Ilgalaikio turto apskaita

Išbandyti

Ilgalaikio turto apskaita  modulis skirtas ilgalaikio turto apskaitai. Modulis sukurtas laikantis Ilgalaikio turto (toliau- IT) apskaitai taikomų VAS standartų. Modulį sudaro šios sritys:

Screenshot_16

Modulyje realizuotos funkcijos:
Ilgalaikio turto kortelių sąrašas.
Įvedimo į eksploataciją, priėmimo/perdavimo aktų paruošimas ir spausdinimas.
Turto nusidėvėjimo skaičiavimas už bet kurį laikotarpį.
Nurodomo laikotarpio ilgalaikio turto apskaitos suvestinių formavimas ir spausdinimas.
Automatinis ilgalaikio turto operacijų sumų korespondavimas į didžiosios knygos buhalterines sąskaitas.
IT kortelių, įvedimo į eksploataciją, nurašymo, perdavimo aktų spausdinimas.
IT žiniaraščių, inventorizacijos aprašų formavimas ir spausdinimas
Ilgalaikio turto operacijos.
ERP IT apskaita registruojama kiekvienam IT vienetui atskirai. Tam sukuriama IT kortelė ir joje kuriamos visos su tuo vienetu susijusios operacijos (nusidėvėjimas, vertės keitimas, perdavimas nurašymas, pardavimas ir panašiai).

Ilgalaikio turto kortelėje galite nurodyti maksimalų skaičių turto charakteristikų: priskirti turto grupę, atsakingą darbuotoją, turto buvimo vietą, tarnavimo trukmę, serijos numerį, modėelį, draudimo informaciją ir t.t. Ilgalaikio turto kortleėje galėsite stebėti turto vertės keitimosi, judėjimo istoriją. Matysite nusidėvėjimo planus ir jau priskaitytą nusidėvėjimą. Turto kortelėje lengvai galėsite keisti likusią ar nustatytą nusidėvėjimo trukmę (nusidėvėjimo planai bus perskaičiuojami automatiškai).

Screenshot_17

Ilgalaikio turto kortelėje galite atlikti net 18 turto operacijų! Tikrai visada rasite reikiamą:
Screenshot_18

ERP realizuota galimybė pasirinktiems turto vienetams operacijas atlikti masiškai: nusidėvėjimo skaičiavimas, perdavimas kitam asmeniui ar perkėlimas į kitą vietą, įvedimas į eksploataciją. Jums nereikės šių operacijų atlikti kiekvienam turto vienetui atskirai, jas atliksite kelių mygtukų paspaudimu visiems vienetams iš karto.
Ataskaitos. Čia rasite daugybę ilgalaikiam turtui analizuoti pritaikytų ataskaitų:
* Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktas
* Ilgalaikio turto naudojimo veikloje nutraukimo aktas
* Ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje aktas
* Ilgalaikio turto apskaitos kortelė
* Turto perdavimo ir priėmimo aktas
* IT balansinės vertės ataskaita
* Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo ir amortizacijos skaičiavimo žiniaraštis
* Ilgalaikio turto inventorizavimo aprašas
* IT judėjimas

Ilgalaikio turto video instrukcijas rasite ilgalaikio turto apskaita

Grįžti į produkto aprašymą spauskite čia.