11. Sąskaitų plano koregavimas

Sąskaitų plano koregavimas (sutrumpinta instrukcija čia). Sistemoje pateikiamas audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus patvirtintas pavyzdinis sąskaitų planas. Įmonė gali turėti savo patvirtintą sąskaitų planą, kuriame tam tikros sąskaitos gali būti išskaidytos į smulkesnes subsąskaitas. Šioje instrukcija pateikiame veiksmų aprašymą, kuriuos reikia atlikti vartotojui norint konfigūruoti (papildyti/ištrinti/pakeisti) sąskaitų planą ,esantį sistemoje.
Sąskaitų planas sistemoje yra modulyje Apskaita -> sąskaitų planas.
1. Sąskaitų plano papildymas.
Sąskaitų plano medyje pažymima sąskaitų plano sąskaita arba sąskaitų šaka (sąskaita turi būti grupuojanti, jei reikia pridėti po šaknine - tuomet pakoreguokite ją, kad ji būtų sumuojanti), po kuria bus kuriama detalesnė sąskaita. Pažymėjus spaudžiama [Pridėti sąskaitą] -> [Pridėti sąskaitą]. Pasirinkus [Pridėti šakninę sąskaitą] bus sukuriama nauja stambiausia šaka (kaip kad 1 Ilgalaikis turtas, 2 Trumpalaikis turtas ir pan.).
1 pav
Pridėjus sąskaitą supildoma dešinėje pusėje esanti išsami sąskaitų plano sąskaitos informacija, kur nurodoma:
a) Sąskaitos kodas – nurodomas sąskaitos kodas
b) Pavadinimas – nurodomas sąskaitos pavadinimas
c) Pavadinimas EN – nurodomas sąskaitos pavadinimas EN kalba pagal poreikį.
d) Pavadinimas Kita – nurodomas kitas sąskaitos pavadinimas (pagal poreikį)
e) Sąskaitos tipas – nurodoma, ar sąskaita Kreditinė ar Debetinė. Nuo to priklauso kurioje pusėje bus rodomas sąskaitos likutis. Nenurodžius reikšmės ji paveldima nuo šakos, po kuria kuriama sąskaita.
Pasirenkama, ar sąskaita yra detali ar grupuojanti: tik į detalią sąskaitą galimas apskaitos įrašų registravimas.
f) Aprašymas – pateikiamas sąskaitos aprašymas
g) Pažymima:
Aktyvi – pažymima, jei sąskaita aktyvi (nuėmus varnelę sąskaita tampa neaktyvi ir įrašų į ją registravimas negalimas)
Užbalansinė sąskaita – pažymima, jei sąskaita yra užbalansinė. Neuždėjus varnelę - sąskaita ir jos įrašai rodomi prie balansinių sąskaitų.
Rankinis įvedimas draudžiamas –  varnelė nededama.
Nuvertėjimo sąskaita – varnelė pažymima, jei kuriama sąskaita naudojama nuvertėjimų registravimui.
h) Paskirtis – iš sąrašo pasirenkama sąskaitos paskirtis, atitinkamai pagal sąskaitų plano sąskaitų grupę. Nenurodžius reikšmės ji paveldima nuo šakos, po kuria kuriama sąskaita. Rekomenduojame palikti tuščią, sistema parinks automatiškai nuo grupuojančios sąskaitos. Pagal paskirtį parenkamos tam tikros privalomos detalizacijos. Galimos paskirtys:
Pajamos - naudojama sąskaitoms, kur registruojamos pajamos (dažniausiai 5 klasės sąskaitos)
Sąnaudos - naudojama sąskaitoms, kur registruojamos sąnaudos (dažniausiai 6 klasės sąskaitos)
Atsiskaitymai - naudojama sąskaitoms, kur registruojamos skolos (dažniausiai 24 ir 4 klasės sąskaitos). Jei sąskaita turi požymį atsiskaitomoji - registruojant operacijas į tokią sąskaitą bus kuriama mokėtina arba gautina suma. Daugiau informacijos apie mokėtinas/gautinas sumas rasite čia
Kasa - naudojama sąskaitoms, kur registruojamos kasos operacijos (dažniausiai 272 klasės sąskaitos)
Bankas - naudojama sąskaitoms, kur registruojamos banko mokėjimų operacijos (dažniausiai 271 klasės sąskaitos)
Atsargos - naudojama sąskaitoms, kur registruojamos atsargų operacijos (dažniausiai 20 klasės sąskaitos)
Ilgalaikis turtas - naudojama sąskaitoms, kur registruojamos Ilgalaikio turto operacijos (dažniausiai 1 klasės sąskaitos)
Kapitalas - naudojama sąskaitoms, kur registruojamos su kapitalu susijusios operacijos (dažniausiai 3 klasės sąskaitos)
i) Valiutos nuokrypis – aktualus tik 5803 ir 6803 sąskaitoms, į kurias registruojami valiutiniai nuokrypiai. 5803 sąskaitai nustatoma Pelnas, 6803 sąskaitai nustatomas Nuostolis.
