fbpx

Naujienos

Naujasis Darbo KodeksasNaujasis Darbo kodeksas (tolia – DK) patvirtintas. Jis įsigalios nuo 2017 metų leipos 1 dienos, tad laikas ruoštis pakeitimų pritaikymams praktikoje. Išskyrėme svarbiausius naujojo Darbo kodekso pakeitimus.

Naujajame DK atsiranda naujų darbo sutarčių rūšių:

laikinojo darbo sutartis, pameistrystės darbo sutartis, nenustatytos apimties darbo sutartis; projektinio darbo sutartis; darbo vietos dalijimosi sutartis; darbo keliems darbdaviams sutartis.

Privaloma nuo 2017 m. liepos 1 d. turėti darbo apmokėjimo sistemos tvarką (kai vidutinis darbuotojų skaičius 20 ir daugiau).

Darbo apmokėjimo sistema darbovietėje ar darbdavio įmonėje, įstaigoje, organizacijoje nustatoma kolektyvine sutartimi. Kai nėra tai nustatančios kolektyvinės sutarties, darbovietėse, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau, darbo apmokėjimo sistemas privalo patvirtinti darbdavys ir tai padaryti prieinamą susipažinti visiems darbuotojams. Prieš tvirtinant ar keičiant darbo apmokėjimo sistemą, turi būti įvykdytos informavimo ir konsultavimo procedūros DK nustatyta tvarka. Darbo apmokėjimo sistemoje nurodomos darbuotojų kategorijos pagal pareigybes ir kvalifikaciją bei kiekvienos jų apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio dydžiai (minimalus ir maksimalus), papildomo apmokėjimo (priedų ir priemokų) skyrimo pagrindai ir tvarka, darbo užmokesčio indeksavimo tvarka.


Išbandyti Personalo valdymas programą


Darbo taryba.

Nuo 2017 m. liepos 1 d. darbo taryba darbdavio iniciatyva privalo būti sudaryta, kai vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau darbuotojų. Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai, kuri pradedama skaičiuoti nuo darbo tarybos įgaliojimų pradžios. Darbo taryba turi teisę: dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą; DK ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir terminais gauti iš darbdavio ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti; teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo ir kt. Jeigu darbovietėje yra veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip pusė visų darbovietės darbuotojų, darbo taryba nesudaroma, o profesinė sąjunga įgyja visus darbo tarybos įgaliojimus ir vykdo visas DK darbo tarybai priskirtas funkcijas.

Atostogas skaičiuosime kitaip

Nuo 2017 m. liepos 1 d. keisis kasmetinių atostogų suteikimo principas – kasmetinės atostogos bus suteikiamos darbo (ne kalendorinėmis) dienomis: bus suteikiamos 20 darbo dienų (jei dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 24 darbo dienų (jei dirbama 6 darbo dienas per savaitę) kasmetinės atostogos. Kasmetinės atostogos turi būti suteikiamos bent kartą per darbo metus. Bent viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip 10 darbo dienų arba ne mažiau kaip 12 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę), o jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, atostogų dalis negali būti trumpesnė kaip 2 savaitės. Dėl atostogų suteikimo darbo (ne kalendorinėmis) dienomis, atsiranda būtinybė perskaičiuoti sukauptas atostogas. Jei darbuotojas 2017 m. sausio 1 d. turės sukaupęs 7 kalendorines dienas kasmetinių atostogų, šios dienos taps 5 darbo dienomis kasmetinių atostogų (7/7*5=5), 14 kalendorinių dienų atostogų taps 10 darbo dienų kasmetinių atostogų (14/7*5=10). Atliekant kasmetinių atostogų perskaičiavimą, yra apvalinama darbuotojo naudai, t.y. jei yra kažkoks skaičius po kablelio, jis yra apvalinamas iki pilno sveiko skaičiaus – dienos. Tarkim, darbuotojas 2017 m. sausio 1 d. turės sukaupęs 6 kalendorines dienas kasmetinių atostogų, šios dienos taps 5 darbo dienomis kasmetinių atostogų (6/7*5=4,29≈5).

Visas kasmetines atostogas, kurias darbuotojai bus sukaupę daugiau kaip už trejus darbo metus, reikės išnaudoti iki 2020 metų liepos mėnesio.

