Pardavimo sutartys periodinėms pajamoms

Norėdami pradėti darbą su sutartimis atverkite modulio Dokumentai sritį Sutartys. Atveriamas sutarčių paieškos langas. Sutarčių peržiūros lange galima ieškoti pagal visus matomus kriterijus: pagal laukus ir pagal visus susikurtus atributus. Galite sukurti dviejų tipų sutartis: Pirkimo arba Pardavimo. Norėdami sukurti sutartį, paieškos lange spauskite mygtuką Naujas ir pasirinkite kuriamos sutarties tipą.

Pardavimo sutarčių detalių langas
Kuriant naują pardavimo sutartį atveriamas sutarties informacijos lapas.
administravimasSutarties informacijos lape matomi laukai:
- Sutarties numeris – naudotojas gali įvesti ranka, to nepadarius sutarties numeris bus sugeneruojamas. Sutarties numeris generuojamas pagal numatytas generavimo formules.
- Pasirašymo data – privalomas laukas. Pagal nutylėjimas laukui priskiriama šiandieninė data. Laukas modifikuojamas, jeigu pasirašymo data nėra šiandiena.
- Numatoma galiojimo pradžia – privalomas laukas. Pagal nutylėjimą priskiriama šiandieninė data. Laukas modifikuojamas, jeigu pasirašymo data nėra šiandiena.
- Galiojimo pradžia – pagal nutylėjimą priskiriama šiandienos data. Pasirašymo pradžia bus keičiama automatiškai keičiant sutarties statusą. Iki statuso pakeitimo laukas redaguojamas.
- Sutarties trukmė (mėn) – naudotojas gali įvesti sutarties trukmę mėnesiais. Įvedus sutarties tukmę, sistema paskaičiuoja Numatomą galiojimo pabaigą ir Galiojimo pabaigą. Pakeitus šių laikų reikšmes, sutarties trukmė mėnesiais automatiškai ištrinama.
- Pasirašymo vieta – naudotojas gali įvesti pasirašymo vietą. Tekstinis laukas.
- Numatoma galiojimo pabaiga – lauko reikšmė suskaičiuojama automatiškai įvedus sutarties trumę mėnesiais. Jei sutarties trukmė nėra nurodyta, naudotojas gali nurodyti numatomą galiojimo pabaigą rankiniu būdu.
- Galiojimo pabaiga – lauko reikšmė suskaičiuojama automatiškai nurodžius sutarties trukmę mėnesiais. Jei sutarties trukmė nėra nurodyta, naudotojas gali nurodyti galiojimo pabaiga rankiniu būdu. Galiojimo pabaigos lauką redaguoti galima tik iki statuso pakeitimo. Keičiant statusą galiojimo pabaiga pakeičiama. Tarkim: Sutarties Numatoma galiojimo pradžia – 2011.01.01 Sutarties trukmė (mėn) – 1mėn Tai Sutarties Numatoma galiojimo pabaiga – 2011.02.01 Jei sutarties pradėjo galioti ne 2011.01.01, o 2011.01.05, tai keičiant sutarties statusą galiojimo pabaiga irgi bus pastumta per 5 dienas ir bus 2011.01.05.
- Sutarties tipas – redaguojamas sąrašas. Naudotojas gali pasirinkti reikšmę iš pateikto sąrašo, arba papildyti sąrašą nauja reikšme.
- Trukmės tipas – redaguojamas sąrašas. Naudotojas gali pasirinkti reikšmę iš pateikto sąrašo, arba papildyti sąrašą nauja reikšme.
- Sutarties pavadinimas – naudotojas gali įvesti sutarties pavadinimą. Tekstinis laukas. Jei sutartis kuriama pagal šabloną, tai šablono pavadinimas rodomas, kaip sutarties pavadinimas.
- Aprašymas – naudotojas gali įvesti sutarties aprašymą. Tekstinis laukas.

Statuso informacija:
Laukai užpildomi automatiškai keičiant sutarties statusą:
- Statusas – dabartinis sutarties statusas.
- Statuso keitimo data – paskutinė statuso keitimo data.
- Statuso priežastis – statuso keitimo priežastis, nurodoma keičiant statusą.

