Komunalinių mokesčių apskaičiavimas bei sąskaitų išrašymas

Išbandyti
 • 1. Nuomojamų patalpų informacijos apsirašymas.
 • BSS ERP sistemoje realizuotas funkcionalumas leidžiantis apsirašyti nuomojamas patalpas/plotus. Apsirašant nuomojamą patalpą ar plotą nurodoma sekanti informacija:
  – Nuomojamos patalpos plotas. Šis plotas naudojamas nuompinigių apskaičiavimui.
  – Komunalinių mokesčių taikymo plotas. Šis plotas naudojamas skaičiuojant komunalinius mokesčius. Pagal nutylėjimą šis plotas sutampa su nuomojamos patalpos plotu, tačiau pasitaiko atvejų, kad plotas už pagal, kurį reikia skaičiuoti komunalinius mokesčius nesutampa su nuomojamu plotu.
  – Patalpos vieta pastate.
  – Patalpos numeris.
  – Susiejama su patalpą aptarnaujančiais skaitliukais (vandens, elektros ir kt.).

 • 2. Skaitliukų parodymų importas iš Excel šablono.
 • BSS ERP sistemoje realizuotas funkcionalumas leidžiantis iš nustatyto šablono importuoti skaitliukų parodymų duomenis į programą, automatiškai juos susiejant su programoje aprašytu skaitliuku, jeigu importo metu skaitliukas pagal jo numerį nerandamas sukuriamas naujas, jeigu randamas – sukuriami atitinkamo mėnesio skaitliuko parodymai. Skaitliukai gali būti 4 tipų: Elektros, Dujų, Vandens, Šildymo

 • 3. Komunalinių mokesčių tipų apsirašymas.
 • Komunaliniai mokesčiai savo esme yra visų patiriamų sąnaudų „perstatymas“ nuomininkams. Kad apskaičiuoti komunalinius mokesčius reikalinga apsirašyti taisykles, kuriose nusirodome iš kokių sąnaudų Didžiosios knygos (DK) sąskaitų imti ataskaitinio periodo balansą, t.y. kurioje DK sąskaitoje sistemai ieškoti perskirstomų sąnaudų.

 • 4. Komunaliniai mokesčiai sutartyje
 • Kiekvieną BSS ERP sistemoje apsirašytą komunalinį mokestį mes matome ir nuomos sutartyje. Kiekvienam komunaliniam mokesčiui galime nurodyti, kad už jį nuomininkas nemoka ir jei taip tai kaip paskirstyti jam tenkančio komunalinio mokesčio dalį:
  – Mokestis perskirstomas kitiems nuomininkams.
  – Mokestį moka savininkas.
  Pavyzdžiui nuomininkas nemoka už liftą, tai dažniausiai jo mokesčio dalis perskirstoma kitiems nuomininkams.

 • 5. Komunalinių mokesčių paskaičiavimo žingsniai
 • BSS ERP sistemoje komunalinių mokesčių paskaičiavimas už praėjusį mėnesį susideda iš sekančių žingsnių:
  1. Užpajamuojamos pirkimo sąskaitos ar kitos sąnaudos (buhalterinėmis pažymomis) patirtos praeitą mėnesį.
  2. Importuojami praeito mėnesio skaitliukų parodymai (elektros, vandens, dujų ir t.t.)
  3. Jei per praėjusį mėnesį įvyko sutartinių įsipareigojimų pokyčių (atisrado naujų sutarčių, buvo nutrauktos senos ir t.t.) – sutvarkomos sutartys.
  4. Skaičiuojamas komunalinių mokesčių balansas – susitikriname ar viską teisingai užpajamavome.
  5. Generuojami priskaitymai pagal skaitliukų parodymus – susitikriname ar teisingai suskaičiuoti komunaliniai pagal skaitliukus.
  6. Generuojami priskaitymai visiems komunaliniams mokesčiams – susitikriname ar visiems nuomininkams susigeneravo komunaliniai mokesčiai. Patikriname savininkui tenkančius komunalinius mokesčius t.y. mokesčius už neišnuomotas patalpas arba už nuomininką prisiimamus įsipareigojimus pagal sutartį (na pvz. nuomininkui suteikiame teisę nemokėti NT ar Žemės nuomos mokesčio, kurį paliekame mokėti savininkui).
  7. Generuojamos pardavimo sąskaitos (gali būti generuojamos kartu su nuomos mokesčiu), išsiunčiamos el. paštu bei patvirtinamos į apskaitą.

 • 6. Sąnaudų priskyrimas tam tikroms nuomos sutartims.
 • BSS ERP sistemoje yra galimybė sąnaudas priskirti konkrečiai sutarčiai. Pvz. nuomininkui suteikėme tam tikrą paslaugą (papildomas patalpų valymas) už kurią patirtas sąnaudas norime priskirti tik jam. Tai realizuota pirkimo sąskaitą ar jos eilutę priskiriant konkrečiai sutarčiai ar sutarčių grupei. Skaičiuojant komunalinio mokesčio paskirstomą sumą ši suma bus išminusuota iš bendro šio mokesčio balanso.

 • 7. Sąnaudų paskirstymas per kelis mokestinius laikotarpius.
 • BSS ERP verslo valdymo sistemoje yra galimybė patirtas sąnaudas, kaip komunalinį mokestį, perskirstyti per kelis mokestinius laikotarpius (pvz. atlikome fasado remonto darbus, kuriuos norėtumėme perskirstyti nuomininkams, tačiau kadangi suma didelė tai norime ją perskirstyti per tarkim 3 mėnesius). Tai realizuota pirkimo sąskaitą ar jos eilutę priskiriant konkrečiai sutarčiai ar sutarčių grupei bei nurodant mėnesių skaičių per kurį sumą perskirstyti.