Ilgalaikio turto likučių kėlimas

Išbandyti

BSS Buhalterija startas: Ilgalaikio turto importas

Ilgalaikio turto likučiai – tai Jūsų įmonėje apskaitomo Ilgalaikio turto kortelės su visa privaloma informacija. Likučių kėlimo data dažniausiai būna paskutinė prieš einamąjį laikotarpį esanti diena (pavyzdžiui, einamųjų operacijų registravimą sistemoje pradėsite 2017 11 01, tai likučių kėlimo data bus 2017 10 31). Norint susikelti ilgalaikio turto likučius pirmiausia reikia susikurti arba susiimportuoti Ilgalaikio turto korteles ir tada susikurti arba susiimportuoti Ilgalaikio turto operacijas, kurių metu bus užregistruotos Ilgalaikio turto įsigijimo ir sukaupto nusidėvėjimo vertės.
Prieš pradedant kelti likučius
Rankinis likučių kėlimas
Likučių kėlimas importuojant
Pasitikrinkite 

Pasitikrinkite sukeltus Ilgalaikio turto likučius!

 Pasitikrinkite sukeltus Ilgalaikio turto likučius! Ilgalaikio turtu sukeltus likučius galite pasitikrinti keliais būdais. 1. Ataskaitos. Detaliam likučių tikrinimui naudokite: • IT4 Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo ir amortizacijos skaičiavimo žiniaraštis, ataskaitos filtre nurodykite datą iki – likučių kėlimo datą. • IT6 Ilgalaikio turto inventorizavimo aprašas ataskaitos filtre nurodę datą iki – likučių kėlimo datą. 2. Sistemoje. Ilgalaikio turto paieškoje galite matyti didžiąją dalį informacijos, esančios kortelėje. Labai patogu tikrinti įkeltus likučius filtruojant pagal Vietas, atsakingus asmenis, grupes ir panašiai.
Skaityti daugiau

Prieš pradedant kelti Ilgalaikio turto likučius

Prieš pradedant kelti Ilgalaikio turto likučius. Norint sėkmingai sukelti Ilgalaikio turto likučius, BŪTINA sistemoje turėti: 1. atsakingus asmenis. Atsakingi asmenys kuriami sistemoje rankiniu būdu. Jei jau kėlėte sandėlio likučius ir kėlimo metu atsakingus asmenis susikūrėte – pakartotinai kurti nereikia, nebent Ilgalaikiame turte yra kiti atsakingi asmenys. 2. Ilgalaikio turto vietas. Ilgalaikio turto vietos kuriamos sistemoje rankiniu būdu 3. Ilgalaikio turto korteles. Ilgalaikio turto korteles sistemoje galima kurti rankiniu būdu arba importuoti. 1. Atsakingų asmenų kūrimas. Atsakingų asmenų informacija reikalinga Ilgalaikio turto likučių sukėlimui. Būtent šie asmenys yra priskiriami kaip įstaigos atsakingi darbuotojai už įstaigos Ilgalaikį turtą. Vėliau šie atsakingi asmenys naudojami kasdienių ūkinių operacijų registravime. Jei tuos pačius atsakingsu asmenis kūrėte keldami atsargų likučius – antrą kartą tų pačių atsakingų asmenų kurti nereikia. Tam, kad galėtumėte susivesti atsakingus asmenis jums reikės žinoti pagrindinius asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, lytis ir šeimyninė padėtis. Šis atsakingų asmenų suvedimas yra specializuotas likučių kėlimo operacijų registravimui sistemoje, bet ne detalios personalo informacijos suvedimui – todėl čia yra akcentuojamas tik minimalus darbuotojo duomenų suvedimas. Vėliau personalo skyrius tuos duomenis papildys. Norint priskirti atsakingą asmenį ne įmonės darbuotoją, jo duomenys vis tiek turi būti suvesti darbuotojų modulyje, tik su juo nebus sudaryta sutartis ir šio darbuotojo statusas sistemoje bus „Kandidatas“. 1.1. Atsakingo asmens kortelė. Atsakingų asmenų informaciją suvedama modulyje Administravimas->Darbuotojai-> Naujas. Atsidarius darbuotojo kortelei, suveskite privalomus laukus. • Vardas – nurodykite atsakingo darbuotojo vardą; • Pavardė – nurodykite atsakingo asmens pavardę; • Asmens kodas – nurodykite atsakingo darbuotojo asmens kodą; • Gimimo data – nurodykite atsakingo darbuotojo gimimo datą; • Lytis – pasirinkite atsakingo darbuotojo lytį; • Šeimyninė padėtis – pasirinkite atsakingo darbuotojo šeimyninę padėtį; • Darbuotojo kortelės numeris – nurodykite atsakingo darbuotojo kortelės numerį. Rekomenduojame naudoti pirmas pavardės ir pirmas vardo raides, pvz.: Kristina Markelytė – KRIMAR. Suvestą kortelę išsaugokite. Taip sukurta atsakingo asmens kortelė gali būti naudojama  likučių kėlimo metu. 1.2. Atsakingų asmenų koregavimas/šalinimas. Darbuotojo šalinimas iš sąrašo galimas tik tol, kol jis nėra panaudotas operacijų registravime. Jei darbuotojas bus panaudotas, bet operacija stornuota – vis tiek darbuotojo trinti negalėsite, nes jis jau bus panaudotas sisteminiuose įrašuose. 