Sutarties nutraukimas:
Laukai neturi jokios logikos, tai informacinio pobūdžio duomenų blokas.
- Galimas nutraukimas – pažymėjus lauką, aktyvuojami likusieji laukai.
- Įspėjimo terminas (mėn) – naudotojas gali nurodyti prieš kiek menesių reikia informuoti apie sutarties nutraukimą.
- Galima nutraukti nuo – naudotojas gali nurodyti nuo kada galimas sutarties nutraukimas.
- Nutraukimo terminas (mėn) – naudotojas gaili nurodyti po kiek mėnesių nuo sutarties galiojimo galimas sutarties nutraukimas. Nurodžius lauko reikšmę sistema suskaičiuoja lauko Galima nutraukti nuo datą.

Sutarties pratęsimas:
Laukas neturi šiuo metu jokios logikos, tai informacinio pobūdžio duomenų blokas:
- Automatinis pratęsimas – pažymėjus lauką aktyvuojamas laukas Laikotarpis mėn.
- Laikotarpis mėn – naudotojas gali nurodyti kiek mėnesių sutartis gali būti pratęsiama automatiškai, kai sutartis baigs galioti.

Sutarties sąlygos pagal nutylėjimą:
-
Su PVM – laukas užpildomas automatiškai, kai parenkamas kainynas su PVM. Pakeitus kainyną ir atnaujinant sutartį naudotojas informuojamas apie šio lauko pasikeitimus.
- Numatomos priskaitymo sąlygos – prie sutarties pridedamos priskaitymo sąlygos t.y kokiu periodiškumu ir kokiomis dalimis atlikti priskaitymus. Norėdami pridėti priskaitymo sąlygas, spauskite laukelio pabaigoje esantį mygtuką (padidinimo stiklas) ir iš pateikto sąrašo pasirinkite reikiamas. Jeigu reikiama priskaitymo sąlyga nėra suvesta, spauskite mygtuką Naujas. Tuščiame priskaitymo sąlygų lange suveskite informaciją, išsaugokite ir užverkite langą. Tokiu būdu nurodomos priskaitymo sąlygos visiems sutarties objektams. Jeigu sutarties objektai turės skirtingas priskaitymo sąlygas, lauką palikte tuščią, o priskaitymo sąlygas nurodysite prie kiekvieno sutarties objekto atskirai.
- Numatomas mokėjimo planas – prie sutarties pridedamas mokėjimo planas t.y kokiomis dalimis ir per kiek dienų privaloma apmokėti sąskaitos dalį. Norėdami pridėti mokėjimo planą, spauskite laukelio pabaigoje esanį mygtuką (padidinimo stiklas) ir iš pateikto sąrašo pasirinkite reikiamą mokėjimo planą. Jeigu reikiamas mokėjimo planas nėra suvestas, spauskite mygtuką Naujas. Tuščiame mokėjimo planų detalių lange suveskite informaciją, išsaugokite ir užverkite langą. Jeigu kiekvienam sutarties objektui taikysite skirtinus mokėjimo planus, lauką palikite tušią, o mokėjimo planą nurodysite prie kiekvieno sutarties objekto atskirai.
- Numatytas kainynas – prie sutarties pridedamas kainynas. Jeigu kiekvienam sutarties objektui taikysite skirtingą kainyną, lauką palikite tuščią, o kainyną nurodysite prie kiekvieno sutarties objekto atskirai. Taip pat jeigu netaikysite kainyno sutartims, lauko nepildykite.

Privalomi/pateikti dokumentai:
- Duomenų bloke pateikiamas sąrašas privalomų dokumentų. Jeigu dokumentas kartu su sutartimi pateiktas, pažymėkite tai ir įkelkite dokumentą į Dokumentų skiltį. Norėdami redaguoti privalomų dokumentų sąrašą, tai galite padaryti Administravimas -> Sąrašai.
- Sutarties tipų sąrašas yra konfigūruojamas ir juos galima pasipildyti / persivadinti

