fbpx

Naujienos

LVV

Tikslinama Bendrųjų Dokumentų Saugojimo Terminų Rodyklė. Nuo 2018 m gegužės 12 dienos įsigalioja Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. VE-29 „Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ pakeitimo“. Pakeitimai atlikti remiantis netrukus įsigaliojančiu Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Esminiai pakeitimai apima punktus, susijusius su tam tikrų asmens duomenų saugojimo terminais. Taip pat sumažinami saugojimo terminai viešųjų pirkimų dokumentacijai.
Esminiai pakeitimai žemiau:

Patikslintas punktas Sena reikšmė Nauja reikšmė Pastaba
5.27 Reikalų perdavimo ir priėmimo aktai keičiantis darbuotojams (išskyrus nurodytuosius šios Rodyklės 5.26 ir 10.31 punktuose). Saugojimo terminas: 5 metai. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktai keičiantis darbuotojams (išskyrus nurodytuosius šios Rodyklės 5.26 papunktyje). Saugojimo terminas: 5 metai Panaikinus 10.31 punktą tikslinamas reikšmės turinys
5.40. Sutikimai dėl asmens duomenų tvarkymo. Saugojimo terminas: 1 metai (pasibaigus asmens duomenų, dėl kurių tvarkymo buvo duotas
sutikimas, saugojimo laikotarpiui)
Naujas punktas
7.1.1. dėl priėmimo į pareigas, perkėlimo, atleidimo iš pareigų, darbo užmokesčio, atostogų vaikui prižiūrėti, tėvystės atostogų; Saugojimo terminas 50 metų. dėl priėmimo į pareigas, perkėlimo, pavadavimo, atleidimo iš pareigų, darbo užmokesčio, atostogų vaikui prižiūrėti, tėvystės atostogų; Saugojimo terminas 50 metų. Sąrašas papildomas pavadavimo dokumentais
7.5. Pretendentų dalyvauti konkurse pareigoms eiti prašymai ir kiti pateikti dokumentai. Saugojimo terminas: 1 metai
(priimtųjų prašymai ir pateikti dokumentai saugomi 7.2 punkte nurodytą terminą)
Pretendentų dalyvauti konkurse pareigoms eiti prašymai ir kiti pateikti dokumentai. Saugojimo terminas: iki priėmimo procedūros termino pabaigos Pakeistas saugojimo terminas
7.8. Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso, atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas ir priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas be konkurso dokumentai (protokolai su prie jų pridedamais dokumentais, raštu atliekamos praktinės užduotys, konkurso, pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos ir pokalbio dėl valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ar pareigų siūlymo skaitmeniniai garso arba garso ir vaizdo įrašai). Saugojimo terminas: 1 metai (protokolų išrašai dėl laimėjusiųjų konkursą, atrinktų į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas ir priimtų į valstybės tarnautojo pareigas be konkurso saugomi 7.2 papunktyje nurodytą terminą) Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso, atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas ir priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas be konkurso dokumentai (protokolai su prie jų pridedamais dokumentais, raštu atliekamos praktinės užduotys, konkurso, pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos ir pokalbio dėl valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ar pareigų siūlymo skaitmeniniai garso arba garso ir vaizdo įrašai). Saugojimo terminas: iki priėmimo procedūros termino pabaigos (protokolų išrašai dėl laimėjusiųjų konkursą, atrinktų į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas ir priimtų į valstybės tarnautojo pareigas be konkurso saugomi 7.2 papunktyje nurodytą terminą) Pakeistas saugojimo terminas
8.15. Prašymai išduoti pažymas, kitus dokumentus juridiniams faktams patvirtinti ir jų nagrinėjimo dokumentai. Saugojimo terminas: 5 metai. Prašymai išduoti pažymas, kitus dokumentus juridiniams faktams patvirtinti ir jų nagrinėjimo dokumentai. Saugojimo terminas: 3 metai. Pakeistas saugojimo terminas
8.16. Susirašinėjimo dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais dokumentai. Saugojimo terminas: 5 metai. Susirašinėjimo dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais dokumentai. Saugojimo terminas: 3 metai. Pakeistas saugojimo terminas
10.31. Turto perdavimo ir priėmimo aktai keičiantis materialiai atsakingiems asmenims Nustoja galioti
10.33. Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamų projektų buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės dokumentai. Saugojimo terminas: 10 metų (baigus vykdyti projektą) Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamų projektų ir (ar) investicijų projektų buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės dokumentai. Saugojimo terimas: 10 (baigus vykdyti projektą) Patikslinta reikšmė pridedant ir investicinių projektų dokumentus
10.35. Viešųjų pirkimų dokumentai (paraiškos ir pasiūlymai, jų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai, protokolai, kiti su pirkimu susiję dokumentai). Saugojimo terminas: 10 metų (po pirkimo pabaigos) Viešųjų pirkimų dokumentai (paraiškos ir pasiūlymai, jų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai, protokolai, kiti su pirkimu susiję dokumentai). Saugojimo terminas: 5 metus (po pirkimo pabaigos) Pakeistas saugojimo terminas
10.36. Viešųjų pirkimų, atliekamų įgyvendinant Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamus projektus, dokumentai. Saugojimo terminas: 10 metų (baigus vykdyti projektą) Viešųjų pirkimų, atliekamų įgyvendinant Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamus projektus, dokumentai. Saugojimo terminas: 5 metus (baigus vykdyti projektą) Pakeistas saugojimo terminas
10.361. Viešųjų pirkimų, atliekamų vykdant investicijų projektus, dokumentai. Saugojimo terminas: 10 metų (baigus vykdyti investicijų projektą) Viešųjų pirkimų, atliekamų vykdant investicijų projektus, dokumentai. Saugojimo terminas: 5 metus (baigus vykdyti investicijų projektą) Pakeistas saugojimo terminas
10.37. Viešųjų ir kitų pirkimų (prekių, darbų, paslaugų) sutartys, prekių, darbų ir paslaugų priėmimo aktai. Saugojimo terminas: 10 metų (pasibaigus sutarčiai) Prekių, darbų, paslaugų sutartys, prekių, darbų ir paslaugų priėmimo aktai. Saugojimo terminas: 10 metų (pasibaigus sutarčiai) Patikslinama reikšmė
10.38. Viešuosius pirkimus vykdančių asmenų konfidencialumo pasižadėjimai ir nešališkumo deklaracijos. Saugojimo terminas: 10 metų (pasibaigus įgaliojimui) Viešuosius pirkimus vykdančių asmenų konfidencialumo pasižadėjimai ir nešališkumo deklaracijos. Saugojimo terminas: 5 metus (po pirkimo pabaigos) Pakeistas saugojimo terminas
10.54. Viešųjų darbų finansavimo sutartys Nustoja galioti

Pradėkite naudotis BSS dokumentų valdymo sistemą, kuri padės ne tik efektyviai organizuoti kasdienius Jūsų įmonės dokumentų procesus, bet ir centralizuotai saugoti bei archyvuoti dokumentus elektroniniu būdu! daugiau apie mūsų siūlomą dokumentų valdymo sistemą skaitykite čia

Kitos naujienos

Daugiau