Apatinėje lentelėje pateikiamos detalizacijos, kurios gali būti naudojamos registruojant šią sąskaitų plano sąskaitą apskaitoje. Atitinkamos reikšmės eilutėje pažymėjus varnelę stulpelyje Naudoti – detalizacija bus matoma apskaitoje, jei registruojamame dokumente bus jos reikšmė. Jei toje pačioje eilutėje pažymėsite Privaloma – sistema neleis patvirtinti operacijos su kuriama sąskaitų plano sąskaita, jei jos detalėse nebus pridėta atitinkama detalizacija. Pavyzdžiui, jei Atsiskaitymo sąskaitai 4430 pridėsite detalizacijoje Partneris – Naudoti, tai pirkimo sąskaitose, pridėjus partnerį, informacija bus perkeliama į Didžiąją knygą prie 4430 sąskaitos. O jei prie Partnerio pažymėsite Privaloma – apskaitos įrašų į 4430 sąskaitą sistema neleis patvirtinti, kol tvirtinimo dokumento detalėse nepridėsite partnerio detalizacijos (pavyzdžiui buhalterinės pažymos. Pirkimo sąskaitose partneris visada bus).
Nepažymėjus jokių detalizacijų – jos bus paveldimos nuo šakos, po kuria kuriama sąskaita.
Screenshot_1

2. Sąskaitų plano sąskaitų trynimas.
Sąskaitų plano sąskaitos gali būti trinamos tik tuo atveju, jei jose nėra jokių apskaitos įrašų ir niekada nebuvo registruota ir jei sąskaita nėra panaudota sąskaitų tipe. Jei operacijos buvo užregistruotos, bet vėliau stornuotos – sąskaitos ištrinti taip pat negalima. Tokiu atveju siūlome sąskaitų plano sąskaitos pagrindinėje informacijoje nuimti varnelę nuo reikšmės Aktyvi. Jei sąskaita panaudota tik sąskaitų tipe - tada užteks ją ištrinti iš tipo ir ištrinti iš sąskaitų plano pavyks.
3 pav
3. Sąskaitų plano sąskaitų koregavimas.
Sąskaitos plano sąskaitos kodo keitimas galimas tik tol, kol sąskaita nebuvo panaudota registruojant operacijas.
Sąskaitų plano sąskaitos pavadinimo korekcijos kaip ir kitos reikšmės, galimos  bet kuriuo metu.
SVARBU: Įvertinę tam tikrų detalizacijų poreikį įvairioms ataskaitoms, kai kurioms sąskaitų plano sąskaitoms esame pažymėję reikiamas detalizacijas (Naudoti). Jos matomos pilkame fone ir jų reikšmės keisti sistema neleidžia.
2 pav
4. Pakoregavus sąskaitų planą būtina pakoreguoti ir sistemoje esančius sąskaitų plano tipus, kur aprašytos taisyklės, kurioms esant automatiškai registruojamos apskaitos operacijos į Didžiąją knygą (parenkamos reikiamos sąskaitų plano sąskaitos). Kaip koreguoti sąskaitų tipus rasite instrukciją čia.