Sutarčių statusai
Sutartys gali įgyti šiuos statusus:
- Nauja – priskiriama automatiškai, kai pradedama kurti sutartis. Tokiu statusu sutartį laikyti iki tol, kol ji yra ruošiama.
- Aktyvi – sutarčiai priskirti šį statusą, kai jos jau nebegalima koreguoti. Aktyviai sutarčiai galima tik kurti iš galimų įvykių mokėjimus ir registruoti faktus iš galimų įvykių. Parenkant statusą Aktyvi, galite keisti galiojimo pradžios lauką.
Sekančius statusus turi priskirti pats naudotojas. Jie yra tokie:
- Atmesta
- Baigusi galioti
- Pasirašyta
- Sustabdyta – pasirinkus šį statusą, galite nurodyti Aktyvavimo datą t.y kada vėl sutartis bus aktyvi.
- Nutraukta
administravimasKeičiant sutarties statusą, galima nurodyti jo keitimo datą, jei nesutampa su esama diena, bei nurodyti jo keitimo priežastį. Nurodyta priežastis matyti sutarties detalių lange, po lauku Statusas

Sutarties šalių lapas
Į sutarties šalis informacija imama iš partnerių arba iš administruojamų organizacinių įmonių (filialų). Šitame lape nurodoma, tarp ko yra sudaroma sutartis, nurodomas šaliai atstovaujantis asmuo.
Sutarties pardavėją/naudos gavėją visada reikia rinktis iš administruojamų organizacinių vienetų, o pirkėją / mokėtoją iš partnerių.
Pardavimo sutartyje pardavėjas ir naudos gavėjas gali būti tik po vieną.
Jeigu sutartyje yra daug pirkėjų arba mokėtojų, galite nurodyti, kuris jų yra pagrindinis (kuriam išrašomos sąskaitos). Parinkite šalį ir spauskite mygtuką Nustatyti pagrindiniu. Po mygtuko paspaudimo pasikeičia sutarties antraštė. Joje rodoma pagrindinės šalies informacija. Pagrindinė šalis nustatoma tik tam, kad sistemos naudotojui būtų paprasta naudotis sutarčių moduliu. Sąskaitos ir kiti dokumentai išrašomi tai šaliai, kuri į šalių lapą buvo pridėta pirmieji(pirmam pridėtam pirkėjui/mokėtojui).
administravimas