2. Ilgalaikio turto vietų kūrimas. Ilgalaikio turto vieta nustatoma Ilgalaikio turto (toliau – IT) kortelėje (IT naudojimo vieta), bus reikalinga registruojant IT likučius arba importuojant IT likučius, taip pat vieta naudojama IT operacijose. IT sąraše naudojantis vietų filtru galima lengvai surasti reikiamą IT – filtruoti stambesniu lygiu, pvz. pastato, tada filtruoti smulkesniais lygiais. Ilgalaikio turto vietos yra naudojamos nusakyti kur yra naudojamas (eksploatuojamas) kiekvienas organizacijai priklausantis IT. Kiekvienas Ilgalaikio turto vienetas turi turėti paskirtą vietą. 2.1. Pagrindinės IT vietos informacijos suvedimas.  IT vietų kūrimas atliekamas modulyje Ilgalaikis turtas->Vietos. IT vietų paieškos lange aktyvuokite pagrindinį „Portfelį“ spauskite mygtuką [Pridėti vietą]. Susikurs hierarchiniu požiūriu žemesnio (smulkesnio) lygmens vieta. Jei naujame įraše dar kartą pridėsite vietą, susikurs dar smulkesnio lygio vieta. Suveskite privalomus laukus: Nurodykite vietos kodą pvz. ADM01; Nurodykite vietos pavadinimą; nurodykite Tipą, rekomenduojame Registracijos ir suveskite pilną adreso informaciją. Laukelis Aktyvi vieta užsideda automatiškai. 2.2. IT vietų išsaugojimas/pašalinimas. Išsaugokite suvestą IT vietų informaciją – spauskite mygtuką [Saugoti]. Jei reikia pašalinti suvestą informaciją – spauskite mygtuką [Trinti]. Ilgalaikio turto vietų koregavimas galimas tik tol, kol joje nebuvo užregistruota nei viena Ilgalaikio turto operacija. Užregistravus bent vieną operaciją, net ją ir stornavus, vietos trinti nebegalima, nes jos informacija jau naudojama sistemos įrašuose. Tokiu atveju, jei nebeplanuojate vietos naudoti, pagrindinėje informacijoje nužymėkite varnelę ties pasirinkimu Aktyvi vieta. Tada pasirenkant vietą operacijose šios vietos pasirinkimo sąraše nebebus. 3. Ilgalaikio turto kortelės. Ilgalaikio turto korteles sistemoje galima kurti rankiniu būdu arba importuoti į sistemą užpildžius importo failą. Jei Ilgalaikio turto vienetų nedaug – bus daug efektyviau korteles susikurti tiesiai sistemoje. Tam, kad galėtumėte susikurti korteles sistemoje jau reikia būti susivedus Ilgalaikio turto vietas bei atsakingus asmenis. 3.1. Ilgalaikio turto kortelių importas. Ilgalaikio turto kortelės gali būti importuojamos į sistemą supildžius exel duomenų importo failą. Vėliau supildytas importo failas keliamas į sistemą susiejant sistemos ir importo failo laukus. 3.1.1. Importuojant Ilgalaikio turto korteles į sistemą pildomas importo failas, kurį rasite čia. Tinkamai supildyta Ilgalaikio turto kortelių informacija faile atrodo taip: Galite naudoti savo turimą importo failą. Tik tokiu atveju negalėsite pasinaudoti sistemoje esančiu automatiniu duomenų failo susiejimu su sistemos laukais. Šį susiejimą reiks atlikti rankiniu būdu, taip kaip aprašyta toliau. 3.1.2. Ilgalaikio turto kortelės į sistemą importuojamos Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikis turtas paspaudus mygtuką [Importuoti]. Jei mygtuko nematote – išskleiskite varneles pačiame kamputyje ir mygtuką turėtumėte rasti. 3.1.3. Atvertame lange nurodomas importo failas (prieš nurodant failą įsitikinkite, kad jis nėra atvertas, priešingu atveju importas nepavyks). Spauskite [Toliau]. Jei importo failas yra identiškas kaip kad pavyzdyje (stulpelių seka identiška), Šablonas pasirinkite IT kortelių importas ir spauskite  [Toliau]  3.1.4. Sekančioje lentelėje  duomenis sistema nustato automatiškai, bet pasitikrinkite • Dokumento lapas IT sąrašas-kortelės-nurodomas exel lapas, iš kurio bus importuojami duomenys; • Duomenų antraštės eilutė – exel eilutės numeris, kurioje yra stulpelių pavadinimai; • Pirmoji importuojama eilutė – exel eilutės numeris, kur prasideda  likučių duomenys; • Paskutinė importuojama eilutė – exel eilutės numeris, kur baigiasi  likučių duomenys. Spauskite [Toliau]. Jei pasirinkote konkretų šabloną – sekančiuose languose spauskite [Toliau] ir pereikite prie 3.1.8. punkto. Jei importuojate savo turimą šabloną – susiekite sistemos laukus kaip aprašyta žemiau esančiuose punktuose. 