PVM sąskaitų faktūrų registras (i.SAF)

PVM sąskaitų faktūrų registras (i.SAF)Išmaniosios mokesčių administravimo (i.MAS) sistemos tikslas - mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams, didinti mokesčių mokėtojų pajamų apskaitymą, mokesčių surinkimą ir mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą, diegiant išmaniąsias elektronines paslaugas ir perkeliant mokesčių mokėtojų ūkinių operacijų duomenų rinkimą, tvarkymą, valdymą ir teikimą į elektroninę erdvę.

UAB "BSS IT" programuotojai kartu su LBAA parengė MS Excel šabloną bei XLSX-I.SAF konvertuotoją, kurio pagalba suteikiama galimybė iš MS Excel failo gauti i.SAF XML rinkmeną, kurią jau savo ruožtu teikiate VMI.

Video instrukcija kaip iš MS Excel failo gauti i.SAF XML rinkmeną

PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų teikimas VMI nuo 2016-10-01 (i.SAF)

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) po konsultacijų ir diskusijų su verslo atstovais patvirtino Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenų tvarkymo ir pateikimo taisykles ir i.SAF duomenų rinkmenos aprašymą. I.SAF duomenis pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai privalės VMI teikti nuo 2016 m. spalio 1 d.

i.SAF

Gaunamų Pridėtinės vertės mokesčių sąskaitų faktūrų registro duomenys:

1. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro antraštėje turi būti nurodoma apmokestinamojo asmens, kurio vardu yra už pildomas Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras, pavadinimas arba vardas ir pavardė, PVM mokėtojo kodas, mokestinio laikotarpio, už kurį už pildomas Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras, pradžios ir pabaigos datos.
2. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre nurodomi tokie PVM sąskaitų faktūrų duomenys:
2.1 tipas: PVM sąskaita faktūra, kreditinė PVM sąskaita faktūra, debetinė PVM sąskaita faktūra, viena PVM sąskaita faktūra, anuliuota (užpildoma tik tada, jei PVM sąskaita faktūra yra kreditinė ir/ar debetinė, viena PVM sąskaita faktūra, anuliuota);
2.2 išrašymo data;

2.3 serija ir numeris (gali būti tik numeris);
2.4 prekių (paslaugų) pardavėjo, PVM mokėtojo, kodas;
2.5 mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);
2.6 valstybės, suteikusios PVM  mokėtojo kodą, kodas;
2.7 prekių (paslaugų) pardavėjo juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė;
2.8. mokesčių informacija,taikant vienodą PVM tarifą ir PVM apmokestinimo sąlygą:
2.8.1 PVM apmokestinimo sąlyga (PVM klasifikatorius);
2.8.2 PVM tarifas;
2.8.3 prekių (paslaugų), apmokestinamų taikant vienodą tarifą ir vienodą apmokestinimo sąlygą, apmokestinamoji vertė (eurais);
2.8.4 PVM suma (eurais);
2.9 kai prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda, gavus atlygį už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas, – pažymima ,,Pinigų apskaitos sistema“ (PVM įstatymo 14 straipsnio 9 dalis);
2.10 jeigu PVM sąskaita faktūra yra kreditinė ar debetinė – nuorodos į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras (tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data, serija ir numeris.
2.11 atsiskaitymo (mokėjimo) duomenys (neprivalomi registruoti ir teikti VMI);

Išrašomų Pridėtinės vertės mokesčių sąskaitų faktūrų registro duomenys:

1. Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro antraštėje turi būti nurodoma apmokestinamojo asmens, kurio vardu yra už pildomas Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, pavadinimas arba vardas ir pavardė, PVM mokėtojo kodas, mokestinio laikotarpio, už kurį už pildomas Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, pradžios ir pabaigos datos.
2. Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre nurodomi tokie PVM sąskaitų faktūrų duomenys:
2.1 pirkėjo mokėtojo kodas;
2.2 valstybės, suteikusios pirkėjui PVM mokėtojo kodą, kodas;
2.3 pirkėjo pavadinimas;
2.4 tipas: PVM sąskaita faktūra, kreditinė PVM sąskaita faktūra, debetinė PVM sąskaita faktūra, viena PVM sąskaita faktūra, anuliuota (užpildoma tik tada, jei PVM sąskaita faktūra yra kreditinė ir/ar debetinė, viena PVM sąskaita faktūra, anuliuota);
2.5 išrašymo data;
2.6 serija ir numeris;
2.7. mokesčių informacija,taikant vienodą PVM tarifą ir PVM apmokestinimo sąlygą:
2.7.1 PVM apmokestinimo sąlyga (PVM klasifikatorius);
2.7.2 PVM tarifas;
2.7.3 tiekiamų prekių (paslaugų), apmokestinamų taikant vienodą tarifą ir vienodą apmokestinimo sąlygą, apmokestinamoji vertė (eurais);
2.7.4 PVM suma (eurais);
2.7.5 prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data ar avanso gavimo diena, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data (pagal PVM įstatymo 14 straipsnio 4 dalį ir PVM įstatymo 79 straipsnio 4 dalį). Jeigu datos sutampa, užpildyti nebūtina;
2.8 kai prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda, gavus atlygį už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas, – pažymima ,,Pinigų apskaitos sistema“ (PVM įstatymo 14 straipsnio 9 dalis);
2.9 jeigu PVM sąskaita faktūra yra kreditinė ar debetinė – nuorodos į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras (tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data, serija ir numeris.
2.10 atsiskaitymo (mokėjimo) duomenys (neprivalomi registruoti ir teikti VMI);