Sutarties dalyko lapas
Sutarties dalyko lape iš resursų lango nurodoma dėl ko yra sudaroma sutartis:
- Jei nuomos, tai koks objektas nuomojamas
- Jei turto vertinimo, tai kam atliekamas turto vertinimas ir t.t.
Sutarties dalyko priskirti neprivaloma, tačiau per jį vyksta resurso ir sutarties susiejimas,t.y. nuėjus į resurso verslo santykių skiltį bus galima pamatyti sutartį.
Kai bus aišku nuo kada iki kada sutarties dalykas bus išnuomotas per čia jį galima atidaryti (ant pavadinimo yra hyperlinkas) ir sukurti nuomos veiksmą, kad atitinkamoms datoms NT objektas būtų Užimtas.
administravimasVeiksmo kūrimo langas
administravimasSutarties objektų lapas
Į sutarties galimų įvykiu lapą bus vedami visi įvykiai (faktai), kurie gali įvykti tos sutarties galiojimo metu ir visi priskaitymai (mokėjimai) už ką galės būti imami pinigai sutarties galiojimo metu.
Kaip įvykis (faktas) gali būti registruojami visi įvykiai, po kurių neseka pinigų mokėjimas, t.y. priėmimo perdavimo aktai, įspėjimai, pakartotiniai įspėjimai ir pan. Nurodomos datos kada tie faktai turėtų įvykti. Tačiau tam tikrais atėjais gali tekti ir už įvykį išrašyti sąskaitą. Tarkim sutartyje numatytas vienas nemokamas santechniko iškvietimas ir už jį pinigai nėra mokami. Tačiau iškvietus santechniką antrą kartą, tai tampa jau mokama paslauga. Tokiu atveju galima priskaitymą sukurti ir įvykiams.
Kaip mokėjimai turi būti registruojama viskas, už ką sutarties galiojimo metu galės būti imami pinigai, t.y. tarpininkavimo mokestis, rinkodaros mokestis, bauda, nuomos mokestis ir t.t. Visos paslaugos už ką imami pinigai bus registruojamos produktų kataloge su tipu „Paslauga“. Nurodomos datos nuo kada iki kada bus imamas mokestis, nurodomos priskaitymo sąlygos, mokėjimo planai, pirmos sąskaitos išrašymo data. Jeigu priskaitymui reikalingas kainynas galite nurodyti ir kainyną.
Norėdami pridėti sutarties objektą spauskite mygtuką Pridėti ir pasirinkite, ką norite pridėti, Priskaitymą ar Įvykį.
- Pasirinkus, kad pridedamas Priskaitymas:
Atveriamas produktų paieškos langas. Jeigu reikiamas produktas nėra suvestas, spauskite mygtuką Naujas. Tuščiame produktų detalių lange suveskite informaciją, išsaugokite ir užverkite langą. Parinkite reikiamą produktą ir spauskite mygtuką Gerai. Jeigu buvot nurodę priskaitymo sąlygas, mokėjimo planą ir kainyną sutarties informacijos lape ši informacija perkopijuojama, jei nenurodėt – nurodykite prie kiekvieno sutarties objekto atskirai.
Prie sutarties galite pridėti sutarties objektų, uz kurios mokėjimų negeneruosite. Tarkim administravimo mokestis, kuris sutartyje numatytas kaip nemokama paslauga. Jeigu produktas sutartyje yra nemokamas ir jo nenorite traukti į sąskaitas, pažymėkite laukelį Netraukti į sąskaitą. Produktas gali turėti nulinę kainą tik: jei jis atėjęs iš šablono ir produktų detalių lange turi požymį Galima suteikti nemokamai.
Jei sutarties šablone pridėtas produktas su nuline kaina, sutartyje tai matysis laukelyje Iš šablono.
- Parinkus, kad pridedamas Įvykis:
Pridedama lange nauja eilutė. Užpildykite laukus Pavadinimas, Laikotarpis nuo, Laikotarpis iki.
Įvykiui taip pat galite kurti priskaitymus. Paspaudus mygtuką Pridėti priskaitymą. Atveriamas tuščias langas, kuriame reikia nurodyti visus būtinus laukus.
administravimasMokėjimams galima pasirinkti tokius apskaičiavimo būdus:
administravimasPasirinkus Fiksuota kaina atsidaro toks langas:
administravimasĮ lauką Kaina įrašoma paslaugos kaina. Į lauką Kiekis įrašomas arba kiekis (jei tai pvz. už vertinimo paslaugą imamas mokestis) arba plotas (jei kainai įtaką daro plotas). Kad ir už tą patį marketingą, jei tai yra 1000 litų per mėn., tai kaina būtų 1000, o kiekis lygus 1. Tačiau gali būti įrašoma ir 10 litų už 10 kv.m. Čia jau nuo konkrečios situacijos priklauso.
Jeigu sutarties objektui buvo nurodytas kainynas, kaina tampa neredaguojamas laukas ir paimama iš kainyno. Kainyne kaina gali galioti tam tikram kiekiui arba tam tikram laikotarpio. Tarkim viena turto vertinimo paslauga kainuoja 100LT, o užsakant du turto vertinimus – 90LT. Arba sausio mėnesį turto vertinimo paslauga kainuoja 100LT, o vasarį 200LT. Taigi jeigu kaina parenkama pagal kainyną, pakeitus lange kiekis, pasikeis kaina, arba pakeitus laikotarpį nuo ir laikotarpį iki – kaina taip pat pasikeis.
Kaina įvesti galima tik tuo atveju, jei priskaitymui nenurodytas kainynas ir produkto detalių lange nepažymėtas požymis Kaina tik iš kainyno.
Pasirinkus bet kurį kitą kainos apskaičiavimo būdą (nuomos kainos apskaičiavimo būdą), skaičiavimams duomenys eis iš atributų, kurie bus atskirai aprašyti atributų skyriuje.
Jei pažymėtas galimas įvykis, kurio tipas Mokėjimas, aktyvuojasi mygtukas Generuoti priskaitymus. Pagal parinktas priskaitymo sąlygas sugeneruoti priskaitymai matomi Priskaitymų lape. Pagal sugeneruotus priskaitymus bus išrašomos sąskaitos faktūros. Taip dažniausiai kuriami periodiniai priskaitymai.
Taip pat galite kurti atskirus mokėjimus tiek priskaitymams tiek įvykiams. Pažymėkite priskaitymą arba įvykį ir spauskite mygtuką Kurti priskaitymą. Jei priskaitymai kuriami priskaitymui, tai modaliniame lange visa informacija jau yra. Jeigu priskaitymas kuriamas įvykiui, modalinis langas atidaromas tuščias ir jame reikia nurodyti visą informaciją.
Jei pažymėtas galimas įvykis, kurio tipas Įvykis, aktyvuojasi mygtukas Pridėti įvykį. Užregistruotas įvykis matyti Įvykių lape. Registruojant įvykį jam galima priskirti dokumentą ir pateikti detalesnį aprašymą:
administravimasSutarties mokėjimų lapas
Sutarties mokėjimų lape detaliai matosi už ką ir kokiu metu bus išrašomos sąskaitos.
administravimasPaspaudus mygtuką Kurti sąskaitą faktūrą, atsidaro langas, kuriame jau būna pažymėti mokėjimai, kuriems pagal sąskaitos išrašymo datą jau atėjo laikas išrašyti sąskaitą. Mygtukas aktyvus būna tik jau Aktyviai sutarčiai, t.y. negalima išrašinėti sąskaitų iš dar neaktyvios sutarties.