3.1.5. Sekančioje lentelėje pateikiamas failo reikšmių ir sistemos laukų susiejimo langas. Viršutiniame lange supildykite skiltyje Stulpelis informaciją taip kaip parodyta paveiksle žemiau: Detalesnę informaciją apie reikšmes galite rasti importo failo lape Aprašymas. 3.1.6. Atributų stulpelio eilutėje Įvertinimo metodas atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite stulpelyje Programos reikšmė Įsigijimo savikaina atėmus nusidėvėjimą/amortizaciją ir nuvertėjimą. Susieję spauskite [Gerai] 3.1.7. Toliau supildykite Stulpelio Numatytoji reikšmė duomenis taip kaip pateikta žemiau: – Tarnav. laiko mato vnt. pasirinkite Mėn. – Skaičiuoti nusidėvėjimą pažymėkite varnelę – Nusidėvėjimo periodas pasirinkite Kas mėnesį – Nusidėvėjimo metodas pasirinkite Tiesiogiai proporcingas – Matavimo vienetas įrašykite vnt. – Likusios nusidėvėjimo trukmės mato vienetas pasirinkite mėn. Spauskite [Toliau] 3.1.8. Sistemoje prasidės kortelių importas. Pasibaigus importui matysite importo rezultatus. Sėkmingų skaičius – tiek Ilgalaikio turto kortelių buvo sukurta sistemoje. Nesėkmingų skaičius – tiek Ilgalaikio turto kortelių nebuvo perkelta į sistema. Pastabos dėl neperkeltų  kortelių pateikiamos lentelės baltame fone. Praleistų – tiek Ilgalaikio turto kortelių nebuvo importuota, nes rasti jų dublikatai sistemoje.   SVARBU: Jei importas pavyko ir daugiau duomenų neimportuosite – spauskite [Uždaryti]. Jei spausite [Toliau] Jums bus pasiūlyta išsaugoti sukurtą susiejimų šabloną ir atliekant importą kitą kartą užteks pirmame importo žingsnyje nusirodyti šabloną ir reikšmės bus susietos automatiškai. Jei importas nepavyko – pasikoreguokite pagal poreikį failiuką ir importuokite iš naujo. Jei atsiras poreikis importuoti sąrašą iš naujo (pvz.: papildėte jį naujais įrašais) Ilgalaikio turto  kortelių dublikatai nebus sukurti. Bus sukurtos  tik naujai faile įrašytos kortelės. Jei pakoreguosite faile jau importuotą kortelę – importuojant pakoreguotą importo failą iš naujo suimportuotots kortelės informacija nebus atnaujinta Paspaudę paiešką, matysite suimportuotas Ilgalaikio turto korteles su statusu Naujas. 3.2. Ilgalaikio turto kortelių kūrimas rankiniu būdu. Jei kortelių turite nedaug – patogu jas susikurti sistemoje rankiniu būdu užpildant privalomą informaciją. Ilgalaikio turto kortelės kuriamos Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikis turtas kuriama nauja ilgalaikio turto kortelė paspaudus mygtuką [Naujas]. Atvertoje naujoje ilgalaikio turto kortelėje supildoma privaloma informacija: • Inventorinis numeris – nurodomas Ilgalaikio turto inventorinis numeris • Pavadinimas – nurodomas turto pavadinimas • Turto grupė – iš sąrašo pasirenkama turto grupė. Pagal turto grupę bus parenkama Ilgalaikio turto registravimo 1 klasės sąskaitų plano sąskaita. • Įvesta į eksploataciją – nurodoma įvedimo į eksploataciją data t.y. tikroji turto įvedimo į eksploatacija data, kada turtas realiai buvo pradėtas naudoti • Vieta – nurodoma Ilgalaikio turto vieta • Atsakingas asmuo – nurodomas atsakingas asmuo • Įsigijimo data – nurodoma turto įsigijimo data pagal įsigijimo dokumentus • Įvertinimo metodas – pasirenkamas iš sąrašo • Likvidacinė vertė – nurodoma likvidacinė vertė • Skaičiuoti nusidėvėjimą – pažymima varnelė ar bus skaičiuojamas nusidėvėjimas • Nusidėvėjimo periodo tipas – pasirenkama iš sąrašo nusidėvėjimo periodo tipas (įprastai būna mėn.) • Tarnavimo trukmė (mėn.) – nurodoma naudingo tarnavimo trukmė mėnesiais • Likusi nusidėvėjimo trukmė – nurodoma likusi naudingo tarnavimo trukmė mėnesiais. Supildžius informaciją kortelė išsaugoma.   3.3. Pasitikrinkite.  Labai svarbu pasitikrinti kortelėje esančių duomenų teisingumą: tiek kurtų rankiškai tiek importuotų, nes bet kokie taisymai kortelėje po to, kai jau bus įkeltos likučių kėlimo operacijos, galimos tik stornuojant jose esančias operacijas. Dažnai pasitaikančios klaidos: • Nenurodyta likusi naudingo tarnavimo trukmė mėnesiais arba nurodyta metais – turi būti mėnesiais • Nenurodyta Likvidacinė vertė jei ji ne 0.