Atostoginiai bus išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią (dabartiniame kodekse – prieš 3 dienas). Atostoginiai už atostogų dalį, viršijančią 20 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) ar 24  darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę), ar 4 savaičių (jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas) trukmę, darbuotojui mokami atostogų metu darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminais. Išlieka galimybė, darbuotojo atskiru prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginius išmokėti įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.

Darbuotojams po vaiko gimimo suteikiamos 30 kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos. Šios atostogos suteikiamos bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo, iki vaikui sukanka trys mėnesiai (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – nuo vaiko gimimo, iki vaikui sukanka šeši mėnesiai). Pagal dabartinį DK vyrams suteikiamos tėvystės atostogos – laikotarpiui nuo vaiko gimimo dienos iki tol, kol vaikui sukaks vienas mėnuo.

Darbo laiko apskaitos pasikeitimai

Maksimaliojo darbo laiko reikalavimai. Naujajame DK nustatyta, kad vidutinis darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, tačiau neįskaitant darbo pagal susitarimą dėl papildomo darbo laiko, per kiekvieną septynių dienų laikotarpį negali būti ilgesnis kaip 48 valandos. Darbo laikas, įskaitant viršvalandžius ir darbą pagal susitarimą dėl papildomo darbo, per darbo dieną (pamainą) negali būti ilgesnis kaip 12 valandų, neįskaitant pietų pertraukos, ir 60 valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį. Maksimalusis darbo laikas, dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą, įskaitant viršvalandžius, tačiau neįskaitant darbo pagal susitarimą dėl papildomo darbo, vidutiniškai per septynių dienų laikotarpį negali būti ilgesnis kaip 48 valandos, skaičiuojant per apskaitinį laikotarpį. Maksimali viršvalandžių trukmė per metus – 180 valandų (dabartiniame DK maksimali viršvalandžių trukmė per metus buvo 120 valandų).

Minimalusis darbo užmokestis galės būti mokamas tik už nekvalifikuotą darbą. Minimalusis darbo užmokestis (minimalusis valandinis atlygis ar minimalioji mėnesinė alga) – mažiausias leidžiamas atlygis už nekvalifikuotą darbą darbuotojui atitinkamai už vieną valandą ar visą kalendorinio mėnesio darbo laiko normą. Nekvalifikuotu darbu laikomas darbas, kuriam atlikti nekeliami jokie specialūs kvalifikaciniai įgūdžiai ar profesiniai gebėjimai.

Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą. Už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis. Už darbą švenčių dieną mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis. Už darbą naktį mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis. Už viršvalandinį darbą mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis. Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, ar viršvalandinį darbą naktį mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, o už viršvalandinį darbą švenčių dieną – ne mažesnis kaip du su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis.

Darbo sutarties nutraukimas.

Neterminuota darbo sutartis ir terminuota darbo sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui, gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų (dabartiniame DK - ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų). Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės galimas, įspėjus darbuotoją prieš 1 mėnesį, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus – prieš 2 savaites. Šie įspėjimo terminai dvigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką (įvaikį) iki 14 metų, ir darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus likę mažiau kaip 5 metai, ir trigubinami neįgaliems darbuotojams ir darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus liko mažiau kaip 2 metai. Naujajame DK yra apibrėžta, kad nuo darbdavio sužinojimo apie darbuotojos nėštumą dienos, iki jos kūdikiui sukaks 4 mėnesiai, darbdavys negali įspėti nėščios darbuotojos apie būsimą darbo sutarties nutraukimą ar priimti sprendimą nutraukti darbo sutartį (dabartiniame DK darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar 1 mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms).

Reglamentai:

1. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. (2002-06-04, Nr. IX-926). Galioja iki 2017-06-30.
2. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. (2016-09-14, Nr. XII-2603). Įsigalioja nuo 2017-07-01.


Kviečiame išbandyti atnaujintas nemokamas skaičiuokles:

atlyginimų ir mokesčių skaičiuoklękurioje yra atsižvelgiama ar darbo sutartis terminuota ar neterminuota. Atvaizduojami visi mokesčiai ir matote kokias sumas Jums reikės pervesti darbuotojui, Sodrai bei VMI.

atostoginių skaičiuoklę, kurioje paskaičiuosite atostoginių dydį, pagal paskutinių mėnesių gautą darbo užmokestį ir darbo dienų skaičių.


 

Kitos naujienos

Daugiau