fbpx

Naujienos

Primename jog Programa E-Verslas LT projekto paraiškas reikia pateikti iki 2015 metų spalio 29 d. Norime pasiūlyti įsidiegti mūsų sukurtą verslo valdymo sistemą apimančią:
Programa E-verslas LT- Personalo valdymą – BSS Atlyginimai Ir Personalas
- Buhalterinę apskaitą – BSS Buhalterija
- Dokumentų valdymą – BSS Dokumentai
- Mažmeninę Prekybą – BSS Prekyba
- Klientų valdymą CRM – BSS Klientų valdymas

[spacer height="5px"]Galimi pareiškėjai (kas gali gauti paramą)?

- Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios metinės pajamos 7 mln. Lt ir (arba) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 5 mln. Lt.
- Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios metinės pajamos 24 mln. Lt ir (arba) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 17 mln. Lt.
- Vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba daugiau kaip 50 darbuotojų ir kurios metinės pajamos 24 mln. Lt ir (arba) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 17 mln. Lt
Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laikotarpį nuo MVĮ įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 145 000 EUR. MVĮ bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų sudaro pačios MVĮ pagamintos produkcijos arba suteiktų paslaugų pardavimai.

Remiamos veiklos (kokiam įmonės procesui tinka parama)?

Tinkamos veiklos: Įmonės investicijos, tiesiogiai susijusios su IRT (Informacinių ryšio technologijų) sprendimo pritaikymu keliems įmonės išoriniams verslo procesams:
- klientų aptarnavimo;
- tiekimo grandinės valdymo;
- įmonės išteklių valdymo;
- užsakymų pateikimo;
- gamybos pateikimo;
- pirkimų;
- atsargų valdymo arba distancinio darbo ir kt.

Finansuojamos išlaidos (ką konkrečiai kompensuoja)?

Tinkamos išlaidos - investicijos į įrangą, įrenginius ir kitą turtą:
- kompiuterinės įrangos įsigijimo išlaidos, neviršijančios 1300 Eur vienam kompiuteriui su papildoma įranga – monitoriumi, pele ir klaviatūra;
- kompiuterinės programinės įrangos įsigijimas, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonėse;
- patentų/licencijų įsigijimas;
- tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingos įrangos, prietaisų ir įrenginių įsigijimo išlaidos.

Maksimali parama įmonei (kiek galima gauti)?

Maksimalus skiriamo finansavimo dydis: 35000 EUR be PVM. Didžiausias finansavimo intensyvumas:
- 60 proc. mažoms ir labai mažoms įmonėms;
- 50 proc. vidutinėms įmonėms.

Rezultato rodikliai (kokie įsipareigojimai)?

Stebėsenos rodikliai:
- įdiegtais e. verslo projektais sujungtų (optimizuotų) verslo procesų skaičius (vnt.);
- darbo našumo didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo (proc.);
- subsidijas gaunančių įmonių skaičius (vnt.).

Kitos naujienos

Daugiau