Sutarties įvykių lapas
Sutarties faktų lape matyti, kokie įvykiai jau yra įvykę/užregistruoti su šia sutartimi. Galimuose įvykiuose esantys tie faktai yra planuojami, o jau užregistruoti ir atsidūrę šiame lape yra įvykę faktai.
administravimas

Bendrųjų sąlygų lapas
Papildomų susitarimų lape laisvu tekstu įrašomos pastabos.
UntitledAdministravimo informacijos lapas
Administravimo informacijos lape galite pridėti atsakingus asmenis. Atsakingu asmeniu automatiškai tampa naudotojas, kūręs sutartį. Atsakingi naudotojai pridedami iš naudotojų sąrašo.
administravimas

Įrašo saugos lapas
Įrašo saugos lape galite rakinti įrašus t.y neleisti juo naudotis kitiems naudotojams. Norėdami pridėti naudotojus arba naudotojų grupes, spauskite atitinkamą mygtuką. Parinkite naudotoją arba naudotojų grupę, nurodykite rolę. Rolės kuriamos Saugumo modulyje srityje Įrašų sauga.
administravimasSutarties spausdinimas
Mygtukas Spausdinti -> Spausdinimo peržiūra. Sugeneruotas sutarties dokumentas atsiranda skiltyje Dokumentai.
Padarę esam tiek šablonų, kiek matyti žemiau esančiame paveiksle. Sugeneravus dokumentą, jis kaip minėjau atsiranda sutarties dokumentų skiltyje. Iš ten jį galima atsidaryti, pakoreguoti ir įkelti naujesnę versiją. Sekantį karta spausdinant jau bus atidaromas iš dokumentų skilties pakoreguotas sutarties dokumentas.
Sutarties dokumentą nebūtina generuoti per sistemą, galima tiesiog paruoštą kompiuteryje prisegti į dokumentų skiltį.

Funkcija Išsaugoti kaip...
Sutartys turi funkciją Išsaugoti kaip... Ją panaudojus sukuriama analogiška sutartis jau turimai, tik su statusu Nauja, perkopijuojamos sutarties šalys, sutarties dalykas, sutarties objektai ir sutarties atributai (perkopijuojami patys atributai, o ne jų reikšmės).

Išsaugoti kaip šabloną
Sutartys turi funkciją Išsaugoti kaip šabloną. Ją panaudojus sukuriamas naujas šablonas. Sutarties šablone perkopijuojamos šalys, sutarties objektai, informacija ir sutarties atributai (perkopijuojami patys atributai, o ne jų reikšmės).

Sutarčių šablonai
Darbą su sutartimis taip pat palengvina sutarčių šablonai: Dokumentai -> Sutarčių šablonai.
Galima susikurti šablonus visoms tipinėms sutartims ir juos tikslingai pavadinus paspartinti darbą su sutarčių kūrimu.
Pavyzdžiui ,kuriant šabloną brokerių pardavimo sutarčiai šalyse nurodyti Pardavėjas „ĮMONĖ XXX“ iš administruojamų organizacinių vienetų, sutarties galimuose įvykiuose kaip mokėjimą parinkti tą paslaugą, į kurią eis pinigai (tarpininkavimo mokestis ar pan.), kaip faktą priskirti darbų perdavimo priėmimo aktą. Sutarties šablonui priskirtus atributus taip pat perims pagal jį kuriama sutartis.
Jeigu numatyta, kad produktas sutartyje bus parduodamas nemokamai. Tai nulinę kainą galima nurodyti tik sutarties šablone. Jei sutartis kuriame ne pagal sutarties šabloną, naudotojas negalės produktui priskirti nulinės kainos. Nulinė kaina gali ateiti tik iš sutarties šablono ir produkto lange turi turėti požymi Galima suteikti nemokamai.
Tuomet kuriant naują sutartį pasirinkti Naujas -> Naujas pagal šabloną ir atsidariusiame sutarties lange bus iš karto priskirti šablono nustatymai, tereikės sudėlioti datas, sumas, klientą, sutarties dalyką.

