Instrukcijų atmintinė

Išbandyti

Instrukcijų atmintinė. Instrukcijas puslapyje galite rasti dvejose vietose: Kaip pradėti? ir  Buhalterijos vartotojo vadovas. Kaip pradėti? skyrius skirtas pradinių apskaitos likučių kėlimo bei statinių duomenų vedimo instrukcijoms. Naudotojo vadovo instrukcijose pateikiami einamųjų apskaitos operacijų registravimo aprašymai, specifinių apskaitos operacijų registravimo atvejai.
Kaip pradėti?
1. Sąskaitų plano koregavimas/importas. Tipų koregavimas/papildymas.
1.1. Sąskaitų plano koregavimas.  Pateikiamas detalus aprašymas apie tai, kai sistemoje koreguoti esantį sąskaitų planą (pridėti naują sąskaitą, pakoreguoti esamą, pašalinti). Prieš koreguojant sąskaitų tipus, rekomenduojame susipažinti su sąskaitų plano detalių sąskaitų parinkimo schema detaliose apskaitos operacijose. Aprašymą rasite čia.
1.2. Sąskaitų plano importas. Rasite informaciją apie tai, kaip į sistemą suimportuoti savo sąskaitų planą, sąskaitų plano importo failą.
1.3. Sąskaitų tipų koregavimas/papildymas. Aprašoma kaip reikia pasikoreguoti sąskaitų tipus, kurie naudojami korespondencijose. Instrukcijoje aprašoma kaip susieti sąskaitų plano sąskaitas, kad jos būtų parenkamos tvirtinant įvairias apskaitos operacijas. Taip pat aprašyti sistemoje esantys tipai: kokios reikšmės kokiuose tipuose naudojamos sąskaitų parinkimui tvirtinimo metu. Kokie tipai kokiose apskaitos operacijose naudojami, kokias sąskaitų plano grupes jie parenka.
2. Partnerių importas. Čia rasite aprašymą kaip suimportuoti partnerių korteles į sistemą bei importo failą. Importo faile, lape Aprašymas - detalus aprašymas apie keliamas reikšmes.
3. Skolų likučių kėlimas.
3.1. Prieš pradedant kelti likučius. Pateikiama informacija ką ir kaip reikia atlikti prieš pradedant kelti skolų likučius: sukurti/suimportuoti partnerių korteles.
3.2. Rankinis likučių įkėlimas. Aprašoma kaip rankiniu būdu sukelti turimas skolas:buhalterinių pažymų kūrimas, būtinos detalės, buhalterinių pažymų masinis arba rankiniu būdu tvirtinimas.
3.3. Likučių įkėlimas importuojant. Pateikiamas aprašymas kaip į sistemą sukelti skolas importuojant (tiek Jūsų skolas tiekėjams tiek tiekėjų skolas Jums), skolų importo failas, lape Aprašymas - keliamų reikšmių aprašymas.
3.4. Pasitikrinkite. Rasite ataskaitų sąrašą, kurių pagalba galėsite pasitikrinti įkeltus skolų likučius
4. Atsargų likučių kėlimas.
4.1. Prieš pradedant kelti likučius. Pateikiamas aprašymas ką ir kaip reikia atlikti sistemoje prieš pradedant kelti likučius. Perskaitę instrukciją sužinosite kaip valdyti Produktų grupes (kurti/koreguoti/importuoti), kaip susikurti arba susiimportuoti sistemoje produktus (rasite produktų importo failą), kaip susikurti sistemoje atskaitingus asmenis, atsagų sandėlius ir detalias sandėlio vietas.
4.2. Rankinis likučių kėlimas. Instrukcijoje detaliai aprašoma kaip įkelti į sistemą atsargų likučius rankiniu būdu (kuriant sistemoje inventorizacijos fiksavimo operacija).
4.3. Likučių kėlimas imortuojant. Pateikiamas aprašymas kaip į sistemą suimportuoti atsargų likučius importo failo pagalba. Pateikiamas importo failas, failo lape Aprašymas rasite detalų aprašymą apie reikšmes, reikalingas likučių kėlimui.
4.4. Pasitikrinkite. Ataskaitos ir vietos sistemoje, kur būtų galima pasitikrinti į sistemą sukletus likučius.
5. Ilgalaikio turto likučių kėlimas.
5.1. Prieš pradedant kelti likučius. Rasite informaciją ką būtina atlikti prieš pradedant kelti Ilgalaikio turto likučius. Kaip susikurti atsakingus asmenis, Ilgalaikio turto vietas, kaip susiimportuoti arba susikurti rankiniu būdu Ilgalaikio turto korteles.
5.2. Rankinis likučių įkėlimas. Pateikiamas aprašymas kaip į sistemą susikelti likučius rankiniu būdu: kaip susikurti įsigijimo ir nusidėvėjimo operacijas, kurių metu įkeliami likučiai.
