fbpx

Naujienos

BSS darbasLaikinojo įdarbinimo įmonės. Kas tai?
Valstybinės darbo inspekcijos pateikiamoje informacijoje nurodoma, kad laikinojo įdarbinimo įmonė, tai – fizinis, juridinis asmuo ar kita organizacinė struktūra, atitinkantys darbdaviui keliamus reikalavimus ir sudarę laikinojo darbo sutartis su laikinaisiais darbuotojais, turėdami tikslą juos siųsti laikinai dirbti darbo naudotojo naudai, pastarajam prižiūrint ir vadovaujant.
Laikinojo darbo naudotojas – fizinis, juridinis asmuo ar kita organizacinė struktūra, kurių naudai ir kuriems prižiūrint ir vadovaujant laikinai dirba laikinieji darbuotojai.
LR Darbo kodekse (72-80 str.) laikinojo darbo sutartis apibrėžiama kaip darbuotojo (toliau – laikinasis darbuotojas) ir darbdavio (toliau – laikinojo įdarbinimo įmonė) susitarimas, pagal kurį laikinasis darbuotojas įsipareigoja tam tikrą laiką atlikti darbo veiklą laikinojo įdarbinimo įmonės nurodyto asmens (toliau – laikinojo darbo naudotojas) naudai ir jam būdamas pavaldus, o laikinojo įdarbinimo įmonė įsipareigoja už tai atlyginti. Iki šiol nebuvo aiškiai apibrėžta, kokius kriterijus turi atitikti įmonė, kad galėtų tapti laikinojo įdarbinimo įmone.
2018 m. vasario 12 dieną LR Vyriausybė nutarimu Nr. 151, kuris įsigalioja nuo 2018m. liepos 1 dienos patvirtino Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašą ir laikinojo įdarbinimo įmonių, atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašą, kurį rasite čia.
Valstybinė darbo inspekcija primena, kad įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos teritoriniams skyriams tvarka yra numatyta Informacijos apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos apraše, patvirtiname Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V-298 „Dėl informacijos apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais.
Laikinojo įdarbinimo įmonės Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui pranešimus pateikia tokia tvarka:
– apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones per 1 mėnesį, pradėjus teikti laikinąjį įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones (Pranešimo apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones forma);
– paskutinę pusmečio dieną pagal darbo sutartis įdarbintų faktinį laikinųjų darbuotojų skaičių – periodiškai kas pusmetį iki liepos 15 d. ir sausio 15 d. atitinkamai (Pranešimo apie laikinųjų darbuotojų skaičių forma);
– apie nutrauktą veiklą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (laisva forma).

Nuo 2018-01-01 netaikomas padidintas nedarbo draudimo tarifas asmenims, dirbantiems pagal terminuotas laikinojo darbo sutartis. 

Kitos naujienos

Daugiau