Sutarčių atributai
Atributai gali būti pridedami atskirai kiekvienai sutarčiai arba atributus galima pridėti sutarties šablonui. Tarkim, jei sutartis kuriama pagal Akropolio patalpų nuomos šabloną, tai tam šablonui priskirtus atributus paveldi visos pagal tą šabloną kuriamos sutartys. Atkreipti dėmesį į tai, kad sutartyse rodomi atributų panelėje atributai ta tvarka, kuria jie buvo pridėti prie sutarties.
administravimas

Varnelė Naudojama skaičiavimuose reiškia, kad šitų atributų reikšmės naudojamos apskaičiuojant nuomos kainas. Tik skaitymui reiškia, kad kai sutartis bus aktyvi, tų atributų reikšmių nebus galima koreguoti.
Jei sutarties nuomos kainai apskaičiuoti parenkama formulė Fiksuota su VKI, tuomet tai sutarčiai reikalingi tokie skaičiavimo atributai:
- Taikyti VKI – nurodoma Taip (varnelė uždėta) ar Ne (baltas langelis) ir nurodomos galiojimo datos nuo kada iki kada sutarčiai taikomas VKI. Į lauką Aprašymas galima įvesti pastabą, jei reikia.
administravimas- Bazinė kaina – nurodoma, kokia taikoma nuomos bazinė kaina prie kurios dar prisidės VKI
administravimas- Plotas – suvedamas NT patalpos plotas
administravimas- VKI – Suvedamas VKI dydis
administravimasJei sutarties nuomos kainai apskaičiuoti parenkama formulė Procentas nuo apyvartos, tuomet tai sutarčiai reikalingi tokie skaičiavimo atributai:
- Procentas nuo apyvartos – suvedamas procentas nuo apyvartos, kurį mokės nuomininkas nuo suprekiautos apyvartos
administravimas- Apyvartos registras – į šį atributą kas mėnesį registruojama suprekiauta apyvarta
administravimasJei sutarties nuomos kainai apskaičiuoti parenkama formulė Pakopinis, tuomet tai sutarčiai reikalingi tokie skaičiavimo atributai:
- Plotas (jau buvo aukščiau aprašyta)
- Bazinė kaina – bazinę kainą reiktų vesti taip kaip ir aukščiau aprašyta, tik su galiojimo laikais. Pvz. 100 litų galioja nuo 2009.01.01 iki 2009.13.21, o 110 litų jau galioja nuo 2010.01.01 iki 2010.12.31 ir t.t. nurodomos visos kainos sutarties galiojimo laikotarpiui.
Jei pagal šią formulę skaičiuojant nuomos kainą dar turi būti pritaikomas VKI, tai reikia nustatyti ir atitinkamus atributus su VKI, kurie jau buvo aprašyti prie formulės „Fiksuota su VKI“
Jei sutarties nuomos kainai apskaičiuoti parenkama formulė Mišrus, tuomet tai sutarčiai reikalingi tokie skaičiavimo atributai:
- Plotas
- Bazinė kaina
- Procentas nuo apyvartos
- Apyvartos registras
Kiekvienam periodui generuojant mokėjimą yra tikrinama ar bazinė kaina yra daugiau, ar procentas nuo apyvartos yra daugiau ir tai sumai paskaičiuojama nuomos kaina.
Pagal paskutinius laiškus dėl šio nuomos tipo ir pagal tavo atsiųstą excelį dėl sutarčių matau, kad mums šitą nuomos paskaičiavimo tipą reikia plėsti, nes per analizę nubuvom tiek situacijų nusipiešę.
Priklausomai nuo nuomos paskaičiavimo formulės siūlyčiau netgi atskirus sutarčių šablonus pasidaryti, kad nesimaišytų bereikalingi atributai sutarties lange. Aišku galima ir kuriant sutartį pagal šabloną nueiti į jos atributų langą ir išmesti jai nereikalingus, kad nesimaišytų.
administravimasSusiję objektai
Susijusių objektų skiltyje matomi visi su sutartimi susiję objektai. Jie pridedami automatiškai. Sutarčiai nurodžius nekilnojamo turto objektą, prie sutarties skiltyje Susiję objektai šis objektas pridedamas automatiškai.
Susijusį objektą galite priskirti ir rankiniu būdu. Spauskite mygtuką Pridėti ir pasirinkite, kokį susijusį objektą norite pridėti.
administravimas

