fbpx

Naujienos

BSSPapildytas LR buhalterinės apskaitos įstatymas:
Pakeista 6 straipsnio 3 dalis, kurioje nurodomi atvejai, kada ūkio subjektai gali pasirinkti supaprastintą apskaitos tvarkymo būdą (Supaprastinta apskaita – apskaita, tvarkoma darant paprastąjį įrašą). 3 dalyje buvo nurodoma, kad supaprastintą apskaitos tvarkymo būdą gali pasirinkti:
1) gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla
2) neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai ir neturi samdomų darbuotojų ataskaitiniais ir praėjusiais ataskaitiniais metais
nuo 2019 01 01 3 dalis papildoma 3 punktu, kuriame nurodoma, kad supaprastintą apskaitą gali taikyti ir pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie neturi samdomų darbuotojų ataskaitiniais ir praėjusiais finansiniais metais ir kurių pajamos ir (arba) gautos finansavimo sumos per praėjusius ir užpraeitus finansinius metus neviršijo 30 000 eurų.

10 straipsnis, kuriame kalbama apie apskaitos tvarkymą, papildytas 9 dalimi, kur nurodoma, kad pelno nesiekiančio ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens supaprastintą apskaitą, be to paties straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų (vyriausiasis buhalteris (buhalteris); pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo), gali tvarkyti to juridinio asmens valdymo organo narys arba dalyvis.
Taip pat papildyta 10 straipsnio 2 dalis: Ūkio subjekto apskaitos tvarkyti negali ūkio subjekto vadovas, išskyrus šio straipsnio 5, 6 ir 9 dalyse nustatytus atvejus
LR 2018 05 24 įstatymo Nr. XIII-1183 redakcija įsigaioja nuo 2019 metų sausio 1 dienos.

Kitos naujienos

Daugiau