Skaityti daugiau

Rankinis Ilgalaikio turto likučių kėlimas

Rankinis Ilgalaikio turto likučių kėlimas. Jei Ilgalaikio turto likučių nėra daug – patogiau juos susikelti registruojant tiesiai sistemoje. Likučiams įkelti kuriamos Ilgalaikio turto įsigijimo ir nusidėvėjimo operacijos sistemoje konkrečioje Ilgalaikio turto kortelėje, kurios likutį norite įkelti. Įkėlus jas – turtas įvedamas į eksploataciją. Prieš keliant Ilgalaikio turto likučius sistemoje turi būti suimportuotos/sukurtos ilgalaikio turto kortelės. Kaip tai padaryti skaitykite čia. 1. Ilgalaikio turto likučių kėlimas. Ilgalaikio turto kortelėje, skiltyje Operacijos kuriama nauja ilgalaikio turto operacija spaudžiant mygtuką [Naujas]. Atitinkamai nuo keliamo likučio nurodomas operacijos tipas. 1.1. Ilgalaikio turto įsigijimo savikainos kėlimas. 1.1.1. Ilgalaikio turto įsigijimo savikainai įkelti kuriama nauja operacija ir nurodomas operacijos tipas Ilgalaikio turto įsigijimas.  1.1.2. Nurodoma operacijos data – likučių kėlimo data, t.y. paskutinė diena einanti prieš ataskaitinį laikotarpį nuo kurio pradėsite registruoti apyvartas sistemoje (pvz.: nusprendėte, kad sistemoje registruosite visas einamąsias operacijas nuo lapkričio 1 dienos, tai likučių kėlimo data turėtų būti 2017 spalio 31 diena). 1.1.3. Trumpai nurodykite informaciją aprašyme pvz.: likučių kėlimas. Suvedę informaciją spauskite [Saugoti]. 1.1.4. Pereikite į operacijos skiltį Detalės ir šalia pasirinkimo [Pridėti likutį] išskleiskite varnelę ir pasirinkite [Pridėti sumą]. 1.1.5. Operacijoje bus pridėta nauja eilutė, kurioje nurodykite keliamo turto įsigijimo sumą t.y. sumą, už kurią įsigijote turtą. Tiek informacijos pakanka atitinkamo turto vieneto likučio įkėlimui. Išsaugokite operaciją ir spauskite [Patvirtinti]. 1.1.6. Korespondencijų pasirinkimo lange pasirinkite likučių kėlimo korespondenciją 01 Įsigijimo likučio įkėlimas ir spauskite [Toliau]. 1.1.7. Atveriamas sugrupuotas korespondencijų langas. 1.1.7.1. Jei korespondencijos Jums tinkamos – spauskite [Toliau] ir likučių kėlimo operacija bus užregistruota sėkmingai. 1.1.7.2. Jei yra poreikis pakoreguoti korespondenciją: tuomet korespondencijų lange nuimkite varnelę ties reikšme Sugrupuoti pagal DK sąskaitas. 1.1.7.3. Operacijos detalės bus išskleistos smulkiausiu lygiu, o stulpelio Sąskaitos numeris eilutėse galėsite iš sąrašo pasirinkti reikiamą sąskaitų plano sąskaitą. Tai padarysite iš nurodyto stulpelio pašalinę esamą sąskaitų plano sąskaitą ir įvedę trumpą reikiamos sąskaitų plano sąskaitos fragmentą ir pažymėję pele Sąskaitos pavadinimas stulpelį. Taip bus atvertas sąskaitų plano sąrašas, kuriame lengvai rasite reikiamą sąskaitą. Jei žinote tikslų reikiamos sąskaitos numerį – tiesiog įrašykite jį į atitinkamą sąskaitos numerio eilutę. Atlikę reikiamus pakeitimus – patvirtinkite operaciją paspaudę mygtuką [Toliau]. 1.1.8. Galimos tvirtinimo problemos: • „raudonuoti“ kuri nors tvirtinimo eilutė – reiškia yra neužpildyta privaloma detalizacija, be kurios operacija negali būti patvirtinama. Trūkstamą detalizaciją pamatysite išskleidę raudoną eilutę su + simboliu. Privaloma detalizacija būna raudonos spalvos. Jei ji nenurodyta – grįžkite į operaciją ir pridėkite ją. Patvirtintos operacijos koregavimas negalimas. Operacija taisoma stornuojant patvirtintą operaciją ir sukuriant naują pasinaudojus „Išsaugoti kaip“ funkcija, kuomet sukuriama identiška operacija, kurią galima koreguoti. Jeigu tvirtinant operaciją, korespondencijų lange, atsirado poreikis grįžti ir pakoreguoti operaciją – korespondencijų lange spauskite mygtuką [Nutraukti]. Taip būsite grąžinti į operacijos langą 1.2. Ilgalaikio turto įsigijimo savikainos nusidėvėjimo kėlimas. 