Pastabų skiltis
Naudotojas prie sutarties gali nurodyti pastabas, jas redaguoti arba pašalinti. Standartinė pastabų skiltis.
administravimasDokumentų skiltis
Naudotojas prie sutarties gali pridėti dokumentus. Dokumentai sugeneruojami ir pridedami automatiškai po dokumento spausdinimo. Jei reikalingas papildomas dokumentas naudotojas gali jį pridėti.
administravimasVeiklų/laiškų skiltis
Standartinė veiklų/laiškų skiltis. Naudotojas gali sukurti su sutartimi susijusias veiklas, siųsti laiškus arba masinius laiškus.
administravimas

Istorijos skiltis
Istorijos skiltyje matomi visi sutartyje atlikti veiksmai ir naudotojai, kurie modifikavo ar kūrė sutartį.
Sutarties istorijoje pateikiami tokie duomenys:
- Veiksmas – atliktas veiksmas (sukūrė arba redagavo);
- Lentelės pavadinimas – sutarties langas, kuriame buvo atliktas veiksmas pvz: sutarties šalys, tai reiškia kad nuomenys buvo įvesti šiame lange.
- Sukūrė – parodo į kokią reikšmę buvo pakeista.
- Data/laikas – veiksmo atlikimo data ir laikas.
- Naudotojas – sistemos naudotojas atlikęs veiksmą.administravimasPriskaitymo sąlygos
Sutartyse naudojamos priskaitymo sąlygos t.y sąlygos kada suformuoti sąskaitą. Naudotojas pats gali sukurti priskaitymo sąlygas ir jas taikyti sutartyse.
Atverkite modulio Dokumentai sritį Priskaitymų sąlygos. Atveriamas priskaitymų paieškos langas.
administravimas

Norėdami sukurti naują priskaitymo sąlygą, spauskite mygtuką Naujas. Atveriamas detalių langas:
- Pavadinimas – priskaitymo sąlygos pavadinimas. Laukas privalomas.
- Aprašymas – priskaitymo sąlygos aprašymas.
- Periodiškumas – parinkite priskaitymo sąlygos periodiškumą. Galimos pasirinkimo reikšmės: Kas pusę metų, Kas metus, Kas menesį, Pagal pareikalavimą, Kas kervirtį. Jeigu parinksite periodiškumą Pagal pareikalavimą, reikės nurodyti mokėjimo dalis t.y per kiek dienų kokią sumą priskaityti. Norėdami nurodyti mokėjimo dalis spauskite mygtuką Pridėti mokėjimo dalį. Pridėtoje eilutėje nurodykite atidėjimą dienomis ir Mokėjimo dalis %. Stulpelio Mokėjimo dalis % suma turi būti 100%.
administravimasMokėjimo planai
Sutartyse naudojami mokėjimo planai t.y nustatymai kokią dalį per kiek dienų privaloma apmokėti. Naudotojas pats gali sukurti priskaitymo sąlygas ir jas taikyti sutartyse.
Atverkite modulio Mokėjimai sritį Mokėjimų planai. Atveriamas mokėjimų planų langas.
administravimasNorėdami sukurti naują mokėjimo planą, spauskite mygtuką Naujas. Atidaromas mokėjimo planų detalių langas:
- Pavadinimas – mokėjimo plano pavadinimas. Laukas privalomas.
- Aprašymas – mokėjimo planų aprašymas.
Spauskite mygtuką Pridėti mokėjimą ir užpildykite laukus Atidėjimas dienomis bei Mokėjimo dalis %. Stulpelio Mokėjimo dalis % suma privalo būti 100%.