5.3. Likučių įkėlimas importuojant. Pateikiamas aprašymas kaip sistemoje suimportuoti Ilgalaikio turto likučius Ūtiek įsigijimo, tiek nusidėvėjimo) importo failo pagalba. Aprašyme raste importo failą, o importo failo lape Aprašymas - detalus aprašymas apie reikšmes, reikalingas Ilgalaikio turto likučių kėlimui.
5.4. Pasitikrinkite. Rasite aprašymą kokių ataskaitų pagalba arba sistemoje galite susitikrinti įkeltus turto likučius.
6. Atskaitingų asmenų likučių įkėlimas.
6.1. Prieš pradedant kelti likučius. Pateikiamas aprašymas ką reikia atlikti sistemoej prieš pradedant kelti likučius: kaip susikurti darbuotojo kortelę ir vėliau panaudjus kortelės informaciją sukurti sistemoje atskaitingą amsneį, kuriam bus registruojama skola.
6.2. Rankinis likučių kėlimas. Aprašoma kaip sistemoje rankiniu būdu įkelti atskaitigo asmens skolą (arba įmonės skolą atskaitingam asmeniui)
6.3. Pasitikrinkite. Trumpas aprašymas apie tai kur galite pasitikrinti įkeltą atskaiitngo asmens skolą.
7. Banko ar kasos likučių įkėlimas.
7.1. Prieš pradedant kelti likučius. Rasite aprašymą ką reikia susivesti sistemoje prieš pradedant kelti banko likučius: kaip susikurti sistemoje banko sąskaitas, kasas.
7.2. Rankinis likučių kėlimas. Pateiktas aprašyma skaip sistemoje susikūrus pinigų gavimo operacijas įsielti banko ar kasos likutį.
7.3. Pasitikrinkite. Trumpas aprašymas apie naudojamas ataskaitas likučių tikrinimui.
8. Kitų didžiosios knygos sąskaitų likučių kėlimas.
8.1. Likučių kėlimas importuojant . Rasite aprašymą kaip į sistemą sukelti kitus DK likučius. Taip pat pateikiamas likučių importo failas. Failo lape Aprašymas rasite detalų kėlimui reikalingų duomenų aprašymą.
8.2. Rankinis likučių kėlimas. Pateikiamas aprašymas kaip į sistemą kuriant buhalterines pažymas rankiniu būdu sukelti kitų DK sąskaitų likučius.
8.3. Pasitikrinkite. Rasite aprašymą kur pasitirknti į sistemą sukeltus likučius.

Vartotojo vadovo Buhalterija instrukcijos.
1. Kaip sistemoje susikurti produktą?  Detali instrukcija kaip sistemoje susikurti produktą, kas yra produkto grupės, kaip pagal produktą parenkamos sąskaitų plano sąskaitos registravimo į apskaitą metu.
2. Kaip sistemoje sukurti partnerį? Instrukcijoje rasite informaciją apie tai, kuo sistemoje svarbios partnerio globalios grupės, banko informacija, partnerio tipas.
3. Pirkimo sąskaitos registravimas. Kaip sistemoje užregistruoti prekių ar paslaugų pirkimo sąskaitą?
4. Pardavimo sąskaitos registravimas. Kaip sistemoje parduoti prekes ar paslaugas?
5. Pirkimo arba pardavimo sąskaitų grąžinimo operacijų registravimas. Kaip sistemoje užregistruoti grąžinamas prekes arba paslaugas?
6. Mokėjimo nurodymo registravimas. Kaip sistemoje užregistruoti mokėjimo nurodymą, kuris keliamas į banką?
7. Banko išrašo importas į sistemą. Kaip į sistemą suimportuoti banko išrašą, kad nereikėtų detalių piniginių operacijų registruoti rankiniu būdu?
8. Pinigų gavimų ir išmokėjimų registravimas sistemoje. Kaip sistemoje užregistruoti pinigų mokėjimus?
9. Kasos pajamų ir išlaidų orderių registravimas. Kaip sistemoje užregistruoti pinigų judėjimus kasoje?
10. Pirkimo ir pardavimo sąskaitų redagavimas . Kaip sistemoje koreguoti pirkimo ir pardavimo sąskaitas? ką galima redaguoti nestornuojant sąskaitos?
11. Sąskaitų plano koregavimas. Kaip sistemoje pasikoreguoti sąskaitų planą?
12. Apskaitos įrašų registravimo išrinkimo taisyklės. Kaip sistemoje išrenkamos detalios sąskaitų plano sąskaitos? kas tai nulemia?
13. Kam naudojami sąskaitų plano sąskaitų tipai? Instrukcijoje rasite informaciją kaip susikurti, papildyti sąskaitų tipą, kaip suformuluoti tipe taisyklę, kad naudojant šį tipą būtų parenkama reikiama sąskaitų plano sąskaita. Taip pat rasite aprašymą apie sistemoje esančius tipus, Sąskaitų plano sąskaitas, kurias jie parenka ir kokios operacijos detalės dalyvauja parenkant sąskaitą.