1.2.1. Ilgalaikio turto įsigijimo savikainos nusidėvėjimui įkelti kuriama nauja operacija ir nurodomas operacijos tipas Ilgalaikio turto įsigijimo nusidėvėjimas. 1.2.2. Nurodoma operacijos data – likučių kėlimo data, t.y. paskutinė diena einanti prieš ataskaitinį laikotarpį nuo kurio pradėsite registruoti apyvartas sistemoje (pvz.: nusprendėte, kad sistemoje registruosite visas einamąsias operacijas nuo lapkričio 1 dienos, tai likučių kėlimo data turėtų būti 2017 spalio 31 diena). 1.2.3. Trumpai nurodykite informaciją aprašyme pvz.: likučių kėlimas. Suvedę informaciją spauskite [Saugoti]. 1.2.4. Pereikite į operacijos skiltį Detalės ir šalia pasirinkimo [Pridėti likutį] išskleiskite varnelę ir pasirinkite [Pridėti sumą]. 1.2.5. Operacijoje bus pridėta nauja eilutė, kurioje nurodykite keliamo turto nusidėvėjimo sumą t.y. sumą, kiek yra sukaupta nusidėvėjimo likučio kėlimo (pavyzdžio atveju 2017 10 31) datai. Tiek informacijos pakanka atitinkamo turto vieneto nusidėvėjimo likučio įkėlimui. Išsaugokite operaciją ir spauskite [Patvirtinti]. 1.2.6. Korespondencijų pasirinkimo lange pasirinkite likučių kėlimo korespondenciją 02 Nusidėvėjimo likučio įkėlimas ir spauskite [Toliau]. Toliau tvirtinkite operaciją kaip tai aprašyta 1.1.7. punkte. 2. Ilgalaikio turto kortelės įvedimas į eksploataciją. Patvirtinus įsigijimo ir nusidėvėjimo likučio kėlimo operacijas turto kortelę reikia įvesti į eksploataciją. Tik įvedus į eksploataciją sukuriami ilgalaikio turto nusidėvėjimo planai t.y. sistemoje automatiškai paskaičiuojama kiekvieno mėnesio nusidėvėjimo suma. 2.1. Masinis Ilgalaikio turto kortelių įvedimas į eksploataciją. Norint įvesti ilgalaikį turtą į eksploataciją, tai galima padaryti masiniu būdu, nes kortelių įvedimo į eksploataciją data bus vienoda – likučių kėlimo data. 2.1.1. Tam, kad visus norimus Ilgalaikio turto vienetus įvestumėte į eksploataciją, eikite Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto paieškoje, filtro pagalba išfiltruokite korteles, kurias reikia įvesti į eksploataciją. Pvz. visos kortelės, kurių statusas statusas Įsigyta. Toliau spauskite viršuje esantį mygtuką [Įvesti į eksploataciją kelis]. Jei mygtuko nematote – išskleiskite įrankių juostoje esančią varnelę, mygtukas gali būti nukeltas ten. 2.1.2. Atsiradusioje lentelėje nurodykite įvedimo į eksploataciją datą – nurodoma likučių kėlimo data ir pirmojo nusidėvėjimo skaičiavimo data – nurodoma sekančio mėnesio po likučių įkėlimo data. Ir spauskite [Gerai]. 2.1.3 Sistemoje bus pateikiamas klausimas ar tikrai įvesti Ilgalaikio turto korteles į eksploataciją, pasirinkite [Taip]. Atnaujinę ilgalaikio turto paieškos langą matysite, kad kortelių statusas pasikeitė į Eksploatuojama. 2.1.4. Jei pažiūrėsite Ilgalaikio turto kortelės skiltį Nusidėvėjimo planai – matysite, kad visas likusiam ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpiui buvo sukurti nusidėvėjimo planai, pagal kurios kas mėnesį bus registruojamos ilgalaikio turto nusidėvėjimo operacijos. 2.2. Ne masinis Ilgalaikio turto kortelių įvedimas į eksploataciją. Jei yra poreikis įvesti atskirai kiekvieną Ilgalaikio turto kortelę į eksploataciją, tai galima padaryti tiesiai Ilgalaikio turto kortelėje. Atvėrus kortelę reikia spausti mygtuką [Įvesti į eksploataciją]. Toliau veiksmų seka tokia pati kaip aprašyta 2.1.2.  punkte – lentelėje nurodomos įvedimo į eksploataciją ir pirmojo nusidėvėjimo skaičiavimo datos.  Į eksploataciją įvedamas tik tas Ilgalaikis turtas, kurio kortelėje statusas Įsigyta. Jei turtas jau įvestas į eksploataciją – dar kartą įvedimo į eksploataciją operacija jam nebus sukurta.