Registro duomenų tvarka ir terminai

1. Registrų duomenys VMI pateikiami elektroninių būdu:
1.1 i.SAF pateikiant XML formato registrų duomenų rinkmeną;
1.2 naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta i.SAF duomenų rinkmenai pateikti;
1.3 registrų duomenis įvedant į i.SAF
1.4 išrašant PVM sąskaitas faktūras tiesiogiai i.SAF
2. Mokestinio laikotarpio registrų duomenys VMI privalo būti pateikti:
2.1 kalendorinio mėnesio - iki kito mėnesio 20 dienos;
2.2 kalendorinio pusmečio - iki kito pusmečio pirmo mėnesio 20 dienos;
2.3 nustatyto kito mokestinio laikotarpio - ne vėliau kaip per 20 dienų nuo to laikotarpio pabaigos.

2016 metais pirmą kartą 2016 m. spalio mėnesio mokestinio laikotarpio duomenis reikės pateikti.

i.SAF duomenų rinkmenos struktūrą sudaro trys dalys: antraštė, pagrindinė duomenų byla, pirminių dokumentų duomenys:
-- antraštę sudaro bendra informacija apie asmenį, kurio registrai yra teikiami, mokestinį laikotarpį, rinkmenos tipą ir kt. . i.SAF duomenų rinkmenoje privalo būti užpildyta antraštė;
-- pagrindinę duomenų bylą sudaro registrų duomenys, kuriuos su pirminių dokumentų duomenimis susieja unikalus pirkėjo ir/arba unikalus pardavėjo kodas, naudojamas subjekto apskaitos sistemoje. Pagrindinė duomenų byla gali būti ne užpildoma, tačiau tuomet pirkėjų ir pardavėjų registrinius duomenis privaloma nurodyti pirminių dokumentų duomenyse;
-- pirminių dokumentų duomenis sudaro registrų duomenys ir mokėjimų informacija.

Dažniausiai užduodami klausimai apie i.SAF:

1. Kas privalo teikti gaunamų/išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis?

PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis privalo teikti apmokestinamieji asmenys, kurie yra registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje.

2. Kodėl ir kuriais atvejais reikia pildyti laukelį „Prekių tiekimo ar paslaugų teikimo data"?

Pagal PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalies nuostatas PVM sąskaitoje faktūroje privalo būti nurodyta prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.
Vadinasi, laukelis „Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data" turi būti pildomas, jeigu minėtos datos nesutampa. Jeigu datos sutampa, šio laukelio pildyti neprivaloma.
Šis laukelis taip pat nepildomas, jeigu už visą per mėnesį suteiktų ilgalaikių paslaugų (patiektos elektros energijos, dujų, šilumos ir kitų rūšių energijos (toliau – prekės)) kiekį PVM sąskaitos faktūros išrašytos ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos (patiektos prekės) 10 dienos (t. y., laikantis PVM įstatymo 79 straipsnio 2 dalies nuostatų.

3. Jeigu kreditinėje ar debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje yra nurodomi kelių tikslinamų PVM sąskaitų faktūrų duomenys (PVM sąskaitų faktūrų išrašymo datos, numeriai ir kt.), ar visus tuos duomenis reikia nurodyti?

Taip, reikia nurodyti visų tikslinamų PVM sąskaitų faktūrų duomenis. Jeigu debetinėse ar kreditinėse PVM sąskaitose faktūrose nėra nurodyta tikslinama/-os PVM sąskaita/-os faktūra/-os, tuomet registruose šie duomenys gali būti nepildomi.

4. Ar galima bus archyvuoti e.sąskaitas VMI?

Planuojama i.SAF sistemą realizuoti taip, kad tos e.sąskaitos, kurios bus išrašytos ir pateiktos pirkėjui per i.SAF sistemą (elektroniniai dokumentai), bus saugomos VMI sistemoje ir mokesčių mokėtojui papildomai jų archyvuoti nereikės. Pagal i.MAS nuostatus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, duomenys i.MAS duomenų bazėse saugomi vienuolika kalendorinių metų. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, duomenys sunaikinami, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, kuriuose nustatytas ilgesnis duomenų panaudojimo terminas, šie duomenys sunaikinami praėjus 5 metams po mokesčių mokėtojo veiklos pabaigos ar kito įvykio (veiksmo), kuriam įvykus, duomenys nenaudojami. i.SAF išrašytų e.sąskaitų duomenys VMI bus saugomi ne trumpiau kaip 11 metų.

Grįžti į pagrindinį spauskite čia.