14. Korespondencijų kūrimas ir konfigūravimas. Kaip sistemoje susikurti reikiamas korespondencijas? kaip pasikoreguoti esamas?
15. Apskaitos periodai. Kaip susikurti, ištrinti ar uždaryti apskaitos periodą?
16. Finansinių metų uždarymas. Kaip sistemoje atlikti sąskaitų (sąnaudų ir pajamų) uždarymą?
17. Analitinių ataskaitų kūrimas ir generavimas iš duomenų peržiūros lango. Kaip susigeneruoti ataskaitą iš bet kurio duomenų lango sistemoje su pasirinkta lange informacija?
18. Buhalterinių pažymų kūrimas sistemoje. Kaip sistemoje susikurti buhalterinę pažymą? kam jos reikalingos ir kokius įrašus apskaitoje su jomis galima daryti?
19. Mokėtinų/gautinų sumų valdymas. Kas yra mokėtinos gautinos sumos? kada ir kaip jas reikia sudengti?
20. Pirkimo sąskaitos registravimas, kai pirkimą atlieka atskaitingas asmuo. Kaip užregistruoti pirkimą, kai už jį apmokėjęs atskaitingas asmuo?
21. Pardavimo sąskaitos registravimas, kai pajamos surenkamos per atskaitingą asmenį. Kaip užregistruoti pardavimą, kai pinigus už jį gauna atskaitingas asmuo?
22. Avansinio apmokėjimo registravimas. Kaip sistemoje užregistruoti avansinius mokėjimus?
23. Valiutos keitimas banke. Kaip sistemoje atlikti valiutos keitimo operaciją?
24. GPM’o, nesusijusio su darbo užmokesčio pajamomis, registravimas. Kaip užregistruoti GPMą nesusijusį su darbo santykias (perkama paslauga/prekė, tačiau prievolė sumokėti GPMą yra įmonei)?
25. Pirkimo ir pardavimo sąskaitų importas. Kaip suimportuoti į sistemą pirkimo arba pardavimo sąskaitas?
26. Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktų siuntimas. Kap sistemoje išsiųsti suderinimo aktus tiekėjams?
27. Atskaitingų asmenų skolų užsienio valiuta dengimas. Kaip sistemoje sudengti atskaitingų asmenų skolas, jei skolos yra užsienio valiuta?
28. Automatinis skirtingų partnerių skolų sudengimas apskaitoje. Kaip sistemoje sudengti skirtingų partnerių skolas?
29. Automatinis valiutinių likučių perskaičiavimas balanso datos valiutos kursui. Kaip sistemoje metų pabaigos datai perskaičiuoti valiutinius likučius?
30. Automatinis sandorių užsienio valiuta sudengimas. Kaip sistemoje sudengti mokėjimus ir skolas užsienio valiuta?
31. Automatinis sąskaitų faktūrų kūrimas pagal sutartis . Kaip sistemoje susikurti sutartį, kad pagal ją būtų generuojami priskaitymai ir kas mėnesį automatiškai sukuriamos pardavimo sąskaitos?
32. PVM registravimas apskaitoje kai įmonėje vykdoma mišri veikla. Kaip sistemoje užregistruoti pirkimus, kai įmonėje vykdoma mišri veikla?
33. Operacijų registravimas apskaitoje kai mokėjimas vykdomas per 3 šalį. Kaip sistemoje užregistruoti pirkimą, kai mokėjimą atlieka kita nei pirkimo sąskaitoje šalis?
34.  PVM korekcija pirkimo/pardavimo sąskaitose. Kaip pakoreguoti PVM pirkimo arba pardavimo sąskaitoje?
35.  Ilgalaikio turto, įsigyto lizingo būdu, registravimas. Kai sistemoje registruoti turą, įsigytą lizingo būdu?
36.  Konsignacija: Prekių perleidimas tretiesiems asmenims. Kaip sistemoje registruojama konsignacija?
37. Naujos banko sąskaitos/kasos sukūrimas - pateikiams detalus aprašymas kaip sistemoje susikurti naują banko sąskaitą ar kasą, kaip ją susieti su apskaita, kad tvirtinant operacijas būtų parenkama atitinkama sąskaitų plano sąskaita
38. Automatinis ateinančių laikotarpių sąnaudų registravimas instrukcijoje rasite kaip užregisruoti ateinančių laikotarpių pajamas, kad automatiškai būtų sukuriamos operacijos pasirinktu periodiškumu sąnaudų registravimui
39. Pajamų, gautų kasoje, kuri neintegruota su BSS sistema, registravimas - čia rasite aprašymą kaip registruoti pajamas, kurios surenkamos grynais pinigais ne į sistemoje integruotą kasą.
40. Automatinis priminimų apie skolas siuntimas el. paštu - instrukcija skirta vartotojams, kurie siunčia klientams priminimus apie skolas. Instrukcijos pagalba tokius priminimus dideliam skaičiui tiekėjų išsiųsite vos per kelias minutes.