Skaityti daugiau

Ilgalaikio turto likučių kėlimas importuojant

Ilgalaikio turto likučių kėlimas importuojant. Ilgalaikio turto likučių importas atliekamas užpildžius importo failą ir vėliau importo failą keliant į sistemą atitinkamai susiejant tam tikrus sistemos laukus su importo failo laukais. Likučiams įkelti Ilgalaikio turto kortelėse automatiškai sukuriamos ilgalaikio turto įsigijimo (įkeliama D1xx įsigijimo klasė) ir nusidėvėjimo (įkeliama K1xxx nusidėvėjimo klasė) operacijos. Prieš keliant ilgalaikio turto likučius sistemoje būtina sukurti/suimportuoti Ilgalaikio turto korteles. Kaip tai padaryti rasite čia. 1. Ilgalaikio turto likučių importo failą rasite . Jei Ilgalaikio turto korteles kėlėte naudodami importo failą – patogu iš failo nukopijuoti Inventorinį numerį. Teisingai užpildytas importo failas atrodo taip: Galite naudoti savo turimą importo failą. Tik tokiu atveju negalėsite pasinaudoti sistemoje esančiu automatiniu duomenų failo susiejimu su sistemos laukais. Šį susiejimą reiks atlikti rankiniu būdu, taip kaip aprašyta toliau. 2.Ilgalaikio turo likučių kėlimo operacijos importuojamos Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikio turto operacijos. Ilgalaikio turto operacijų paieškos lange spauskite mygtuką [Importuoti]. Importas atliekamas du kartus – pirmuoju kartu suimportuojamos Ilgalaikio turto įsigijimo operacijos, antruoju – nusidėvėjimo. 2.1. Ilgalaikio turto įsigijimo operacijų importas. 2.1.1. Atvertame lange nurodomas importo failas (prieš nurodant failą įsitikinkite, kad jis nėra atvertas, priešingu atveju importas nepavyks). Spauskite [Toliau].  Jei importo failas yra identiškas kaip kad pavyzdyje (stulpelių seka identiška), Šablonas pasirinkite IT įsigijimo importas ir spauskite  [Toliau] .  2.1.2. Sekančioje lentelėje  duomenis sistema nustato automatiškai, bet pasitikrinkite: • Dokumento lapas IT likučiai -nurodomas excel lapas, iš kurio bus importuojami duomenys; • Duomenų antraštės eilutė – excel eilutės numeris, kurioje yra stulpelių pavadinimai; • Pirmoji importuojama eilutė – excel eilutės numeris, kur prasideda Ilgalaikio turto likučių duomenys; • Paskutinė importuojama eilutė – excel eilutės numeris, kur baigiasi Ilgalaikio turto likučių duomenys. Spauskite [Toliau]. Jei pasirinkote konkretų šabloną – sekančiuose languose spauskite [Toliau] ir pakeitę likučių kėlimo datą pereikite prie 2.1.5. punkto. Jei importuojate savo turimą šabloną – susiekite sistemos laukus kaip aprašyta žemiau esančiuose punktuose. 2.1.3. Sekančioje lentelėje pateikiamas failo reikšmių ir sistemos laukų susiejimo langas. Viršutiniame lange užpildykite skiltyje Stulpelis informaciją taip kaip parodyta paveiksle žemiau (Data – likučių kėlimo data): Data – nurodoma likučių kėlimo data. (pavyzdžiui, einamųjų operacijų registravimą sistemoje pradėsite 2017 11 01, tai likučių kėlimo data bus 2017 10 31) Ilgalaikio turto kortelės numeris – nurodomas duomenų stulpelis, kur yra Inventorinis numeris Operacijos eilutės pavadinimas – įrašomas tikslus tekstas kaip kad pavyzdyje Operacijos eilutės suma – nurodomas duomenų stulpelis, kur yra ilgalaikio turto įsigijimo suma Operacijos tipas – nurodomas stulpelis, kuriame matyti operacijos tipas – šiuo atveju keliamas įsigijimas, todėl operacijos tipas nurodomas stulpelis Debeto operacijos tipas. 2.1.4. Atributų stulpelio eilutėje Operacijos tipas atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite kokį duomenų failo lauką kokia reikšmė bus atitikmuo sistemoje. Susieję spauskite [Gerai]. Duomenų susiejimo lange spauskite [Toliau] 2.1.5. Atlikę susiejimą duomenų susiejimo lange spauskite [Toliau]. Sistemoje prasidės likučių importas. Pasibaigus importui matysite importo rezultatus. Sėkmingų skaičius – tiek Ilgalaikio turto įsigijimo operacijų buvo sukurta sistemoje. Nesėkmingų skaičius – tiek Ilgalaikio turto įsigijimo operacijų nebuvo perkelta į sistema. Pastabos dėl neperkeltų  operacijų pateikiamos lentelės baltame fone. Praleistų – tiek Ilgalaikio turto įsigijimo operacijų nebuvo importuota, nes rasti jų dublikatai sistemoje.   