 1 SD ir 2 SD formose.

5. Praktikantų darbo sutarčių duomenys neatvaizduojami šiose ataskaitose:
PV1 Nepanaudotų atostogų ataskaita
PV15 Darbuotojų dirbtos/neatvykimų valandos (pivot) - išskyrus atvejus, kai praktikantas turi darbo grafiką
PV8 Darbo sutarties pakeitimai/nutraukimas
DU3_1 Pažyma dėl darbo užmokesčio
DU5_10_D Darbo užmokesčio žiniaraštis už mėnesį, sugrupuota su dirbto laiko ir darbo sutarties informacija
DU5_15 Personalo operacijų suvestinė
DU5_5_1 Grafikų portalo spausdinys - išskyrus atvejus, kai praktikantas turi darbo grafiką
DU5_6 Tabelis - išskyrus atvejus, kai praktikantas turi darbo tabelį
DU5_9 Dirbtos valandos pagal detalizaciją periodui
DU9 12-SD 2019
DU16 Paskaičiuotas atostogų rezervas (jei sutartyje yra požymis, kad atostogos nekaupiamos)
DU17 Atleistų ir priimtų darbuotojų ataskaita
DU18 Dirbantys darbuotojai datai
DU21 Išskaitymų pagal vykdomuosius raštus žiniaraštis.
ST03 DA - 01 Darbo apmokėjimo ketvirtinė statistinė ataskaita