SVARBU: Jei importas pavyko ir daugiau duomenų neimportuosite – spauskite [Uždaryti]. Jei spausite [Toliau] Jums bus pasiūlyta išsaugoti sukurtą susiejimų šabloną ir atliekant importą kitą kartą užteks pirmame importo žingsnyje nusirodyti šabloną ir reikšmės bus susietos automatiškai. Jei importas nepavyko – pakoreguokite pagal poreikį failą ir importuokite iš naujo. Tik prieš tai ištrinkite visas suimportuotas operacijas  Ilgalaikio turto operacijų paieškoje (Ilgalaikio turto operacijų lange šios operacijos bus su statusu Naujas). Keliant importo failą iš naujo Ilgalaikio turto kortelėje bus sukurtos naujos operacijos, neatsižvelgiant į tai ar jos kortelėje jau suimportuotos ar ne. Todėl prieš importuojant antrą kartą operacijas – prieš tai ištrinkite anksčiau suimportuotas. Paspaudę lupos simbolį Ilgalaikio turto operacijų sąraše matysite suimportuotas įsigijimo operacijas, jų statusas bus Naujas. 2.2. Toliau importuokite nusidėvėjimo operacijas lygiai tokiu pačiu principu kaip ir įsigijimo, tik Operacijos eilutės pavadinimas bus Nusidėvėjimo įkėlimas, operacijos eilutės suma – Kreditas, Operacijos tipas – Kredito operacijos tipas. Jei importo failas yra identiškas kaip kad pavyzdyje (stulpelių seka identiška), Šablonas pasirinkite IT nusidėvėjimo importas ir spauskite  [Toliau].  2.2.1. Reikšmių susiejimo langas turėtų atrodyti taip: 2.2.2. Atributų stulpelio eilutėje Operacijos tipas atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir nurodykite: 2.3. Taip sukelsite Ilgalaikio turto įsigijimo ir nusidėvėjimo operacijas. Jas matysite Ilgalaikio turto operacijų paieškoje, jų statusas bus Nauja. 2.4. Taip pat įkeltas operacijas matysite Ilgalaikio turto kortelės skiltyje Operacijos. Pagal poreikį galite koreguoti sukeltą informaciją. 3. Operacijų tvirtinimas.  Sukeltas operacijas reikia patvirtinti. Būtina laikytis tvirtinimo operacijų sekos. Pirmiausia turite tvirtinti įsigijimo operacijas, o paskui tik nusidėvėjimo. Operacijas galima tvirtinti masiškai – t.y. visoms įsigijimo operacijoms arba visoms nusidėvėjimo operacijoms vieno mygtuko paspaudimu. Arba tvirtinti kiekvieną operaciją atskirai kortelėje arba operacijų sąraše. 3.1. Masinis operacijų tvirtinimas. 3.1.1. Tam kad sėkmingai įvyktų masinis operacijų tvirtinimas pirmiausia eikite Apskaita->korespondencijos. Raskite korespondenciją IT_01 IT įsigyjimas (Capital asset acquisition) ir pagrindinės informacijos lange nuimkite varnelę Aktyvi bei išsaugokite. 3.1.2. Lygiai taip pat padarykite su korespondencija IT_04 IT nusidėvėjimas (CA depreciation). Taip turite padaryti dėl to, kad masinio tvirtinimo metu sistemoje nebūtų kitų galimų korespondencijų pasirinkimo šiai operacijai. Priešingu atveju masinis tvirtinimas nepavyks, nes operacijai sistemoje nebus automatiškai parenkama korespondencija. Baigę tvirtinimą nepamirškite minėtas korespondencijas padaryti aktyvias, jos bus reikalingos registruojant einamąsias Ilgalaikio turto operacijas. 3.1.3. Kad būtumėte tikri, jog viską atlikote gerai – pradžiai patvirtinkite po vieną įsigijimo ir nusidėvėjimo operaciją kaip tai aprašyta 3.2. punkte. Būsite tikri, kad korespondencija išrenkama automatiškai – jei Jums nereiks pasirinkti korespondencijos korespondencijų lange. Tada masinis tvirtinimas pavyks. 3.1.4. Masiškai operacijos tvirtinamos Ilgalaikio turto operacijų paieškos lange. Filtrų pagalba turite išfiltruoti tik sukeltas Ilgalaikio turto įsigijimo operacijas. Patartume filtre naudoti reikšmes Operacijos tipas ir Statusas. 3.1.5. Išfiltravus reikiamus vienetus spauskite mygtuką [Patvirtinti kelis]. 3.1.6. Sistemoje bus pateikiamas pranešimas, ar tikrai patvirtinti filtro pagalba pasirinktas operacijas – spauskite [Taip].  Prasidės operacijų tvirtinimo procesas. Jei operacijų kiekis labai didelis (pvz. apie 1000 vnt.) – procesas gali trukti iki pusės valandos, todėl neskubėkite tvirtinti nusidėvėjimo operacijų. Baigus tvirtinimą, operacijų statusas pasikeis į Patvirtinta. 3.1.7. Analogiškai sutvirtinkite ir nusidėvėjimo operacijas, tik filtre Operacijos tipas nurodykite reikšmę Ilgalaikio turto įsigijimo nusidėvėjimas. 3.2. Rankinis operacijų tvirtinimas. 3.2.1. Rankiniu būdu operacijos tvirtinamos pažymėjus reikiamą tvirtinti operaciją operacijų paieškos lange ir spaudžiant [Patvirtinti]. Arba konkrečios kortelės skiltyje Operacijos pažymėjus operaciją ir spaudžiant [Patvirtinti]. 3.2.2. Korespondencijų pasirinkimo lange pasirinkite likučių kėlimo korespondenciją 01 Įsigijimo likučio įkėlimas ir spauskite [Toliau]. Sistemoje pasirinkimas gali būti nesiūlomas, tokiu atveju atveriamas sugrupuotas korespondencijų langas. Jei korespondencijos Jums tinkamos – spauskite [Toliau] ir likučių kėlimo operacija bus užregistruota sėkmingai. Jei yra poreikis pakoreguoti korespondenciją: tuomet korespondencijų lange nuimkite varnelę ties reikšme Sugrupuoti pagal DK sąskaitas. 3.2.3. Operacijos detalės bus išskleistos smulkiausiu lygiu, o stulpelio Sąskaitos numeris eilutėse galėsite iš sąrašo pasirinkti reikiamą sąskaitų plano sąskaitą. Tai padarysite iš nurodyto stulpelio pašalinę esamą sąskaitų plano sąskaitą ir įvedę trumpą reikiamos sąskaitų plano sąskaitos fragmentą ir pažymėję pele Sąskaitos pavadinimas stulpelį. Taip bus atvertas sąskaitų plano sąrašas, kuriame lengvai rasite reikiamą sąskaitą. Jei žinote tikslų reikiamos sąskaitos numerį – tiesiog įrašykite jį į atitinkamą sąskaitos numerio eilutę. 3.2.4. Atlikę reikiamus pakeitimus – patvirtinkite operaciją paspaudę mygtuką [Toliau]. 3.3. Galimos tvirtinimo problemos: • „raudonuoti“ kuri nors tvirtinimo eilutė – reiškia yra neužpildyta privaloma detalizacija, be kurios operacija negali būti patvirtinama. Trūkstamą detalizaciją pamatysite išskleidę raudoną eilutę su + simboliu. Privaloma detalizacija būna raudonos spalvos. Jei ji nenurodyta – grįžkite į operaciją ir pridėkite ją. Patvirtintos operacijos koregavimas negalimas. Operacija taisoma stornuojant patvirtintą operaciją ir sukuriant naują pasinaudojus „Išsaugoti kaip“ funkcija, kuomet sukuriama identiška operacija, kurią galima koreguoti. Jeigu tvirtinant operaciją, korespondencijų lange, atsirado poreikis grįžti ir pakoreguoti operaciją – korespondencijų lange spauskite mygtuką [Nutraukti]. Taip būsite grąžinti į operacijos langą. Analogiškai tvirtinama Nusidėvėjimo likučio kėlimo operacija, tik tvirtinimo metu pasirenkama korespondencija 02 Nusidėvėjimo likučio įkėlimas. 4. Ilgalaikio turto kortelės įvedimas į eksploataciją. Patvirtinus įsigijimo ir nusidėvėjimo likučio kėlimo operacijas turto kortelę reikia įvesti į eksploataciją. Tik įvedus į eksploataciją sukuriami ilgalaikio turto nusidėvėjimo planai t.y. sistemoje automatiškai paskaičiuojama (!bet neregistruojama apskaitoje)  kiekvieno mėnesio nusidėvėjimo suma. 4.1. Masinis Ilgalaikio turto kortelių įvedimas į eksploataciją. Norint įvesti ilgalaikį turtą į eksploataciją, tai galima padaryti masiniu būdu, nes kortelių įvedimo į eksploataciją data bus vienoda – likučių kėlimo data. 4.1.1. Tam, kad visus norimus Ilgalaikio turto vienetus įvestumėte į eksploataciją, eikite Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto paieškoje, filtro pagalba išfiltruokite korteles, kurias reikia įvesti į eksploataciją. Pvz. visos kortelės, kurių statusas Įsigyta. 4.1.2. Toliau spauskite viršuje esantį mygtuką [Įvesti į eksploataciją kelis]. Jei mygtuko nematote – išskleiskite įrankių juostoje esančią varnelę, mygtukas gali būti nukeltas ten. 4.1.3. Atsiradusioje lentelėje nurodykite įvedimo į eksploataciją datą – nurodoma likučių kėlimo data ir pirmojo nusidėvėjimo skaičiavimo data – nurodoma sekančio mėnesio po likučių įkėlimo data. Ir spauskite [Gerai]. 4.1.4. Sistemoje bus pateikiamas klausimas ar tikrai įvesti Ilgalaikio turto korteles į eksploataciją, pasirinkite [Taip]. 4.1.5. Atnaujinę ilgalaikio turto paieškos langą matysite, kad kortelių statusas pasikeitė į Eksploatuojama. 4.1.6. Jei pažiūrėsite Ilgalaikio turto kortelės skiltį Nusidėvėjimo planai – matysite, kad visas likusiam ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpiui buvo sukurti nusidėvėjimo planai, pagal kurios kas mėnesį bus registruojamos ilgalaikio turto nusidėvėjimo operacijos. 4.2. Ne masinis Ilgalaikio turto kortelių įvedimas į eksploataciją. Jei yra poreikis įvesti atskirai kiekvieną Ilgalaikio turto kortelę į eksploataciją, tai galima padaryti tiesiai Ilgalaikio turto kortelėje. Atvėrus kortelę reikia spausti mygtuką [Įvesti į eksploataciją]. Toliau veiksmų seka tokia pati kaip aprašyta 4.1.3.  punkte – lentelėje nurodomos įvedimo į eksploataciją ir pirmojo nusidėvėjimo skaičiavimo datos.   Į eksploataciją įvedamas tik tas Ilgalaikis turtas, kurio kortelėje statusas Įsigyta. Jei turtas jau įvestas į eksploataciją – dar kartą įvedimo į eksploataciją operacija jam nebus sukurta.  Ataskaitose ir turto kortelėje įvedimo į eksploataciją data bus ta, kurią nurodėte duomenyse keliant Ilgalaikio turto korteles (reali turto eksploatacijos data).
Skaityti daugiau